ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΙΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ Α. Θ. ΠΑΝΑΓΙΟΤΗΤΑ ΤΟΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΝ κ. κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΝ

ημερομηνία: 26-10-2015 - λόγου Σεβ. Μητροπολίτου

ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ – ΕΛΛΗΝΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΙΑΚΩΒΟΥ ΤΟΥ ΑΔΕΛΦΟΘΕΟΥ
ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΙΣ ΤΗΣ Α. ΣΕΒΑΣΜΙΟΤΗΤΟΣ

ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΙΤΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΛΙΤΗΣ κ. ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ

ΠΡΟΣ ΤΗΝ Α. Θ. ΠΑΝΑΓΙΟΤΗΤΑ

ΤΟΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΝ

κ. κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΝ

ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ – ΕΛΛΗΝΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΙΑΚΩΒΟΥ ΤΟΥ ΑΔΕΛΦΟΘΕΟΥ

26 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015

* * *

Ἡ σεπτή παρουσία τῆς Ὑμετέρας Θειοτάτης Παναγιότητος εἰς τήν πολιτισμένην καί ἀριστοκρατικήν χώραν, ἔνθα παροικοῦμεν, τήν Ἰταλίαν, ἡ ὁποία ἔχει στενοτάτας σχέσεις μέ τήν Ἱστορίαν καί τόν Πολιτισμόν τοῦ Γένους μας, εἶναι διά τήν Μητρόπολιν Ἰταλίας καί Μελίτης, Θεϊκή εὐλογία καί δῶρον πολυτιμότατον, ἀλλά καί δύναμις καί ἀγαλλίασις εἰρήνης καί ἀγάπης, τιμῆς καί ἁγιασμοῦ, διά πάντα τά πιστά καί ἀφωσιωμένα Αὐτῇ, καί τῇ Μητρί ἡμῶν Ἐκκλησίᾳ, τέκνα της.

Χαρᾶς καί εὐφροσύνης πληροῦται ἡ καρδία πάντων ἡμῶν ἐπί τῇ Ἐπισκέψει τῆς Ὑμετέρας Θειοτάτης Παναγιότητος εἰς μίαν ἄλλην παγκόσμιον πόλιν τῆς Arte καί τῆς Cultura, τῆς εἰρήνης καί τῆς καταλλαγῆς, τήν Φλωρεντίαν, μάλιστα δέ, οὐ μόνον ἡμεῖς οἱ Ὀρθόδοξοι, ἀλλά πάντες οἱ ὁποῖοι ἐκκλησιάσθησαν καί προσηυχήθησαν σήμερον ἐν τῷ περιωνύμῳ ἱερῷ Ναῷ τοῦ Ἁγίου Ἰακώβου τοῦ Ἀδελφοθέου καί παρηκολούθησαν τήν μεγαλοπρεπεστάτην Πατριαρχικήν Χοροστασίαν, ἀναμένουν, ἐν εὐλαβείᾳ καί κατανύξει, κατενθουσιασμένοι καί ἐλπιδοφόροι, διά νά ἀσπασθοῦν τήν σεπτήν καί τιμίαν Αὐτῆς δεξιάν καί λάβουν τήν Πατριαρχικήν εὐλογίαν.

Ἑκάστη ἐπίσκεψις τῆς Ὑμετέρας Θειοτάτης Παναγιότητος, τῆς Κορυφῆς τῆς Ὀρθοδοξίας, εἰς τήν Πατριαρχικήν αὐτήν Δικαιοδοσίαν, τοῦ μοναδικοῦ καί προσφιλεστάτου Πατρός, Δεσπότου καί Αὐθέντου ἡμῶν, εἶναι διά κάθε Ὀρθόδοξον, διά κάθε προσκυνητήν, ἡ πλέον λαμπρά καί εὐτυχής εὐκαιρία, διά νά λάβῃ παρ’ Αὐτοῦ, ὁ Ὁποῖος εἶναι «Τύπος Χριστοῦ», δύναμιν, ἔλεος καί χάριν, πᾶν ἀγαθόν τέλειον, τοῖς ἀγαπῶσι Αὐτόν «πάντα συνεργεῖ εἰς τό ἀγαθόν».

Νά εὔχεται ἡ Ὑμετέρα Θειοτάτη Παναγιότης ὥστε ἡ μεγάλη, ἡ ἰσχυρά, ἡ ἀόρατος, ἡ πηδαλιουχοῦσα ἀγαθοεργός τοῦ Ἐπουρανίου Δεξιά συσφίγγῃ εἰς τό διηνεκές ἀνά μέσον ἡμῶν τούς δεσμούς τῆς ὁμονοίας καί τῆς ἀγάπης, καθώς καί τῆς ἀμοιβαίας συνεννοήσεως πρός προβολήν καί δόξαν τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας.

