Cerca

Newsletter

iscriviti alla newsletter

La tua mail*
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ τοῦ σωτηρίου ἔτους 2016

 Ἀφιερωμένον
τῷ Ἱερῷ Κλήρῳ καί τάς Ἡγουμένας
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΤΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΛΙΤΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΧΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΕΥΡΩΠΗΣ
Download documento

 

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

 

20 ὁλόκληρα χρόνια πέρασαν ἀπὸ τὸν ἱστορικὸν καὶ εἰρηνικὸν ἐκεῖνον καιρόν, ὅτε ἡ ταπεινότης μου ἐκλήθη ὑπὸ τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας νὰ καθοδηγήσῃ τὸ ἱερώτατον καὶ νεώτατον σκάφος τῆς Ὀρθοδόξου Μητροπόλεως Ἰταλίας, εἰς τὸ ὁποῖον, ἐν συνεχείᾳ, προσετέθη καὶ ἡ Παυλικὴ Μελίτη.

Πιστὸς καὶ ἀφωσιωμένος διάκονος τῇ Μητρὶ Ἐκκλησίᾳ, εἰς τὸν Πάνσεπτον Οἰκουμενικὸν Θρόνον, καὶ ἀνήκων ἀνέκαθεν ἐκκλησιαστικὰ καὶ πνευματικὰ εἰς Αὐτόν, καὶ ἀπὸ πλευρᾶς καταγωγῆς, ἐκ Κρεμαστῆς Ρόδου, καὶ ἀπὸ πλευρᾶς σπουδῶν, ἀπόφοιτος τῆς Πατμιάδος Ἐκκλησιαστικῆς Σχολῆς καὶ τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τῆς Χάλκης, ἀλλὰ καὶ εὐγνώμων πρὸς Αὐτὸν καὶ ὑπερήφανος διὰ τὴν πνευματικὴν προστασίαν καὶ καθοδήγησιν τὴν ὁποίαν ἀπολαμβάνω, κατὰ τὴν ἐπιτέλεσιν τοῦ ταπεινοῦ καὶ ἐπιμόχθου, ἀλλὰ καὶ θεαρέστου, ἱεραποστολικοῦ καὶ πολιτιστικοῦ ἔργου μου, εἰς τὸ κέντρον τῆς Ρωμαιοκαθολικῆς Ἐκκλησίας, κηρύττω τὰ αἰώνια καὶ ἀδιαμφισβήτητα Μηνύματα τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου.

Τὸ ἔργον τῆς Ὀρθοδόξου Μητροπόλεως, τὸ ὁποῖον ἤρχισε μὲ τὴν Ἀναγέννησιν τῆς Ὀρθοδοξίας, καί, μάλιστα, μὲ τὴν πάροδον τοῦ χρόνου, ἀπὸ ἀνύπαρκτος εἰς τὴν οὐσίαν καὶ τὴν μορφήν, γίνεται ζῶσα ἡ Ὀρθοδοξία, ἡ ὁποία μὲ τὸ φῶς τῆς Ἀναστάσεως φωτίζει, ἁγιάζει καὶ σώζει, ἀλλὰ καὶ προβάλλει τὸν Οἰκουμενικὸν Θρόνον εἰς τὰς καρδίας τοῦ λαοῦ τοῦ Θεοῦ τῆς πολιτισμένης καὶ ἀρχοντικῆς αὐτῆς χώρας. Οὕτω, λοιπόν, ἡ Μητρόπολις τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου ἐνεργοῦσα, καὶ μεταδίδουσα εἰς τὸν λαὸν τῆς χώρας αὐτῆς τὰ μεγάλα αὐτοῦ Μηνύματα, γνωρίζει εἰς αὐτὸν τὸ ἔργον του, καὶ εἰδικὰ τὸν ρόλον καὶ τὴν προσφοράν του μεταξὺ τῶν Ἐκκλησιῶν, μὲ μοναδικὸν σκοπὸν νὰ γνωρίσουν ἐπὶ τὸ ἀληθέστερον καὶ λεπτομερέστερον τὴν ἱστορίαν τῆς Μητρὸς Ἐκκλησίας.

