Cerca

Newsletter

iscriviti alla newsletter

La tua mail*
ΓΡΑΜΜΑ ΣΕΒ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΩΝ ΙΤΑΛΙΑΣ

data: 21-10-2016 - Messaggio di Sua Em.nza il Metropolita

ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ:
Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΤΗΤΑ ΜΑΣ
Διαδρομή στο παρόν και στη μνήμη των Ελλήνων της Σικελίας και Καλαβρίας
21 - 23 ΟΚΤΩΒΡΊΟΥ 2016
Messina, Calabria greca, Capo d’Orlando, Nebrodi, Palermo
Ἀριθμ. Πρωτ. 766/2016

 

Τῇ Ἐντιμοτάτῃ

κ. Ὄλγα Νάσσῃ

Προέδρῳ τῆς Ὁμοσπονδίας Ἑλληνικῶν Κοινοτήτων καὶ Ἀδελφοτήτων Ἰταλίας

Εἰς Μεσσήνιν

 

Ἐντιμοτάτη,

           Κυρία Πρόεδρε,

Ἐπιστρέψας ἐκ τῆς πολυημέρου Ποιμαντορικῆς μου Περιοδείας ἐν Καλαβρίᾳ, ἔνθα ἐπεσκέφθην τήν ἐκκλησίαν τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Παύλου τῶν Ἑλλήνων εἰς τό Ρήγιον, καθώς καί τάς ἱστορικάς Ἑλληνορθοδόξους Μονάς ἐν Σεμινάρᾳ, Ἁγίων Ἠλιού τοῦ Νέου καί Φιλαρέτου τοῦ Κηπουρού, καί ἐν Μελικκουκᾷ, Ὁσίου Ἠλιού τοῦ Σπηλαιώτου, εἰς τάς ὁποίας συνηντήθην μετά τῶν Ἑλλήνων καί τῶν ἄλλων Ὀρθοδόξων ἡμῶν πιστῶν, και συνηργάσθην μετά τῶν εἰδικῶν τεχνικῶν διά τήν ἀποπεράτωσιν τῆς Ἱερᾶς Μονῆς ἐν Σεμινάρᾳ, ἔλαβον τήν πρόσκλησιν τῆς ὑμετέρας Ἐντιμότητος.

Ἐν πρώτοις, εὐγνωμοσύνη μεγάλη καί χάρις ὀφείλεται ὁμολογουμένως εἰς τήν Ὁμοσπονδίαν Ἑλληνικῶν Κοινοτήτων καὶ Ἀδελφοτήτων Ἰταλίας, διά τάς ἐκδηλώσεις Ἑορτασμοῦ, τάς ὁποίας θά διοργανώσῃ διά τούς Ἕλληνας τῆς Σικελίας καί Καλαβρίας.

Πρίν, ὅμως, γράψω ὡρισμένας σκέψεις διά τό ἐπιφανέστατον γεγονός τοῦ ἑορτασμοῦ τούτου, ἐπιθυμῶ νά ἐκφράσω τήν βαθύτατην λύπην μου διά τήν ἀπουσίαν μου ἀπό τάς ἑορτάς καί ἐκδηλώσεις τοῦ ἱστορικοῦ τούτου γεγονότος, καθόσον θά εὐρίσκωμαι εἰς Φλωρεντίαν, πρός συνέχισιν τῆς Ποιμαντορικῆς μου Περιοδείας, προγραμματισθείσης πρό πολλῶν μηνῶν καί συναντήσεως μετά τῶν Ἑλλήνων Τοσκάνης.

Γνωρίζομεν καλῶς ὅτι διά τοῦ Μεγάλου Ἀλεξάνδρου καί τῶν διαδόχων αὐτοῦ διεδόθη ὁ πολιτισμός διά τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσης καί Παιδείας εἰς τήν Ἀσίαν, ριζωθείς δέ ἐν συνεχείᾳ εἰς Εὐρώπην, ἀνεδείχθη πυρήν πολιτιμώτατος καί ἀκτινοβόλος διά τήν ζωήν καί τήν εὐδαιμονίαν τοῦ ἀνθρώπου, μάλιστα προώρισται νά φωταγωγήσῃ τόν τότε ὑπάρχοντα κόσμον.