Ἡ Ἁγία τοῦ Χριστοῦ Μεγάλη Ἐκκλησία, ἡ σωστική αὕτη τῆς Ὀρθοδοξίας καί τῆς Παιδείας Κιβωτός, φιλόστοργος, προνοουμένη, ὑπέρ τοῦ φωτισμοῦ καί τῆς κατά Χριστόν ἀγωγῆς τῶν πνευματικῶν αὐτῆς τέκνων, ἀποτελεῖ διά τήν Ὀρθόδοξον Μητρόπολιν Ἰταλίας καί Μελίτης, τόν ἱερώτερον καί ἁγιώτερον ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ ἀληθινόν θησαυρόν, τόν φαενέστατον καί ἀσυγκρίτως πρός τάς ἄλλας τῆς ζωῆς πραγματικότητας «ἀνεκτίμητον θεσμόν».

Ἀκολουθοῦντες, ὅθεν, τό παράγγελμα τοῦ πνευματοφόρου καί θεσπεσίου Ἀποστόλου τῶν Ἐθνῶν Παύλου, ἵνα ὁ λειτουργός, ὡς Θεοῦ οἰκονόμος, ᾗ σώφρων, ἤπιος, ἀνεξίκακος, φιλόξενος, ζηλωτής καλῶν ἔργων, ἡ ταπεινότης μου, καί ὁ ἱερός κλῆρος, μέ τάς σεβασμίας ἡγουμένας καί τούς ἐκλεκτούς συνεργάτας καί συνεργάτιδάς της, ἀγωνιζόμεθα διά τήν τελείαν Ἀναγέννησιν τῆς Ὀρθοδοξίας, διά τήν ἐπικράτησιν τῆς εἰρήνης καί τῆς ἀγάπης, διά τήν καλήν συμβίωσιν τῶν λαῶν, εἴμεθα δέ διάκονοι εἰς τήν ἀνάγκην καί τόν πόνον ἑκάστου ἀνθρώπου μέσα εἰς τά πλαίσια τῶν δυνατοτήτων μας, κηρύττοντες τά αἰώνια Μηνύματα τοῦ Πανσέπτου Οἰκουμενικοῦ Θρόνου εἰς τόν λαόν τοῦ Θεοῦ, μέ σκοπόν ὅπως καί ὁ λαός τῆς Χώρας αὐτῆς γνωρίσῃ κατά τόν ἀκριβέστερον τρόπον τόν ρόλον καί τήν προσφοράν τῆς Πρωτοθρόνου Ἐκκλησίας τῆς Ὀρθοδοξίας, τῆς Ἐκκλησίας Κωνσταντινουπόλεως. Μεγάλη εἶναι ἡ προσφορά τῆς Μητροπόλεως καί εἰς τό παγκόσμιον θέμα τῶν Μεταναστῶν, καθόσον αὕτη βοηθεῖ αὐτούς εἰς τήν εὕρεσιν κατοικίας καί ἐργασίας, μέσα εἰς τά πλαίσια τῶν δυνατοτήτων της, καί φροντίζει διά τήν ἐκκλησιαστικήν αὐτῶν ὁμόνοιαν καί γαλήνην καί τήν πνευματικήν αὐτῶν πρόοδον καί ἀνάτασιν, εὑρίσκουσα ἱερεῖς δι’ αὐτούς καί δημιουργοῦσα διά τήν ἁρμονικήν συμβίωσιν αὐτῶν ἐνορίας, αἱ ὁποῖαι ἐργάζονται διά τήν κατήχησιν αὐτῶν, καί τήν διαφύλαξιν τῆς παραδόσεως, καί τῆς γλώσσης αὐτῶν. Τήν πίστιν καί τόν φόβον πρός τόν Θεόν, τήν προσευχήν καί τήν ἀγάπην, προβάλλει ἡ Μητρόπολις εἰς τάς ἐπισήμους συναντήσεις καί τά συνέδρια ὅταν κληθῆ νά ὁμιλήσῃ καί ἐκφράσῃ τήν θέσιν της πρός τούς ὑπευθύνους καί μεγάλους διά τό τραγικόν Παγκόσμιον Μεταναστευτικόν Πρόβλημα, τό ὁποῖον ἀποτελεῖ πληγήν, καταστροφήν, θάνατον δι’ ὁλόκληρον τήν ἀνθρωπότητα. Ἡ Μητρόπολις δεικνύει συγκεκροτημένην εὐαισθησίαν, ἰδίᾳ, πρός τούς διωκόμενους, ταλαιπωρημένους καί βασανιζόμενους τῆς Μέσης Ἀνατολῆς καί τῶν ἄλλων ἐμπεριστάτων περιοχῶν, ἔνθα ὁ πόλεμος σκορπίζει τόν θάνατον καί ἡ εἰκόνα τοῦ ἀνθρώπου ἀμαυροῦται καί θανατώνεται.