Πρῶτοι καὶ πολυτιμότατοι συνεργάται τοῦ Μητροπολίτου, καὶ γενικὰ τῆς Ὀρθοδόξου Μητροπόλεως, εἰς τὸ ποιμαντικόν, πνευματικόν, ἐκκλησιαστικόν, κοινωνικὸν καὶ πολιτιστικὸν ἔργον του, εἶναι ὁ ἡρωϊκὸς καὶ εὐλαβὴς Κλῆρος, καθὼς καὶ αἱ σεβάσμιαι καὶ εἰρηνικαὶ Ἡγούμεναι, Γερόντισσαι, τῶν Ἱερῶν Μονῶν μας. Ἕνεκα, λοιπόν, τῆς στενοτάτης συνεργασίας καὶ πνευματικῆς αὐτῶν ἑνότητος μετὰ τῆς Ὀρθοδόξου Μητροπόλεως, αὐτὴ ἀφιερώνει τὸ Ἡμερολόγιόν της τοῦ Ἔτους 2016, εἰς τὸν ἱερὸν Κλῆρον καὶ τὰς σεμνὰς Ἡγουμένας, Γερόντισσας, τῶν ἱερῶν Μονῶν μας, ὅλως ἰδιαιτέρως, ἐπὶ τῇ 20ῇ ἐπετείῳ ἀπὸ τῆς ἐκλογῆς μου εἰς Μητροπολίτην τῆς θεοσώστου ταύτης Ἐπαρχίας.

Εἶναι ἀδιανόητον καὶ ἀτυχές, καὶ μάλιστα ἀσυμβίβαστον ἐν ἀναφορᾷ πρὸς τὴν πλουσίαν ἀγάπην τῆς καρδίας μας καὶ παράλογον πρὸς τὴν θεϊκὴν ψυχήν μας, ἡ ὁποία ἔχει ὡς προορισμὸν τὴν αἰώνιον ζωήν, νὰ μὴ γίνῃ λόγος καὶ μνεία τῆς διακονίας ἐν τῇ Ὀρθοδόξῳ Μητροπόλει τῶν κεκοιμημένων ἀδελφῶν μας Κληρικῶν, οἱ ὁποῖοι συνῃργάσθησαν καὶ ἔδρασαν εἰς τὰς ἐνορίας των, προσέφερον δὲ πνευματικὰ ἀγαθὰ καὶ ἀγαλλίασιν ἀναστάσιμον εἰς τὸν ἄνθρωπον, τὸν ὁποῖον ὁ Θεός δὲν ἐγκαταλείπει, δὲν ἀφήνει μόνον καὶ ἔρημον, ἀλλὰ ἔδωσεν εἰς αὐτὸν ὡς δῶρον τὴν δημιουργίαν Του, τὴν ἅπλετην εὐλογίαν Του. Αὐτοί, ζῶντες πνευματικά, περιλαμβάνονται εἰς τὴν τιμητικὴν αὐτὴν ἀφιέρωσιν, προσεύχονται δὲ διὰ τὸ θεοφιλὲς καὶ θεοτίμητον ἔργον τῆς Ὀρθοδόξου Μητροπόλεως. Ὁ Μητροπολίτης Ἰταλίας καὶ Μελίτης ἐγκωμιάζει καὶ χαίρεται διὰ τὴν εἰρηνικὴν καὶ εὐλογημένην αὐτὴν συνεργασίαν καὶ ἑνότητα, ἡ ὁποία εἶναι δῶρον τοῦ Θεοῦ. Καυχᾶται διὰ τὸ προσφιλέστατον καὶ τετιμημένον αὐτὸ δῶρον, τὸ ὁποῖον ἐχάρησεν εἰς τὴν Ὀρθόδοξον Μητρόπολιν καὶ τὸ ὁποῖον εἶναι ἡ κυρία αἰτία τῆς πραγματοποιήσεως τῆς Ἀναγεννήσεως τῆς Ὀρθοδοξίας. Εἶναι ἀληθινὸν θαῦμα τῆς βοηθείας τοῦ Ὑψίστου Θεοῦ καὶ τῆς ἐπιστασίας τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, διὰ πρεσβειῶν τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου καὶ τῶν Προστατῶν Ἁγίων της, ἔργον οὐσιαστικὰ τοῦ Σωτῆρος μας Χριστοῦ, ὁ ὁποῖος εἶναι ἡ ἑλπίς, τὸ Φῶς καὶ ἡ ἀλήθεια εἰς τὴν ζωήν μας. Αἱ ἐνορίαι καὶ αἱ μοναί μας, κέντρα καὶ ὀάσεις προσευχῆς καὶ φιλανθρωπίας, διαθεσιμότητος καὶ ἀδελφοσύνης, δίδουν λαμπρὰν μαρτυρίαν ἀγάπης, εἰρήνης καὶ ἑνότητος καὶ ἀποπέμπουν ἀπὸ τὰς καρδίας τῶν πιστῶν, καὶ τῶν ἀνθρώπων καλῆς θελήσεως, τὴν ὀργήν, τὸν φανατισμόν, τὸ μῖσος, τὴν ἀπόγνωσιν, τὴν ἀπελπισίαν, τὴν κατάθλιψιν καὶ τὴν ταραχήν.