Τά ἔξοχα προτερήματα τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσης, μετά ἐνθουσιασμοῦ, καί θαυμασίως, σοφώτατοι ἄνδρες ἐξύμνησαν. Οὕτως ἔχομεν: «Τήν Ἑλληνικήν Γλῶσσαν ἐπαινοῦσί τε καί συνιστῶσι κοινῇ πάντες ὁμογενεῖς τε καί ἑτεροεθνεῖς, ἀνακηρύττοντες αὐτήν διαπρυσίως οἱασδήποτε ἄλλης διαλέκτου κρείττονα καί δεξιωτέραν εἰς ἐπιστημῶν ἀπόκτησιν τοῦ ἀνθρωπίνου πνεύματος, προσφορωτάτην ἀνάπτυξιν∙ αὐτή, λέγουσι, τοσοῦτον ὑπερέχει τῶν ἄλλων τοῦ κόσμου γλωσσῶν, ὅπου ἀνήρ εὐφυέστατος τοῦ ἀφιεστάτου, ὅσον ὁ πεπαιδευμένος τοῦ ἀπαιδεύτου καί ἀγροίκου».

Γενναῖοι ὑποστηρικταί καί ὑπέρμαχοι τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσης οἱ μέγιστοι τῆς Ἐκκλησίας Διδάσκαλοι καί Πατέρες της Βασίλειος ὁ Μέγας, Γρηγόριος ὁ Θεολόγος καί Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος. Ὁ Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνός, Γρηγόριος ὁ Παλαμάς καί Συμεών ὁ Νέος Θεολόγος, ἡ χορεία τῶν Ἱερῶν Πατέρων, καί δή οἱ τρεῖς Φωστήρες τῆς Τρισηλίου θεότητος, ἤγαγον τόν ἄνθρωπον διά τῆς Χριστιανικῆς διδασκαλίας καί τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσης εἰς τόν ἀληθῆ αὐτοῦ προορισμόν, διά τόν ὁποῖον ὑπό τῆς Θείας Προνοίας ἐπλάσθη.

Θερμότατα συγχαίρομεν τῇ Ἐντιμότητι ὑμῶν καί τούς φιλτάτους καί ἐντιμοτάτους ὁμογενεῖς, ὁλόκληρον τήν Ὁμοσπονδίαν Ἑλληνικῶν Κοινοτήτων καὶ Ἀδελφοτήτων Ἰταλίας, καί ἄς ἐκτιμήσωμεν τήν ἀξίαν τῶν Πατέρων αὐτῶν, καί δή μετά σπουδῆς ἄς ἀγωνισθῶμεν ὑπέρ τῆς διατηρήσεως καί διαδόσεως τῆς Ἑλληνικῆς γλώσσης, ὥστε τά Διδακτήρια, Ἀνώτερα καί Κατώτερα, νά εἶναι Κέντρα Ἑλληνισμοῦ καί Εὐλαβείας, Κέντρα ἀνθρωπισμοῦ καί ἀξιοκρατίας, Κέντρα πρός ὠφέλειαν ψυχῆς τε καί σώματος.

Διά τῶν ταπεινῶν αὐτῶν μηνυμάτων χαιρετίζων τήν ὑμετέραν Ἐντιμότητα καί τούς λαμπρούς Προέδρους τῶν Κοινοτήτων, καί χαιρετίζων πάντας ὑμᾶς, ἐκφράζω καί πάλιν πρός αὐτήν τάς εὐχαριστίας μου διά τήν ἔκπαγλον καί φιλογενέστατην Ἑορτήν τήν ὁποίαν θά ζήσετε καί εἰς Μεσσήνην, ἀνασταίνοντες τήν Via dei Greci, τῆς πόλεως δηλαδή τό ἔνδοξον αὐτῆς παρελθόν τό ὁποῖον θά ἀποτελέσῃ ἐπιφανές γεγονός εἰς τήν ἱστορίαν αὐτῆς, διατελῶ μετ’ ἐξιδιασμένης τιμῆς καί εὐχῶν.

 

Ἐν Βενετίᾳ, 20 Ὀκτωβρίου 2016

 

† Ὁ Μητροπολίτης

Ὁ Ἰταλίας καί Μελίτης Γεννάδιος


 

Il Metropolita Gennadios
Arcivescovo Ortodosso d’Italia e MaltaDona l'otto per mille

Santi di oggi

i santi di oggi 15-12-2019

San Eleuterio, vescovo di Illiria e compagni, martiri; San Eleuterio, il cubiculario, martire; Santa Susanna, martire; San Bacco il nuovo, martire; San Stefano, vescovo di Sourozh; San Paolo del Monte Latro.

i santi di domani 16-12-2019

Santo Profeta Aggeo; San Marino, martire; Santi Promo, Ilarione, e compagni, martiri; San Memnone, arcivescovo di Efeso; San Modesto, arcivescovo di Gerusalemme; Santa Teofano, imperatrice; San Nicola II, patriarca di Costantinopoli.

Condividi

Bookmark This

Follow Us

TOP