Cerca

Newsletter

iscriviti alla newsletter

La tua mail*
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΦΙΞΙΝ ΤΟΥ ΑΠΟΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΚ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΛΕΙΨΑΝΩΝ ΤΟΥ ΕΝ ΑΓΙΟΙΣ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΥΡΩΝ ΤΟΥ ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΟΥ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑΝ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ

data: 19-05-2016 - Discorso di Sua Em.nza il Metropolita

(ΛΑΡΙΣΑ, 19.05.2016)
ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ

ΤΗΣ ΑΥΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΟΤΗΤΟΣ

ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΙΤΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΛΙΤΗΣ

κ. ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΦΙΞΙΝ ΤΟΥ ΑΠΟΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΚ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΛΕΙΨΑΝΩΝ ΤΟΥ ΕΝ ΑΓΙΟΙΣ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΥΡΩΝ ΤΟΥ ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΟΥ

ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑΝ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ

(ΛΑΡΙΣΑ, 19.05.2016)

 

*   *   *

 

Σεβασμιώτατε Μητροπολίτα Λαρίσης καί Τυρνάβου κ. Ἰγνάτιε, Ποιμενάρχα τῆς θεοσώστου ταύτης Ἱερᾶς Μητροπόλεως,

Ἐξοχώτατε κ. Κωνσταντῖνε Ἀγοραστέ, Περιφεριάρχα Λαρίσης,

Ἐντιμότατοι κ. κ. Δήμαρχε, Βουλευταί καί λοιπαί Πολιτικαί καί Στρατιωτικαί Ἀρχαί τῆς πόλεως καί Περιφερείας Λαρίσης,

Εὐχαριστῶ τῷ Μεγαλοδυνάμῳ καί Φιλανθρώπῳ Θεῷ, διότι, τῇ βοηθείᾳ Αὐτοῦ, καί ἱκεσίαις καί δεήσεσι τοῦ πολιούχου καί προστάτου Σας Ἁγίου Νικολάου, Ἀρχιεπισκόπου Μύρων Λυκίας, κανονικῇ δέ ἀδείᾳ καί εὐλογίᾳ τῆς Α. Θ. Παναγιότητος, τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ. κ. Βαρθολομαίου, εὑρίσκομαι εἰς τήν ἀρχοντικήν πόλιν Σας, διά νά φέρω εἰς τήν θεόσωστον Μητρόπολιν Λαρίσης καί Τυρνάβου, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Πανοσιολογιωτάτου Πρωτοσυγκέλλου τῆς Ὀρθοδόξου ΜητροπόλεωςἸταλίας καί Μελίτης Εὐαγγέλου Ὑφαντίδη, Ἀρχιμανδρίτου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου, Ἀπότμημα ἐκ τῶν ἱερωτάτων καί χαριτοβρύτων Λειψάνων τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρός ἡμῶν Νικολάου τοῦ Μυροβλύτου καί Θαυματουργοῦ, ὁ ὁποῖος εἶναι «ἡ βρύσις τῶν θαυμάτων καί τῶν πιστῶν μέγιστος ἀντιλήπτωρ», τῶν «θλιβομένων ἡ χαρμοσύνη».

Χαιρετίζω, μέ τόν χαρμόσυνον Πασχάλιον χαιρετισμόν «Χριστός Ἀνέστη», τήν Α. Σεβασμιότητα, τόν περισπούδαστον καί γεραρόν Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην Λαρίσης καί Τυρνάβου, κ. Ἰγνάτιον, καί ἀσπάζομαι Αὐτόν ἐν ἀγάπῃ καί τιμῇ βαθεία.

Χριστός Ἀνέστη! Ἅγιοι ἐν Χριστῷ Ἀδελφοί, περισπούδαστοι καί τετιμημένοι Μητροπολίται.