Ἡ εὐλογία αὐτή, δῶρον ἑνότητος, διὰ τὴν εἰρηνικὴν συμβίωσιν καὶ μετὰ τῶν ἄλλων συνανθρώπων μας, ἀλλὰ καὶ ἡ προσφορὰ τῆς Ὀρθοδόξου Μητροπόλεως εἰς τὴν ἐκκλησιαστικήν, πνευματικὴν καὶ κοινωνικὴν διακονίαν τῶν μεταναστῶν μας, οἱ ὁποῖοι πρέπει νὰ ἀντιμετωπισθοῦν ἀπὸ ὅλους, καὶ ἰδίᾳ ἀπὸ ὅλα τὰ πολιτισμένα Κράτη ὡς ἀδελφοὶ μας καὶ φίλοι μας, μὲ ἐνδιαφέρον καὶ ἀγάπην, ὥστε νὰ μὴν ὑποφέρουν καὶ βασανίζονται, διότι κάθε ἄνθρωπος εἶναι «Εἰκὼν τοῦ Θεοῦ», καί, μάλιστα, αὐτὸς ὁ ὁποῖος ὑποφέρει, αὐτὸς ὁ ὁποῖος εἶναι δυστυχής, μακρὰν τῶν παιδιῶν του, τῆς συζύγου του, τῆς πατρίδος του, αὐτὸς ὁ ὁποῖος πεινᾷ καὶ διψᾷ, ὁ ρακένδυτος καὶ διῳκόμενος ἀδίκως. Προσπαθεῖ καὶ ἀγωνίζεται, ἀλλὰ καὶ μάχεται ἡ Ὀρθόδοξος Μητρόπολις, μὲ τὰ ἀνωτέρω παραδειγματικὰ ὄργανά της, νὰ γίνῃ συμμέτοχος εἰς τὸν βαθὺν πόνον καὶ τὰς ποικίλας ἀνάγκας κάθε μετανάστου, κάθε ταλαιπωρημένου ἀνθρώπου, μέσα εἰς τὰ πλαίσια τῶν μικρῶν δυνατοτήτων της, δόξα τῷ Μεγαλοδυνάμῳ Θεῷ, ἐπιτυγχάνει τὴν Εὐαγγελικήν της ἀποστολὴν μὲ τὴν προσευχήν, ἡ ὁποία εἶναι τὸ ἀσφαλέστερον φάρμακον καταδιώξεως ἐναντίον πάσης ἐπιβουλῆς, πάσης ραθυμίας, πάσης ταλαιπωρίας καὶ θλίψεως, κάθε βασάνου καὶ κακομοιρίας.

Εὑρισκόμεθα, περισσότερον πάσης κρίσεως, οἰκονομικῆς, πολιτικῆς καὶ κοινωνικῆς, εἰς τὴν κρίσιν ἐλλείψεως ἀξιοπρεπείας, ἀξιοκρατίας καὶ σεβασμοῦ, ἡ ὁποία ὁδηγεῖ εἰς τὴν ἐκκοσμίκευσιν καὶ τὴν ἀδιαφορίαν πρὸς τὸν ἄνθρωπον. Σήμερον, δυστυχῶς, ὄχι μόνον δὲν ἐνδιαφέρεται, δὲν σέβεται καὶ δὲν ἀγαπᾷ τὸν φίλον καὶ τὸν συνάνθρωπόν του, ἀλλά, τοὐναντίον, δημιουργεῖ μῖσος καὶ σύγχυσιν, φανατισμόν, ἐχθρότητα καὶ πολεμικὴν καὶ ἀνταρσίαν, καταστροφὴν καὶ πόλεμον τοῦ ἑνός κατὰ τοῦ ἄλλου.

Λοιπόν, ἡ ἐλπίς, ἡ ὁποία φέρει τὴν λύτρωσιν καὶ τὴν χαράν, εἶναι ὁ Σωτὴρ Χριστὸς καὶ τὸ μόνον φάρμακον διὰ νὰ θεραπευθῶμεν καὶ λάβωμεν τὴν χάριν Του εἶναι ἡ Προσευχή, ἡ ὁποία εἶναι δύναμις ἀναντικατάστατος καὶ ἰατρεία ψυχῶν καὶ σωμάτων.