Εἴδομεν σκηνάς καί ἀνεγνώσαμεν σχόλια, ἠκούσαμεν ἐρωτήσεις καί ἀπαντήσεις, γνώμας καί προσωρινάς λύσεις, προτάσεις καί κρίσεις, μέσῳ τῶν ΜΜΕ, σχετικά μέ τάς ἐργασίας τῆς Διεθνοῦς Διασκέψεως «Θρησκευτικός καί Πολιτιστικός Πλουραλισμός καί Εἰρηνική Συνύπαρξι εἰς τήν Μέσην Ἀνατολήν». Πράγματι, καί ἡ Ὑμετέρα Θειοτάτη Παναγιότης ἐπεβεβαίωσεν ὅτι «ὁ κόσμος δέν μπορεῖ νά ἀντέξῃ ἄλλην καταπίεσιν». Ἡ πρόσκλησις τῆς Ὑ. Θ. Παναγιότητος ὅπως «οἱ θρησκευτικοί ἡγέτες συμβάλλουν εἰς τήν δημιουργίαν ἑνός κοινοῦ διαλόγου ἐπικοινωνίας διά τήν ἀντιμετώπισιν τῆς θρησκευτικῆς βίας καί τοῦ φανατισμοῦ» εἶναι ἡ ἀληθινή λύτρωσις ἀπό τοῦ φοβεροῦ τούτου κακοῦ.

Ὁ Θεός τῆς εἰρήνης, Θεοτίμητε καί Θεοπρόβλητε Σοφέ τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας Πρωθιεράρχα, ὁ ποιήσας τά ἀμφότερα ἕν, καί ἀπό γῆς ἐγείρων πτωχόν, ὁ διδούς ρῆμα τοῖς εὐαγγελιζομένοις δυνάμει πολλῇ, πρός τήν τοῦ Εὐαγγελίου τελείωσιν, Αὐτός, ὡς μόνος δυνατός, εἴθε ἐν τῇ βουλῇ αὐτοῦ νά φωτίσῃ καί νά καθοδηγήσῃ τούς Ίσχυρούς τῆς γῆς, τούς ἔχοντας εὐθύνην διά τά πανανθρώπινα ταῦτα προβλήματα, τά ὁποῖα θά λυθοῦν μόνον ἐάν ὁ ἄνθρωπος ἐλευθερωθῇ ἀπό τά πάθη του, τόν ἐγωισμόν καί τήν ματαιότητα καί, μάλιστα, θέσῃ μέσα εἰς τήν καρδίαν του τήν μοναδικήν ἐλπίδα, τόν Χριστόν, ὁ ὁποῖος εἶναι ἀγάπη. Ἀς φωτίσῃ καί ἄς καθοδηγήσῃ καί ἐμέ καί ἄς μοί δώσῃ μυσταγωγικήν ρώμην διά νά συνεχίσω ἀκωλύτως καί θεοφιλῶς νά ποιμαίνω, καί ἐν πάσῃ ἀγαθῇ συνειδήσει, τό ἐμπιστευθέν ἐν ἐμοί ἄξιον καί φιλόθεον ποίμνιον τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἰταλίας καί Μελίτης, καί ἐνισχύωμαι διά τῶν προσευχῶν τῆς Ὑμετέρας Θειοτάτης Παναγιότητος, τῶν εὐχῶν Αὐτῆς, καί τῆς Πατριαρχικῆς εὐλογίας, εἰς τό λεπτότατον, ἀπό πάσης πλευρᾶς, εἰς παρουσίαν καί παρρησίαν, εἰς μορφήν καί οὐσίαν, ἔργον μου.

Ἐπιτρέψατέ μοι, Σεπτέ ἡμῶν Πατριάρχα, ὅπως χαιρετίσω ἀδελφικῶς τήν Τιμίαν Συνοδείαν τῆς Ὑμετέρας Θειοτάτης Παναγιότητος, ἰδίᾳ τόν ἐπικεφαλῆς αὐτῆς Ἅγιον Γέροντα Δέρκων κ. Ἀπόστολον, καί εὐχηθῶ Αὐτῇ «Καλήν παραμονήν» εἰς τήν ὡραιοτάτην καί πολιτισμένην χώραν τῆς Ἰταλίας.