Τόν Πασχάλιον χαιρετισμόν μου «Χριστός Ἀνέστη», δίδω καί εἰς τόν ἐξοχώτατον Περιφεριάρχην, εἰς τόν ἐντιμότατον Δήμαρχον καί τάς ἐντιμοτάτας Ἀρχάς τῆς Περιφερείας καί πόλεως ταύτης, καθώς καί εἰς τόν γενναιόδωρον καί ἀξιόλογον λαόν της καί εἰς τόν εὐλαβέστατον Κλῆρον τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Λαρίσης καί Τυρνάβου, εἰς κάθε ἄνθρωπον, ὁ ὁποῖος εἶναι «Εἰκών τοῦ Θεοῦ».

Ἐπιτρέψατέ μοι, Σεβασμιώτατε Ἅγιε Λαρίσης καί Τυρνάβου κ. Ἰγνάτιε, ὅπως χαιρετίσω, ὅλως ἰδιαιτέρως, τούς Πανοσιολογιωτάτους Πρωτοσύγκελλον τῆς Μητροπόλεως ταύτης Ἀρχιμανδρίτην Ἀχίλλιον Τσούτσουραν καί τόν Ἱερατικῶς Προϊστάμενον τοῦ μεγαλοπρεποῦς Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Νικολάου καί Γενικόν Ἀρχιερατικόν Ἐπίτροπον Ἀρχιμανδρίτην Ἰγνάτιον Μουρτζανόν, οἱ ὁποῖοι ἐνδιεφέρθησαν μέ ζῆλον καί ἐπιμέλειαν, μέ ἐπικεφαλῆς τόν θεσπέσιον Προκαθήμενον τῆς σπουδαιοτάτης ταύτης Μητροπόλεως, οἱ ὁποῖοι μέ ἐβοήθησαν καί μέ ἐνδυνάμωσαν μέ τήν προσευχήν των εἰς τό ἀξιοζήλευτον, ἀλλά δυσχερέστατον ἔργον τῆς εὑρέσεως τοῦ ἱεροῦ καί θαυματουργοῦ Λειψάνου τοῦ Ἁγίου Νικολάου, «Προέδρου τῶν Μυρέων» τῆς Λυκίας.

Ἡ ἱστορική Μητρόπολις Λαρίσης καί Τυρνάβου, καί γενικά ἡ Λάρισα, ἔχει πλησίον της, ἀπό τοῦ νῦν, ἄφθαρτον μυσταγωγικόν πλοῦτον, τόν Ἅγιον Νικόλαον, τόν Μυροβλύτην καί Θαυματουργόν. Ὑπάρχει, εἶναι παρών, καί σωματικῶς, ὁ ταπεινός τῇ ψυχῇ καί τῇ καρδίᾳ, ὁ Ἅγιος τῆς ἀνθρωπιᾶς, ὁ Ἅγιος ὅλων τῶν ἀνθρωπίνων κατηγοριῶν καί κλάσεων, ὁ Ἅγιος ὅλων τῶν ἀνθρώπων, «ὁ ἄνθρωπος τοῦ Θεοῦ καί πιστός θεράπων», εἷς ἐκ τῶν δημοφιλεστέρων Ἁγίων τῆς Χριστιανοσύνης, «μέγας καί θερμός ἀντιλήπτωρ τοῖς ἐν τοῖς κινδύνοις τελοῦσιν», ὁ «κραταιός πρεσβευτής».