Ὁ Λυτρωτὴς τῆς ἀνθρωπότητος, ὁ Ἰησοῦς Χριστός, ἂς εὐλογήσῃ τὸν Νέον τῆς Χρηστότητος Ἐνιαυτὸν 2016 καὶ ἂς δωρήσῃ ἀγαθὰ διὰ τὴν σωτηρίαν τῆς ψυχῆς καὶ τοῦ σώματός μας, ἀγαλλίασιν οὐράνιον εἰς τοὺς Ὀρθοδόξους ἀδελφούς μας, εἰς τοὺς Σεβασμιωτάτους Ποιμενάρχας τῶν κατὰ Τόπους Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν ἐν Ἰταλίᾳ, εἰς τὴν Ρωμαιοκαθολικὴν Ἐκκλησίαν, εἰς τὰς Χριστιανικὰς Ὁμολογίας, καθὼς καὶ εἰς κάθε ἄνθρωπον ἀγαθῆς προαιρέσεως καὶ διαθεσιμότητος. Τέλος δὲ εἰς τὰ πιστὰ καὶ ἀφωσιωμένα τέκνα τῆς Ὀρθοδόξου Μητροπόλεως Ἰταλίας καὶ Μελίτης, εἰς τὸν ἡρωϊκὸν Κλῆρον μας, εἰς τὰς σεβασμίας Ἡγουμένας τῶν Μονῶν μας, εἰς τοὺς Ἐξοχωτάτους Πρέσβεις, εἰς τοὺς Ἐντιμολογιωτάτους Ἄρχοντας τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, εἰς τὸν Διευθυντὴν καὶ τὸ Ἑλληνικὸν Ἰνστιτοῦτον Βυζαντινῶν καὶ Μεταβυζαντινῶν Σπουδῶν Βενετίας, εἰς τοὺς Ἐντιμοτάτους Προξένους, εἰς τὰς ἱστορικὰς Κοινότητας καὶ Ἀδελφότητας Νεαπόλεως, Βενετίας, Τεργέστης, Βαλλέττης καὶ Μπαρλέτης, εἰς τὴν δημιουργηθεῖσαν Ὁμοσπονδίαν τῶν Ἑλληνικῶν Κοινοτήτων καὶ Ἀδελφοτήτων Ἰταλίας, εἰς τοὺς Μετεκπαιδευομένους καὶ Ὑποτρόφους, εἰς τοὺς Φοιτητάς, τὰς Φοιτητρίας καὶ τοὺς Σπουδάζοντας, εἰς τοὺς Νέους καὶ τὰς Νέας, εἰς ὅλα τὰ Παιδιά, εἰς τοὺς Κατηχουμένους, εἰς τοὺς Ὑποψηφίους νὰ διακονήσουν τῇ Ἐκκλησίᾳ, εἰς τοὺς τιμῶντας τὰ Ἀναλόγια, εἰς τὰ μέλη τῶν Ἐκκλησιαστικῶν Συμβουλίων, καὶ ἰδίᾳ εἰς τὰς πολυτίμους Συνεργάτιδας καὶ τοὺς ἐκλεκτοὺς Συνεργάτας, καθὼς καὶ εἰς τοὺς Εὐεργέτας αὐτῆς, οἱ ὁποῖοι διαφοροτρόπως ὑποστηρίζουν καὶ προστατεύουν τὸ ἱεραποστολικὸν καὶ πολιτιστικὸν ἔργον της, καὶ μάχονται διὰ νὰ λάμπῃ τὸ Φῶς τῆς Ἀναστάσεως, τὸ ὁποῖον εἶναι τὸ Φῶς τῆς Ὀρθοδοξίας, τὸ Φῶς τῆς Χάριτος, τὸ Φῶς τῆς Σωτηρίας.

Περιπόθητοι καὶ διακεκριμένοι εἰς τὴν πίστιν, τὴν ἀγάπην καὶ τὴν ἐλπίδα ἀδελφοί μας: «Εὐλογημένος παρὰ Κυρίου, εἰρηνικὸς καὶ αἴσιος κατὰ πάντα ὁ Νέος Χρόνος 2016»!


Βενετία 1 Ἰανουαρίου 2016

 

† Ὁ Μητροπολίτης

Ὁ Ἰταλίας καὶ Μελίτης Γεννάδιος

 


OFFRO 8 PER MILLE PER LA SALVEZZA DEL CREATO

Santi di oggi

i santi di oggi 12-08-2022

Notice: Undefined variable: nome in /web/htdocs/www.ortodossia.it/home/w/tmp/htmlLmoZLW on line 37

i santi di domani 13-08-2022

Notice: Undefined variable: nome2 in /web/htdocs/www.ortodossia.it/home/w/tmp/htmlLmoZLW on line 65

Condividi

Bookmark This

Follow Us

TOP