Ἄς εὐλογήσῃ, ἡ Ὑμετέρα Θεοδόξαστος Κορυφή, μέ τήν πανσθενουργόν Αὐτῆς δεξιάν τόν ἡρωϊκόν Κλῆρον καί τό θεοφοβούμενον ποίμνιον τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἰταλίας καί Μελίτης, τό ὁποῖον ὀφείλει τήν ἐκκλησιαστικήν ὕπαρξιν καί τήν πνευματικήν του ὑπόστασιν τῇ Μητρί ἡμῶν Ἁγίᾳ τοῦ Χριστοῦ Μεγάλῃ Ἐκκλησίᾳ. Ἄς συνεχίσῃ ἡ Ὑμετέρα Θειοτάτη Παναγιότης νά εἶναι διδάσκαλος, ὁδηγός, νά εἶναι σύμβουλος, Πατήρ ἡμῶν, πάντοτε πλησίον μας, ὁ Πατριάρχης τῆς ἀγάπης, τῆς πίστεως καί τῆς ἐλπίδος, ὁ Πατριάρχης  τοῦ διαλόγου καί τῆς ἑνότητος, ὁ Ὁποῖος εἶναι σήμερον τό ἀληθινόν Ἴνδαλμα τῆς Ὀρθοδοξίας εἰς τήν Παγκόσμιον κοινωνίαν, μέ τούς τιμίους καί ὑπερανθρώπους ἀγῶνας Του ὑπέρ τῆς προστασίας τοῦ περιβάλλοντος, τῆς διαφυλάξεως τῆς δημιουργίας τοῦ Θεοῦ, ὑπέρ τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων καί τῆς δικαιοσύνης, τῆς καλῆς συμβιώσεως τῶν λαῶν ἐν εἰρήνῃ καί εὐημερίᾳ. Εἰς πάντα ταῦτα προστιθέμεναι καί ἅπασαι αἰ πρωτοβουλίαι τῆς Ὑμετέρας Θειοτάτης Παναγιότητος ὑπέρ τοῦ Διαλόγου μεταξύ τῶν Θρησκειῶν, τῶν Ἐκκλησιῶν καί τῶν Χριστιανικῶν Ὁμολογιῶν, Προστάτης ἔνθεος τῆς Πανορθοδόξου Ἑνότητος ἀναγνωριζόμενος ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης, καί ἄριστος ρυθμιστής τῶν μεταξύ αὐτῶν σχέσεων, εἶναι ἡ Ὑμετέρα Θειοτάτη Παναγιότης τρανόν παράδειγμα, πρός μίμησιν ὑπό πάντων, ἡμετέρων καί φίλων, εἰς τήν διατράνωσιν τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεως καί τόν σεβασμόν μας πρός τήν Παράδοσιν καί τούς Ἁγίους Πατέρας.

Τήν 22αν Ὀκτωβρίου ἡ Ὑμετέρα Θειοτάτη Παναγιότης συνεπλήρωσε 24 ἔτη ἀπό τῆς ἐκλογῆς Αὐτῆς εἰς τόν ἐνδοξότατον Οἰκουμενικόν Θρόνον τῆς Ἐκκλησίας Κωνσταντινουπόλεως. Σήμερον, Αὕτη ἑορτάζει τά Ὀνομαστήρια Αὐτῆς, βαπτισθείσα μέ τό ὄνομα Δημήτριος, φέρουσα αὐτό μέχρι τῆς χειροτονίας Αὐτῆς εἰς Διάκονον. Σήμερον, Παναγιώτατε, συμπληρώνεται ἡ πρώτη δεκάτη ἐπέτειος ἀπό τῆς Ἐγκαινιάσεως ὑπό τῆς Ὑμετέρας Θειοτάτης Παναγιότητος τῆς ἐκκλησίας ἡμῶν τοῦ Ἁγίου Ἰακώβου τοῦ Ἀδελφοθέου ἐν Φλωρεντίᾳ. Ὅλοι εἴμεθα εὐγνώμονες καί ἀναφωνοῦμεν μέ ἐλπίδα καί ἀγάπη:

«Καλῶς ἤλθατε Παναγιώτατε!

Εἰς πολλά ἔτη Δέσποτα!»

 


VIDEO Chorostasia Patriarcale - Firenze 26.10.2015


 

Ὁ Μητροπολίτης Ἰταλίας καί Μελίτης
ΓεννάδιοςΔωρισε το 8 τοις χιλιοις

ΑΓΙΟΙ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ

i santi di oggi 17-01-2021

i santi di domani 18-01-2021

Μοιραστειτε το

Bookmark This

Follow Us

TOP