Αἰσθάνομαι ἀληθινήν τήν χαράν καί τήν ἀγαλλίασιν τῆς καρδιακῆς κοινωνίας, τῆς ἀμοιβαίας ἀγάπης, τοῦ σεβασμοῦ καί τῆς τιμῆς, μάλιστα, εἶμαι εὐτυχής πνευματικά, διότι ἡ Χάρις τοῦ Ἁγίου Νικολάου μέ εὐλόγησε καί μέ ἐφώτισε, μέ ἐνίσχυσε καί μέ ἐβοήθησεν εἰς τήν ἐπίμοχθον πορείαν τῆς εὑρέσεως καί παραλαβῆς τοῦ θαυματουργοῦ Ἀποτμήματος ἐκ τῶν θείων Λειψάνων τοῦ Ἁγίου Νικολάου, ὁ ὁποῖος εἶναι «ρύστης ἑτοιμότατος καί φρουρός σωτήριος», νά κάμω τό «ἀδύνατον δυνατόν», καί νά παραδώσω σήμερον εἰς τάς ἱερωτάτας καί τιμιωτάτας χεῖρας τοῦ Σεπτοῦ Ποιμενάρχου τῆς Ἐκκλησιαστικῆς ταύτης Ἐπαρχίας κ. Ἰγνατίου τόν ἀνεκτίμητον τοῦτον πνευματικόν, ἐκκλησιαστικόν καί λειτουργικόν Θησαυρόν, ὁ ὁποῖος συνίσταται εἰς τό Ἀπότμημα καί τήν μικράν φιάλην, πλήρη ἀληθινοῦ Ἁγίου Μύρου, ἡ ὁποία χρονολογεῖται ἀπό τοῦ ἔτους 1610. Ἔρχεται ἀπό τήν Ρωμαιοκαθολικήν Μητροπολιτικήν Ἐπαρχίαν τοῦ Urbino-Urbania-Sant'Angelo in Vado, μέ Ἀρχιεπίσκοπον τόν Mons. Giovanni Tani καί Vicario Generale τόν Mons. Davide, τούς ὁποίους συνήντησα πολλάκις, συνεζήτησα καί τῇ δυνάμει τοῦ Ἁγίου ἔπεισα αὐτούς εἰς τήν παράδοσιν τοῦ Ἀποτμήματος τούτου, τό ὁποῖον θά κοσμῇ καί θά προστατεύῃ τάς πόλεις Σας, Λάρισαν καί Τύρναβον, καί ὅλην τήν ἀκμαιοτάτην Περιφέρειαν. Ἅγιε «ἱερουργεῖς τά τεράστια τῶν ἀοιδίμων θαυμάτων, ἱερουργέ τῶν δεινῶν ἡμᾶς λυτρούμενος, μή παρασιωπήσῃς τοῦ βοᾶν ὑπέρ τῶν πόλεων Λαρίσης καί Τυρνάβου πρός Κύριον».

