Cerca

Newsletter

iscriviti alla newsletter

La tua mail*
ΕΚΚΛΗΣΙΣ

 “Εἴμεθα ἀδελφοί”

Αἱ ἐν Βενετίᾳ Χριστιανικαί Ἐκκλησίαι

τῇ 23ῃ Νοεμβρίου 2015
Download documento

 

Ἔκκλησις  τῶν  ἐν  Βενετίᾳ  Χριστιανικῶν  Ἐκκλησιῶν

ἐκ τῆς «Γεφύρας τῶν στεναγμῶν», τῇ 23 Νοεμβρίου 2015

 

“Εἴμεθα ἀδελφοί”

 

“Τοῦ στεναγμοῦ αὐτῶν ἤκουσα” (Πράξεις 7,34; πρβλ. Ἔξοδος 3,7)

Ἡ «Γέφυρα τῶν στεναγμῶν» εἶναι μία τοποθεσία τῆς Βενετίας, παγκοσμίως γνωστή διά τόν ὀδυρμόν τῆς δημιουργίας.

 

Ὠθούμεναι μέν ἐκ τοῦ ἐντόνου μεταναστευτικοῦ φαινομένου, καὶ, ἔτι περισσότερον, ἐκ τῶν τραγικῶν συμβάντων, τά ὁποῖα ἔλαβον χῶραν εἰς διεθνές ἐπίπεδον, ἐν πνεύματι δέ ὑπερασπίσεως τῶν δικαιωμάτων τοῦ σεβασμοῦ τῆς ζωῆς καί τῆς ἀναγνωρίσεως τῆς ἀνθρωπίνου ἀξίας, αἱ ἐν Βενετίᾳ Χριστιανικαί Ἐκκλησίαι δέν δύνανται νά μήν ἀπευθύνουν τήν παρούσαν Ἔκκλησιν.

 

Δέν ἠμποροῦμε νά σιωπήσωμεν ἐνώπιον τοῦ συγχρόνου φαινομένου τῆς μεταναστεύσεως τῶν λαῶν εἰς τόν κόσμον, καί διότι μεταναστευτικά κύματα ἀφικνοῦνται ἕως ἐνταῦθα.

 

Γνωρίζομεν τόν πολυσύνθετον χαρακτῆρα τοῦ φαινομένου, διά τό ὁποῖον χρειάζονται ὑπεύθυναι καί συνειδητοποιημέναι προσεγγίσεις, καθώς καί ἀνάλογαι πολιτικαί ἐπιλογαί.

 

Παρά ταῦτα, ὡς Ἐκκλησίαι, ἀκολουθοῦσαι τόν Κύριον ἡμῶν Ἰησούν Χριστόν, δέν ἠμποροῦμε νά σιωπήσωμεν.

 

Φωνὴ αἵματος τοῦ ἀδελφοῦ σου βοᾷ πρός με ἐκ τῆς γῆς” (Γένεσις 4,10).

Ἀποδοκιμάζομεν τό ἄδικον τῶν πολέμων καί τῆς πτωχείας, καταστάσεις εἰς τάς ὁποίας περιῆλθον αἱ περιοχαί ἐκ τῶν ὁποίων προέρχονται οἱ μετανάσται, αἰτίᾳ δέ τῶν ὁποίων ἠναγκάσθησαν ὅπως ἀπέλθουν ἐκ τῶν πατρίδων αὐτῶν. Παρατηροῦμεν, ἐπίσης, μετά προσοχῆς, τάς κλιματικάς ἀλλαγάς, αἱ ὁποίαι συχνάκις εὐρίσκονται εἰς τήν βάσιν τοιούτων καταστάσεων καί ἔχουν ὡς ἀποτέλεσμα τό μεταναστευτικόν φαινόμενον∙ διά τάς ἀλλαγάς αὐτάς ἄπαντες καλούμεθα εἰς ἐπιλογάς, αἱ ὁποῖαι θά σέβονται τήν γῆν, αὐτόν τόν κοινόν ἡμῶν οἴκον.

 

“ᾟ ἡμέρᾳ ἐποίησεν ὁ Θεὸς τὸν ᾿Αδάμ, κατ᾿ εἰκόνα Θεοῦ ἐποίησεν αὐτόν· ἄρσεν καὶ θῆλυ ἐποίησεν αὐτοὺς καὶ εὐλόγησεν αὐτούς· καὶ ἐπωνόμασε τὸ ὄνομα αὐτοῦ ᾿Αδάμ, ᾗ ἡμέρᾳ ἐποίησεν αὐτούς” (Γένεσις 5,1-2).

Βεβαιοῦμεν μετ’ ἰσχύος ὅτι ἕκαστος ἄνθρωπος εἶναι φορεύς μιᾶς ἀξιοπρεπείας, ἡ ὁποία προέχει πάσης ἐθνικῆς, πολιτισμικῆς καί θρησκευτικῆς προελεύσεως· ἀξιοπρεπείας ἡ ὁποία δημιουργεῖ μεταξύ ὅλων τῶν ἀνθρώπων ἕναν δεσμόν, συνάγων τούτους εἰς μίαν μοναδικήν οἰκογένειαν, εἰς τήν ὁποίαν εἴμεθα ἄπαντες ἀδελφοί.

