Cerca

Newsletter

iscriviti alla newsletter

La tua mail*
ΕΙΣ ΤΟ ΝΑΫΔΡΙΟΝ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΜΠΟΥΡΝΟΒΑ

data: 08-02-2015 - Omelia di S.S. il Patriarca Ecumenico

Ο Μ Ι Λ Ι Α
ΤΗΣ Α. Θ. ΠΑΝΑΓΙΟΤΗΤΟΣ
ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ
κ. κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ
Ο Μ Ι Λ Ι Α

ΤΗΣ Α. Θ. ΠΑΝΑΓΙΟΤΗΤΟΣ

ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ

κ. κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ

ΕΙΣ ΤΟ ΝΑΫΔΡΙΟΝ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΜΠΟΥΡΝΟΒΑ

(8 Φεβρουαρίου 2015)

 

 

        Ἱερώτατοι ἅγιοι ἀδελφοί,

        Φίλτατε κ. Γενικὲ Πρόξενε τῆς Ἑλλάδος,

        Ὁσιολογιώτατε Ἀρχιμανδρῖτα τοῦ καθ᾿ ἡμᾶς Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κύριε Κύριλλε, Ἱερατικῶς Προϊστάμενε τῆς Ὀρθοδόξου Κοινότητος Σμύρνης,

        Εὐγενεστάτη κυρία Θεοδώρα Χατζούδη, Πρόεδρε τῆς Κοινότητος Σμύρνης,

        Τέκνα ἡμῶν ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,

 

    Ἡ σημερινὴ ἡμέρα ἐπεφύλαξεν εἰς ἡμᾶς μίαν ἀκόμη εὐλογίαν τοῦ Θεοῦ, αὐτὴν τοῦ προσκυνήματος εἰς τὸ προσφάτως ἀνακαινισθὲν Ναΐδριον τοῦ Τιμίου Σταυροῦ, εἰς τὸ ὡραῖον καὶ φημισμένον προάστειον τῆς Σμύρνης, τὸν Μπουρνόβα.

Ἡ ἱστορία του παλαιά, ἀναγομένη εἰς τὸν 13ον αἰῶνα, ὅτε ἀναφέρεται ὡς Πρινόβαρις, ὀνομασία ἐκ τῆς ὁποίας πιθανὸν προέρχεται καὶ ἡ νεωτέρα ἡ ὁποία ἐγένετο γνωστὴ κατὰ τὴν ἐποχὴν τῆς ἀκμῆς του, τοὐτέστιν εἰς τὸν 18ον καὶ κυρίως τὸν 19ον αἰῶνα, ὅτε ἀπετέλει τόπον κατοικίας οὐχὶ μόνον Τούρκων ἀλλὰ καὶ Ἀρμενίων, Ἑβραίων, Ἑλλήνων καὶ λοιπῶν Εὐρωπαίων, κυρίως δὲ Ἄγγλων. Ἡ πολυπολιτισμικότης αὕτη ἀντανεκλᾶτο τόσον εἰς τὰ σχολεῖα, τρία ἐκ τῶν ὁποίων ἀνῆκον εἰς τὴν Ὀρθόδοξον Ἑλληνικὴν κοινότητα, ὅσον καὶ εἰς τοὺς χώρους λατρείας, περὶ τῶν ὁποίων μαρτυρεῖται ἡ ὕπαρξις τριῶν Ὀρθοδόξων (Ἑλληνικῶν) ναῶν, ἐξυπηρετούντων τὰς λειτουργικὰς ἀνάγκας τοῦ Ἑλληνικοῦ πληθυσμοῦ, ἀποτελοῦντος τὸ ἥμισυ περίπου τοῦ συνολικοῦ.