Καί ἡ θεϊκή χαρά καί ἀγαλλίασις, ἡ χάρις καί ἡ βοηθεια τοῦ Ἁγίου εἰς τήν λαμπροτάτην ταύτην Μητρόπολιν, καί γενικά εἰς τό φιλόχριστον ποίμνιόν της, εἰς τόν ἀρχοντικόν λαόν τῆς Λαρίσης καί τοῦ Τυρνάβου, εἶναι γεγονός ἀναντίρρητον, εἶναι γεγονός ἱστορικόν, τό ὁποῖον ἐπετεύχθη, ὅπως ἀνεφέρθη, κατά πρῶτον λόγον, μέ τήν δύναμιν καί τήν προστασίαν τοῦ σεμνοῦ, πράου καί πιστοῦ δούλου τοῦ Κυρίου Ἁγίου Νικολάου, καί κατά δεύτερον λόγον μέ τάς ἀνεπαναλήπτους καί ὑπερανθρώπους προσπαθείας τῆς ταπεινότητός μου, καί δή, μέ τήν Πατριαρχικήν εὐλογίαν καί τάς διαπύρους εὐχάς τῆς Α. Θ. Παναγιότητος, τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ. κ. Βαρθολομαίου, ὁ Ὁποῖος γνωρίζει καί τήν ὅλην δυσχερεστάτην πορείαν εἰς εὕρεσιν καί παραλαβήν τοῦ Ἀποτμήματος αὐτοῦ. Ἠκολούθησαν ἀγωνίες, ἀπογοητεύσεις, πρός στιγμήν ἀποτυχία καί ἀπόγνωσις, ἀλλά, καί μέ τήν ἀνυπέρβλητον καί ζῶσαν πίστιν μας, καί ἐμπιστοσύνην πρός τόν Ἅγιον, μετά ἀπό διαπραγματεύσεις καί ταξείδια, μετά ἀπό παρακλήσεις καί προσευχήν, ὁ ἱερός ὅλων πόθος ἔλαβε σάρκα καί ὀστᾶ. Τό ἤθελεν ὁ Ἅγιος νά στολισθῇ, μέ τήν χάριν Του, καί νά ζῇ, μέ τήν χαράν καί τήν ἀγαλλίασιν τῆς Ἀναστάσεως, ἡ Λάρισα καί ὁ Τύρναβος, καί αἱ περιφέρειαι αὐτῶν, διότι ὁ Ἅγιος εἶναι: «ὅρμος ὁ γαληνότατος, ἐν ᾧ καταφεύγοντες οἱ ἐν τρικυμίαις τοῦ βίου περιστατούμενοι, σώζονται». Εἶναι τρανή ἀλήθεια ὅτι κατά τούς κωφούς καί ἀσυνεπεῖς τούτους καιρούς, ἡ παρουσία καί ἡ χάρις καί ἡ δύναμις τῶν Ἁγίων, καί ἐν προκειμένῳ τοῦ Ἁγίου Νικολάου, εἶναι ἀναγκαιόταται δι’ ἡμᾶς, δι’ ὅλον τόν κόσμον, διότι δέεται ὑπέρ ἡμῶν μέ ἀγάπην καί συμπάθειαν καί εἶναι πυρσός εἰρήνης καί νίκης, μάλιστα, κατ’ αὐτούς τούς χρόνους, καθ’ οὕς ὁ ἄνθρωπος, ἐπῃρεασμένος ἀπό τόν ἄστατον καί ἐπικίνδυνον ψευδοφαρισαϊκόν Ὀρθολογισμόν, ἀσέμνως ἐπαναλαμβάνων, μέ οἴησιν ὅτι δέν ἐπιθυμεῖ νά διαδραματίσουν εἰς τήν ζωήν του ζωτικόν καί ἐποικοδομητικόν ρόλον, «αἱ αὐθεντίαι καί οἱ θεσμοί», ἡ Ἁγία τοῦ Χριστοῦ Μεγάλη Ἐκκλησία εἰς τό χαριτόβρυτον καί εὐλογημένον Λείψανον τοῦ Ἁγίου Νικολάου, τοῦ Μυροβλύτου καί Θαυματουργοῦ, τό ὁποῖον ἡ ταπεινότης μου θά παραδώσῃ εἰς τήν θεοδίδακτον καί θεόσωστον Μητρόπολιν Λαρίσης καί Τυρνάβου, ἀλλά καί ἡ θεοπρόβλητος αὕτη ἱστορική Ἐπαρχία δέν διαβλέπουν τό ἱστορικόν μόνον παρελθόν, καί τοῦτο, ὄχι μόνον, βεβαίως, δια νά μήν ἀπωλεσθῇ εἰς τόν κυκεῶνα τῆς συγχύσεως, τῆς ἀπιστίας, τῆς ἀδιαφορίας καί τῆς ἐκκοσμικεύεσεως, ἀλλά προσβλέπουν μέ εὐλάβειαν καί ἐμπιστοσύνην εἰς τό ἱερώτατον καί πανσεβάσμιον Λείψανον τοῦ Ἁγίου καί εὑρίσκουν τό «φάρμακον», τήν «θερμήν ἀντίληψιν», τῆς «ἀσεβείας τόν ἀντίπαλον», καί τῆς «εὐσεβείας τόν ὑπέρμαχον». Προσβλέπουν εἰς τόν «μέγαν, προασπιστήν καί διδάσκαλον». Εὑρίσκουν, ὡσαύτως, τόν «καταισχύνοντα τούς κακοδόξους», τόν «ὀλετήρα Ἀρείου καί θερμόν ἀντίμαχον».