 

“Ὡς ὁ αὐτόχθων ἐν ὑμῖν ἔσται ὁ προσήλυτος ὁ προσπορευόμενος πρὸς ὑμᾶς, καὶ ἀγαπήσεις αὐτὸν ὡς σεαυτόν, ὅτι προσήλυτοι ἐγενήθητε ἐν γῇ Αἰγύπτῳ” (Λευϊτικόν 19,34).

Πολλοί ἐξ ἡμῶν ἐβίωσαν τήν ἐμπειρίαν τοῦ νά εὐρίσκονται ξένοι εἰς μίαν ἄλλην γῆν. Ὑποσχόμεθα ὅπως συμβάλλωμεν ὥστε ἡ πόλις ἡμῶν ἀνοίξῃ τήν καρδίαν αὐτῆς καί δεχθῇ ἕκαστον ξένον, συμφώνως πρός τήν ἐν Βενετίᾳ παράδοσιν καί τήν πρόσκλησιν αὐτῆς ὅπως ἀποτελῇ πόλιν συναντήσεως λαῶν καί πόλιν εἰρήνης.

 

Εἶπεν ὁ Κύριος: “Ξένος ἤμην καὶ συνηγάγετέ με” (Ματθαῖος 25,35).

Ὡς Χριστιανοί, πιστεύομεν ὅτι εἰς τό πρόσωπον τοῦ μετανάστου, ὁ ὁποῖος ἀφικνεῖται εἰς τήν ἑπαρχίαν ἡμῶν, ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός κάμει εἰς ἡμᾶς τήν τιμήν τῆς ἐπισκέψεως Αὐτοῦ. Ὅθεν, προτρέπομεν τάς Χριστιανικάς ἡμῶν Κοινότητας ὅπως ἐκλάβωσιν τήν ἄφιξιν τῶν μεταναστῶν ὡς μίαν ἰδιαιτέραν ἐπίσκεψιν τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ.

 

“Ὤφθη δὲ αὐτῷ ὁ Θεὸς πρὸς τῇ δρυΐ τῇ Μαμβρῇ, καθημένου αὐτοῦ ἐπὶ τῆς θύρας τῆς σκηνῆς αὐτοῦ μεσημβρίας. Ἀναβλέψας δέ τοῖς ὀφθαλμοῖς αὐτοῦ εἶδε, καὶ ἰδοὺ τρεῖς ἄνδρες εἱστήκεισαν ἐπάνω αὐτοῦ.[...]” Εἶπε δέ Κύριος πρός αὐτόν: "Ἐπαναστρέφων ἥξω πρὸς σὲ κατὰ τὸν καιρὸν τοῦτον εἰς ὥρας, καὶ ἕξει υἱὸν Σάρρα ἡ γυνή σου" (Γένεσις 18,1-2, 10).

Ὡς ὁ Ἀβραάμ ἧτο παραλήπτης ἑνός ἀγγέλματος ἐλπίδος καί γονιμότητος, ἀπό μέρους τῶν ξένων τούς ὁποίους ἐφιλοξένησεν, καί ἡμεῖς πιστεύομεν ὅτι μέσῳ τῶν ξένων, οἱ ὁποῖοι ἀφικνοῦνται εἰς τήν ἡμετέραν ἐπαρχίαν, ὁ Κύριος καί Θεός ἐπιθυμεῖ ὅπως μεταφέρῃ καί εἰς ἡμᾶς ἕνα μήνυμα ἐλπίδος, δαψιλείας καί μέλλοντος. Πρός τούτοις, ἑπόμενοι  τῷ Κυρίῳ ἡμῶν, ὁ Ὁποῖος ὁμιλεῖ εἰς ἡμᾶς καί ἀνοίγει νέους ὁδούς δι’ ἡμᾶς καί διά τήν ἱστορίαν, προτείνομεν τήν δημιουργίαν ἑνός ὀργανισμοῦ συναντήσεως καί διαλόγου.

 

 

Ὀρθόδοξος Ἱερά Μητρόπολις Ἰταλίας καί Μελίτης – ἐκκλησίαι Βενετίας καί Mestre

Ἀγγλικανική Ἐκκλησία Βενετίας

Ἐκκλησία Ἀβδεντιστῶν τῆς Ἑβδόμης ἡμέρας

Ἀποστολική Κοπτική Ἐκκλησία Βενετίας

Εὐαγγελική Λουθηρανική Ἐκκλησία Βενετίας

Βαλδενσία Εὐαγγελική Ἐκκλησία

Ὀρθόδοξος Ρουμανική Ἐκκλησία Βενετίας

Ὀρθόδοξος Ρωσική Ἐκκλησία Βενετίας

Ρωμαιοκαθολικόν Πατριαρχεῖον Βενετίας

 


Dona l'otto per mille

Santi di oggi

i santi di oggi 07-07-2022

Notice: Undefined variable: nome in /web/htdocs/www.ortodossia.it/home/w/tmp/htmlMcSY2u on line 37

i santi di domani 08-07-2022

Notice: Undefined variable: nome2 in /web/htdocs/www.ortodossia.it/home/w/tmp/htmlMcSY2u on line 65

Condividi

Bookmark This

Follow Us

TOP