Αἱ ἐπισυμβᾶσαι ἀλλαγαὶ εἰς τὴν πολιτισμικὴν σύνθεσιν τῆς Σμύρνης ἠλλοίωσαν, ὡς ἦτο ἀναμενόμενον, καὶ τὴν κατάστασιν ἐνταῦθα καὶ ὡδήγησαν εἰς τὴν ἀποχώρησιν τῶν παλαιῶν κατοίκων καὶ τὴν ἐρήμωσιν τῶν ὑπαρχόντων ναῶν. Ἡ βελτίωσις ὅμως τοῦ κλίματος εἰς τὰς ἑλληνοτουρκικὰς σχέσεις κατὰ τὰ τελευταῖα ἔτη καὶ ἡ ἀναπτυχθεῖσα συνεργασία μεταξὺ φορέων ἑκατέρωθεν ἀλλὰ καὶ τῆς τοπικῆς αὐτοδιοικήσεως καὶ εἰς τὰς δύο πλευρὰς τοῦ Αἰγαίου Πελάγους, εἶχεν ὡς ἀποτέλεσμα τὰς ἀγαθὰς ἐξελίξεις τῶν ὁποίων εἴμεθα κατὰ τὰς ἡμέρας αὐτὰς ἅπαντες μάρτυρες· καὶ παρότι εὑρισκόμεθα ἀκόμη εἰς τὸν χειμῶνα, ἡμεῖς ἀπολαμβάνομεν ἤδη τὴν ἄνοιξιν. Εὐχόμεθα δὲ ἀπὸ καρδίας ἡ ἄνοιξις αὐτὴ νὰ εἶναι μακρὰ καὶ διαρκής, ὥστε νὰ μὴ μαράνῃ τὰς προσδοκίας καὶ νὰ μὴ ἀπογοητεύσῃ τὰς ἐλπίδας μας, ἀλλὰ νὰ ἐξελιχθῇ εἰς μίαν ἐποικοδομητικὴν καὶ καρποφόρον συνεργασίαν μεταξὺ τῶν δύο γειτόνων λαῶν, ἐπ᾽ ὠφελείᾳ τῆς εὐρυτέρας περιοχῆς μας.

Τὸ ἀνακαινισθὲν τοῦτο Ναΐδριον εἶναι ἀφιερωμένον εἰς τὸν Τίμιον Σταυρόν. Δι᾽ ἡμᾶς τοὺς εἰς Χριστὸν πιστεύοντας ὁ Τίμιος Σταυρὸς ἔχει ἰδιαιτέραν σημασίαν ὡς σύμβολον ἀφ᾽ ἑνὸς τῆς θυσίας τοῦ Θεανθρώπου χάριν τοῦ πεπτωκότος καὶ μακρυνθέντος ἀπὸ τοῦ Θεοῦ ἀνθρώπου, ἀφ᾽ ἑτέρου δὲ τῆς ἀμφιδρόμου ἀγάπης Θεοῦ καὶ ἀνθρώπου καὶ τῆς διὰ τοῦ Τιμίου Σταυροῦ ἐπιτευχθείσης ἑνώσεως αὐτῶν.

Ὁ συμβολισμὸς τῆς ἀγάπης δὲν περιορίζεται ὅμως μόνον εἰς τὴν πρὸς τὸν Θεὸν ἀγάπην τοῦ ἀνθρώπου, ἡ ὁποία ἀποβαίνει ἐλλιπὴς καὶ ὑποκριτικὴ ἐὰν δὲν συνοδεύεται ἀπὸ τὴν ἀγάπην πρὸς τὸν συνάνθρωπον. Τοῦτο ὑποδηλώνει καὶ ὁ Σταυρὸς τοῦ Κυρίου, τοῦ ὁποίου ἡ μὲν κάθετος κεραία συμβολίζει, κατὰ τοὺς Πατέρας, τὴν κατερχομένην ἀγάπην τοῦ Θεοῦ πρὸς τὸν ἄνθρωπον, ἅμα δὲ καὶ τὴν ὑψοποιὸν ἀγάπην τοῦ ἀνθρώπου πρὸς τὸν Θεόν, ἡ δὲ ὀριζόντιος δηλώνει τὸ χρέος τοῦ ἀνθρώπου νὰ ἀγωνίζεται διὰ τὴν μετ᾽ ἀγάπης ἕνωσιν αὐτοῦ μετὰ πάντων ἀνθρώπων τοὺς ὁποίους ἥνωσε μετὰ τοῦ Θεοῦ διὰ τῆς θυσίας αὐτοῦ ὁ Χριστός, ὁ ὁποῖος, κατὰ τὸν ἱερὸν ὑμνογράφον, «ἥπλωσε τὰς παλάμας καὶ ἥνωσε τὰ τὸ πρὶν διεστῶτα». Ἡ τοιαύτη ἀγάπη ὀφείλει νὰ ἀπευθύνεται πρὸς πάντα ἄνθρωπον, ἀδιακρίτως ἐθνικότητος, φυλῆς, χρώματος ἢ θρησκείας, καὶ προϋποθέτει τὸν σεβασμὸν πρὸς τὴν ἰδιοπροσωπίαν ἑνὸς ἑκάστου ἀτόμου, συγχρόνως δὲ καὶ τὸν σεβασμὸν πρὸς τὴν πίστιν καὶ τὴν θρησκείαν αὐτοῦ. Ἡ ἀνεκτικότης, ἄλλωστε, ἔναντι τῆς θρησκείας τοῦ ἄλλου, ἀποτελεῖ ὑγιὲς θεμέλιον μιᾶς συγχρόνου κοινωνίας.