Ἡ Ἱερά Μητρόπολις Λαρίσης καί Τυρνάβου, ἡ ὁποία, ἀπό τοῦ νῦν κέκτηται τόν ἀνυπέρβλητον τοῦτον θεῖον Θησαυρόν, εἶναι τρανόν δεῖγμα, ὁπωσδήποτε, τῆς ἀγάπης καί τῆς προνοίας τοῦ Θεοῦ εἰς αὐτήν. Εἶναι ἡ ἰδιαιτάτη καί ἄφθαστος τοῦ Θεοῦ στοργή καί ἡ πλήρης σωστική θεϊκή προστασία πρός τήν ἀμώμητον Ὀρθόδοξον Πίστιν μας, πρός τήν Μητέρα Ὀρθόδοξον Ἐκκλησία μας, ἡ ὁποία λάμπει, φωτίζει, σώζει, καί, μέσα εἰς τήν πολιτισμένην Ἰταλίαν, ἔχει ἀναμμένον πάντοτε τό φῶς τῆς Ἀναστάσεως, ἐκ τοῦ ὁποίου πηγάζει τό φῶς τῆς Ὀρθοδοξίας, ἡ ὁποία ἀνεγεννήθη εἰς τήν χώραν αὐτήν: ἐγνωρίσθη, ἀνεγνωρίσθη καί ἀπέκτησε τά ἴδια δικαιώματα καί προνόμια μέ τούς ἄλλους θεσμούς, χάρις εἰς τήν ἡρωϊκήν καί συνετήν παρουσίαν τῆς Ὀρθοδόξου Μητροπόλεως Ἰταλίας καί Μελίτης τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, τήν πολιτιστικήν της πρόοδον, ανάπτυξιν καί ἐξέλιξιν, καθώς καί χάρις εἰς τό μέγα ἐκκλησιαστικόν καί κοινωνικόν κῦρος, τό ὁποῖον ἀπέκτησε μέσα εἰς τήν καρδίαν τῆς Ρωμαιοκαθολικῆς Ἐκκλησίας.

«Χριστός Ἀνέστη», Τιμιώτατε καί Σεβασμιώτατε Μητροπολίτα Λαρίσης καί Τυρνάβου κ. Ἰγνάτιε! «Χριστός Ἀνέστη», καί εἰς τό ἐκλεκτόν ποίμνιον τῆς Ὑμετέρας Σεβασμιότητος! Ὁ Πανάγαθος καί Πανοικτίρμων Θεός, εὔχομαι νά χαρίζῃ πάντοτε τῇ Ὑμετέρᾳ Γερασμίᾳ Σεβασμιότητι, καθώς καί εἰς ὅλην τήν Λάρισαν καί τόν Τύρναβον, ἔτη πολλά καί ἀναστάσιμα, πλήρη χαρᾶς καί ἀγαλλιάσεως, τῆς Ἀναστάσεως, καί τήν δύναμιν τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, ἱκεσίαις τοῦ Ἁγίου Ἀχιλλίου, καί τῶν ἄλλων ὁσίων καί Πατέρων Θαυματουργῶν τῆς Μητροπόλεως ταύτης, τοῦ Ἁγίου Νικολάου Ἀρχιεπισκόπου Μύρων τῆς Λυκίας, τοῦ Μυροβλύτου καί Θαυματουργοῦ, καί τῆς Ὑπερμάχου Στρατηγοῦ Ὑπεραγίας Θεοτόκου.

Ἀμήν!


 

Il Metropolita Gennadios
Arcivescovo Ortodosso d’Italia e MaltaDona l'otto per mille

Santi di oggi

i santi di oggi 06-12-2019

San Nicola, arcivescovo di Myra; San Teofilo, vescovo di Antiochia; San Niser, martire; San Abramio, vescovo di Cratea; San Nicola Karamos, neomartire.

i santi di domani 07-12-2019

San Ambrogio, vescovo di Milano; San Atenodoro, martire; San Neofito, martire; San Domezio, martire; Santi Isidoro, Acepsima, Leone, martiri; Santi Gaio e Gaiano, martiri; I Santi Martiri dei Vandali in Africa; La Santa Matrona bruciata a Roma; Santa Bassa di Gerusalemme; San Paolo l'obbediente; San Ignazio di Costantinopoli, martire; San Prisco, martire; San Martino, martire; San Nicola, martire; San Gregorio, l'esicasta sul Monte Athos; Santa Filotea di Curtea de Arges.

Condividi

Bookmark This

Follow Us

TOP