Cerca

Newsletter

iscriviti alla newsletter

La tua mail*
ΕΠΙΣΗΜΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΣ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ κ. ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΚΚΙΝΟY ΜΕ ΤΟΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΛΙΤΗΣ κ. ΓΕΝΝΑΔΙΟΝ

data 03-06-2015; categoria: Eventi

ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΔΡΑΝ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΕΝ ΒΕΝΕΤΙΑΕΠΙΣΗΜΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΣ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ κ. ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΚΚΙΝΟY ΜΕ ΤΟΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΛΙΤΗΣ κ. ΓΕΝΝΑΔΙΟΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΔΡΑΝ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΕΝ ΒΕΝΕΤΙΑ

 

Μέσα εἰς μίαν τιμητικήν ἀτμόσφαιραν ἐκτιμήσεως καί χαρᾶς, μέσα εἰς ἕνα κλίμα πατριωτικῆς συγκινήσεως καί ὑπερηφανείας, ἔγινε τήν Τετάρτην 3 Ἰουνίου, εἰς τήν Αἴθουσαν τοῦ Θρόνου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, ἐν Βενετίᾳ ἡ συνάντησις τοῦ Ἐξοχ. Γενικοῦ Γραμματέως τοῦ Ἀποδήμου Ἑλληνισμοῦ κ. Μιχαήλ Κόκκινου μετά τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας, Μητροπολίτου Ἰταλίας καί Μελίτης κ. Γενναδίου. Ὁ Γενικός Γραμματεύς, λαμπρός γόνος Ροδίων, ἐπεσκέφθη τόν Μητροπολίτην μας, γνήσιον τέκνον τῆς Ρόδου ἐπίσης, διά νά χαιρετίσῃ αὐτόν καί συνομιλήσῃ μετ’ αὐτοῦ ἐπί σειρά προβλημάτων τοῦ Ἑλληνισμοῦ καί τοῦ Γένους μας, καί νά γίνῃ κοινωνός ἐκ τοῦ πλησίον τοῦ ἐπιμόχθου καί ἀγωνιστικοῦ, ἀλλά καί θαυμασίου ἔργου τοῦ Μητροπολίτου μας, τό ὁποῖον έπιτελείται μέσα εἰς τήν καρδίαν τοῦ Ρωμαιοκαθολικισμοῦ. Ὁ Γενικός Γρμματεύς κ. Μιχαήλ Κόκκινος, λαμπρότατον τέκνον τοῦ μεγάλου Ροδίου πατριώτου καί ἀρίστου Δημάρχου τῶν Ροδίων κ. Μάνου Κόκκινου, δικηγόρου, ὁ ὁποῖος, μεταξύ τῶν ἄλλων, διωργάνωσε καί τάς ἐπιβλητικάς καί ὑψίστης σημασίας ἑορτάς καί ἐκδηλώσεις ἀπό τῆς ἱδρύσεως τῆς Ρόδου, τῆς ὁποίας ἡ ἵδρυσις σημειοῦται πρό δύο χιλιάδων τετρακοσίων ἐτῶν, δικηγόρος καί αὐτός, μέ τούς ἀξιοθαυμάστους Συνεργάτας του, μᾶς ἐχαροποίησαν καί ἐπλήρωσαν τάς καρδίας μας ἀληθινῆς εὐχαριστήσεως καί γαληνιαίας ἐμπιστοσύνης.

Ὁ Γενικός Γραμματεύς κ. Μιχαήλ Κόκκινος, μέ τούς ὑπερόχους Συνεργάτας του (κ. Χριστίνα Βαγενᾶ, κ. Παπαδάτου, κ. Παπαχρήστου καί κ. Πλευράκη) ἐνεθουσίασαν ὅλους μας διά τήν πίστιν, ἀφοσίωσιν καί ἀγωνιστικότητα αὐτῶν εἰς τό σπουδαιότατον αὐτῶν ἔργον διά τήν ἀληθινήν πρόοδον, τήν σταθεράν ἀνάπτυξιν καί ἀνάστασιν τῆς φιλτάτης Πατρίδος μας.

Η συγκινητική καί ἐξόχως καλλιέπουσα προσφώνησις τοῦ Γενικοῦ Γραμματέως πρός τόν Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην μας κ. Γεννάδιον, πλήρης ὑπερόχων καί θαυμασμοῦ λόγων, εὐχαρίστησαν αὐτόν διά τό μέγα ἔργον του ὑπέρ τῶν Ἑλλήνων ἀδελφῶν μας καί γενικά ὑπέρ τοῦ εὐσεβοῦς Γένους μας.

Ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας, Μητροπολίτης Ἰταλίας καί Μελίτης κ. Γεννάδιος ἀντεφώνησε καταλλήλως καί, μάλιστα, ὑπεγράμμισε τρία σημεῖα, μεγίστης σημασίας:

1. Ἡ ἀδιάκοπος προσευχή μας διά τήν μεγάλην Πατρίδα μας,

2. Ἡ ἀπόκτησις ἐκκλησιῶν καί ἡ ἵδρυσις ἐνοριῶν, ἐκάστη τῶν ὁποίων ἔχει σχολεῖον «Ἑλληνικῆς Γλώσσης» καί «Ὀρθοδόξου Πίστεως». Ἡ Μητρόπολις Ἰταλίας καί Μελίτης εἴχε κάποτε μόνον ἕξι ἐνορίας καί σήμερον ἔχει περί τάς ἑβδομήκοντα, εἷχε μόνο 6 ἱερεῖς καί τώρα ἔχει περί τούς 68 καί 8 ὑποψηφιους. Χάρις εἰς τήν Ὀρθόδοξον Μητρόπολιν Ἰταλίας καί Μελίτης ἔγινε ἡ ἀναγέννησις τῆς Ἑλληνικῆς Ὀρθοδοξίας μέσα εἰς τό κέντρον τοῦ Ρωμαιοκαθολικισμοῦ. Ἡ διαφύλαξις καί προβολή τῆς ἀμωμήτου Πίστεώς μας, καθώς καί ἡ διάδοσις τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσης, εἶναι ὁ πρῶτος σκοπός τῆς Μητροπόλεώς μας. Ἡ Μητρόπολις εἶναι ἰσχυρά καί ἀκλόνητος «Γέφυρα ἀγάπης, εἰρήνης, ἐλπίδος καί συμβιώσεως», ὅχι μόνο μεταξύ τῶν Χριστιανῶν καί μετά τῶν ἄλλων θρησκειῶν, ἀλλά καί μέ κάθε ἄνθρωπον καλῆς θελήσεως.

3. Τό θέμα τῶν Ὀρθοδόξων Μεταναστῶν, πρός τούς ὁποίους προσφέρει πλεῖστα ἀγαθά ἡ Ὀρθόδοξος Μητρόπολις Ἰταλίας καί Μελίτης. Δημιουργεῖ δι’ αὐτούς ἐνοριας, συμβούλια καί διορίζει ἱερεῖς ἀναλόγως τῆς καταγωγῆς τῶν πιστῶν τῆς ἐνορίας. Ἡ συμβουλή, ἡ παραμυθία, ἡ ἔμπρακτος ἀγάπη καί ἡ εὐαγγελική συμπεριφορά μέ βοήθειαν, συμπαράστασιν καί προστασίαν, προσφέρονται ἀπό τήν Μητρόπολιν πρός αὐτούς. Ἡ κοινωνική αὐτή προσφορά τῆς Μητροπόλεως θαυμάζεται ἀπό ξένους καί ἡμετέρους.

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης κ. Γεννάδιος ἐσημείωσε μέ σαφήνειαν τήν τάχιστα πραγματοποιηθεῖσαν πρός τούς Ἀποδήμους Ἕλληνας τῆς Ἰταλίας ἐπίσκεψιν τοῦ Γενικοῦ Γραμματέως. «Πράγματι, ἀνέφερεν ὁ Ποιμενάρχης μας, μετά ἀπό πλεῖστα ἔτη, ὁλόκληρος ὁ Ἑλληνισμός τῆς Ἰταλίας, καί αὐτή ἡ Ὀρθόδοξος Μητρόπολις, δέχονται, διά πρώτην φοράν ὕστερα ἀπό πολύν καιρόν, ἐκπρόσωπον τῆς Ἑλληνικῆς Κυβερνήσεως. «Εὖγε» εἰς τόν Γενικόν Γραμματέα τοῦ Ἀποδήμου Ἑλληνισμοῦ ὁ ὁποῖος ἔλαβε τήν πατριωτικήν ἀπόφασιν νά πραγματοποιήσῃ τά πολιτιστικά καί πατριωτικά αὐτά ταξείδια διά νά ἐπικοινωνήσῃ μέ ἕνα Διαμέρισμα τῆς Εὐρώπης, τό ὁποῖον ἔχει στενοτάτας σχέσεις μέ τήν Ἱστορίαν, τόν Πολιτισμόν καί τήν Μεγάλην Ἑλλάδα, τήν νοτιοτέραν αὐτήν πολιτειακά καί πολιτιστικά Εὐρωπαϊκήν Περιφέρειαν τῆς Ἰταλικῆς Χερσονήσου, μέ τάς Βυζαντινάς Καλαβρίας καί τήν Ἀπουλίαν, καί οὕτω νά λύσῃ τήν σιωπήν».

Εἰς τήν φιλικήν καί πολιτισμένην αὐτήν συνάντησιν εἰς τήν Ἕδραν τῆς Ὀρθοδόξου Μητροπόλεως παρίστατο ὁ Ἐντιμότατος Πρόξενος τῆς Βενετίας κ. Συμεών Λυναρδάκης, καθώς καί ὁ Πρωτοσύγκελλος τῆς Μητροπόλεως κ. Εὐάγγελος Ὑφαντίδης, Ἀρχιμανρίτης τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου.

Εἰς τόν Γενικόν Γραμματέα τοῦ Ἀποδήμου Ἑλληνισμοῦ κ. Μιχαήλ Κόκκινον, ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας προσέφερεν τό ἱστορικόν «Μετάλιον» τῶν Συναντήσεων εἰς Ἱεροσόλυμα μεταξύ τῶν Πατριαρχῶν Κωνσταντινουπόλεως καί τῶν Παπῶν Ρώμης.

 

 


271
273
274
275
1/4 
start stop bwd fwdDona l'otto per mille

Santi di oggi

i santi di oggi 23-01-2020

Santi Clemente, vescovo di Ankara e Agatangelo, martiri; I Santi Due martiri di Parion; San Eusebio; San Maesmas, il Siriano; San Salaman l'Esicasta; San Dionisio del Monte Olimpo.

i santi di domani 24-01-2020

Santa Xenia, venerabile; Santi Paolo, Pausirion e Teodozio, martiri; Santi Babila, Agapio e Timoteo, martiri; San Macedoniano; San Filon, vescovo di Carpasia; San Zosimo, venerabile; Santi Ermogene e Mamas, martiri; san Filippo, il sacerdote; San Barsimas, martire; Santa Crisoploka, martire; le reliquie di san Anastasio il Persiano; San Neofito il Recluso.

Condividi

Bookmark This

Follow Us

TOP