Πρὸς τὸν σκοπὸν τῆς ἐνισχύσεως καὶ διευρύνσεως τῆς ἀνεκτικότητος καὶ τῆς ἀνεξιθρησκείας πεπείσμεθα ὅτι συμβάλλει καὶ ἡ λειτουργία τοῦ προσφάτως ἀνακαινισθέντος Ναϊδρίου τοῦ Τιμίου Σταυροῦ ἐν Μπουρνόβα. Διὰ τοῦτο καὶ ἐκφράζομεν τὴν ἱκανοποίησιν καὶ τὴν χαρὰν τῆς ἡμετέρας Μετριότητος ἐπὶ τῇ ἀνακαινίσει, εὐχαριστοῦμεν δὲ ἀπὸ καρδίας πάντας τοὺς συμβαλόντας καὶ κοπιάσαντας δι᾽ αὐτήν, πρωτίστως δὲ τὰς τοπικὰς Ἀρχάς, τὸν Δήμαρχον Μπουρνόβα κύριον Olgun Atila καὶ τοὺς μεριμνήσαντας διὰ τὰς ἀναγκαίας λεπτομερείας, ὥστε νὰ δυνηθῶμεν σήμερον νὰ ἔλθωμεν προσκυνηταὶ ὅλοι ἐμεῖς ἐκ Τουρκίας καὶ ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ καὶ οἱονεὶ νὰ ἐγκαινιάσωμεν τὸ ἱερὸν τοῦτον Ναΐδριον διὰ τῆς προσευχῆς μας. Εὐχόμεθα δὲ τὴν σύντομον ἀποκατάστασιν καὶ ἄλλων ἱερῶν ναῶν εἰς τὴν περιφέρειαν ταύτην πρὸς ἐξυπηρέτησιν τῶν ἀναγκῶν τῶν ἐνταῦθα οἰκούντων καὶ παρεπιδημούντων Ὀρθοδόξων καὶ ἄλλων χριστιανῶν καὶ τὴν δι᾽ αὐτῶν ἀνάδειξιν τῆς πολυπολιτισμικῆς ταυτότητος τῆς μεγαλουπόλεως τῆς Σμύρνης.


 + Il Patriarca di Costantinopoli Bartolomeo,
diletto fratello in Cristo e fervente intercessore presso DioOFFRO 8 PER MILLE PER LA SALVEZZA DEL CREATO

Santi di oggi

i santi di oggi 17-08-2022

Notice: Undefined variable: nome in /web/htdocs/www.ortodossia.it/home/w/tmp/htmlGI5Cj3 on line 37

i santi di domani 18-08-2022

Notice: Undefined variable: nome2 in /web/htdocs/www.ortodossia.it/home/w/tmp/htmlGI5Cj3 on line 65

Condividi

Bookmark This

Follow Us

TOP