Cerca

Newsletter

iscriviti alla newsletter

La tua mail*
Προσφώνησις πρός τήν Α.Θ.Π. τόν Οἰκουμενικόν Πατριάρχην κ.κ. Βαρθολομαῖον

data: 20-11-2005 - Discorso di Sua Em.nza il Metropolita

κατά τήν ἐπίσημον ἐπίσκεψιν Αὐτοῦ εἰς Βολωνίαν
Παναγιώτατε Πάτερ καὶ Δέσποτα,
Οἱ ἐξοχώτατοι Πρέσβεις τῆς Ἑλλάδος, ὁ κλῆρος καὶ ὁ λαὸς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἰταλίας καὶ Μελίτης χαίρονται καὶ ἀγάλλονται σήμερον, μάλιστα δὲ αἰσθανόμεθα ὑπερήφανοι καὶ τετιμημένοι, διότι ἡ Ὑμετέρα Σεπτὴ Κορυφὴ τῆς Ὀρθοδοξίας, ὁ Πατριάρχης τοῦ Γένους ἡμῶν, ἔγραψε κατὰ τάς ἡμέρας αὐτάς χρυσὴν σελίδα ἱστορίας διὰ τὴν Ἐκκλησίαν καὶ τὸ Γένος ἡμῶν, μέσα εἰς τὴν ἀρχοντικὴν καὶ εὐγενῆ πόλιν τῆς Βολωνίας καὶ ἐχάρισεν εἰς ἡμᾶς ἡμέρας συγκινητικάς καὶ λαμπροτάτας, ἡμέρας δόξης καὶ μεγαλείου.
Περιβαλλόμενος, Θεοτίμητε καὶ θεοπρόβλητε Αὐθέντα καὶ Δέσποτα, μὲ τὴν ἀληθινὴν καὶ ἀξιοζήλευτον φήμην ὅτι ἡ Ὑμετέρα Θειοτάτη Παναγιότης εἶναι ὁ πρῶτος μέσα εἰς τὴν Χριστιανικὴν Οἰκουμένην προστάτης καὶ ὑπερασπιστής τῆς Θείας δημιουργίας, δηλαδὴ φίλος ἀκραιφνής του περιβάλλοντος, τῆς φύσεως καὶ αὐτοῦ τοῦ ἀνθρώπου, καθιστᾷ Αὐτὴν ἐξαίρετον παράδειγμα πρὸς μίμησιν πάντων ἡμῶν, καὶ δὴ τῶν Νέων, οἱ ὁποῖοι ἀποτελοῦν τὸ μέλλον τῆς Οἰκουμένης, παράδειγμα σεβασμοῦ, ἀγάπης, εἰρήνης καὶ ἑνότητος, ἱερὰ καὶ ὅσια τὰ ὁποία δικαιώνουν τὴν θείαν καταγωγὴν καὶ τὸν σκοπὸν τῆς ὑπάρξεως τοῦ ἀνθρώπου.
Καὶ εἰς τὴν Δημοκρατικὴν καὶ πολιτισμένην αὐτὴν Χώραν, ἐν ᾗ παροικοῦμεν, καὶ μὲ τὴν ὁποίαν τὸ Γένος ἡμῶν ἔχει ἀρρήκτους δεσμοὺς ἱστορίας καὶ πολιτισμοῦ, διακηρύττομεν, καὶ ἐργαζόμεθα, ὡς Ἱερὰ Μητρόπολις Ἰταλίας καὶ Μελίτης, νὰ γίνῃ συνείδησις τοῦ λαοῦ, νὰ γίνῃ βίωμα σταθερὸν καὶ εἰρηνικὸν μέσα εἰς τὴν ψυχὴν κάθε ἀνθρώπου καλῆς θελήσεως τὸ Πατριαρχικὸν τοῦτο μήνυμα, νὰ θεσπισθῇ ἡ πρώτη Σεπτεμβρίου ὡς ἡμέρα προστασίας τῆς δημιουργίας τοῦ Θεοῦ καὶ νὰ γίνεται προσευχὴ πρὸς τοῦτο, εὐχόμενοι ὅτι ὁ τίμιος ἡμῶν ἀγὼν καὶ ἡ ταπεινὴ ἡμῶν πρὸς τὸν Θεὸν δέησις θὰ ἔχουν λαμπρὰ ἀποτελέσματα, νὰ βασιλεύσῃ εἰς τὴν γῆν ἡ οἰκολογικὴ ἰσορροπία καὶ ἁρμονία, διότι κατ’αὐτὸν τὸν τρόπον θὰ σεβόμεθα καὶ θὰ τιμῶμεν τὴν δημιουργίαν τοῦ Θεοῦ, ἀλλὰ καὶ τὸν ἴδιον τὸν Θεὸν καὶ τὸ ἔργον αὐτοῦ.
Εὐλογήσατε Ἁγιώτατε Δέσποτα τὸ ἱεραποστολικὸν καὶ πολιτιστικὸν ἔργον τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἰταλίας καὶ Μελίτης, τὸ εὐσεβὲς αὐτῆς ποίμνιον καὶ τὸν ἡρωϊκὸν καὶ τίμιον αὐτῆς Κλῆρον, διότι εἰς ὀλίγον χρονικὸν διάστημα ἀνεγεννήθη εἰς τὴν χώραν ταύτην ἡ Ὀρθοδοξία καὶ ὁ Ἑλληνισμὸς καὶ ἀπεκαλύφθη ἡ Ἱστορία καὶ ὁ Πολιτισμὸς τοῦ Γένους ἠμῶν εἰς τὴν Μεγάλην Ἑλλάδα διὰ τῆς ἀνακαινίσεως μοναστηρίων καὶ ἐκκλησιῶν, διὰ τῆς ἱδρύσεως ἐνοριῶν καὶ σχολείων, καθὼς καὶ τῆς χειροτονίας νέων κληρικῶν.
Διὰ πρώτην φοράν, μετὰ ἀπὸ δέκα καὶ πλέον αἰῶνας, ἐδημιουργήθη ἑλληνικὴ Ὀρθόδοξος ἐνορία καὶ ἐκκλησία εἰς τὴν ξακουστὴν καὶ εὐδαίμοναν αὐτὴν πόλιν καὶ διὰ πρώτην φοράν τὸ Οἰκουμενικὸν Πατριαρχεῖον ἀγκάλιασεν ὅλους τους Ὀρθοδόξους, ὅλους του Χριστιανούς, διὰ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἰταλίας, ἡ ὁποία, ἐνταύθα, ἔκτισε γέφυραν ἀγάπης, ἀδελφωσύνης, εἰρήνης καὶ ἑνότητος μεταξὺ τῶν Χριστιανῶν, ἀλλὰ καὶ μὲ κάθε ἄνθρωπον ἀγαθῆς θελήσεως.
Εὐγνώμονες πρὸς τὴν Ὑμετέραν Θειοτάτην Παναγιότητα διὰ τὴν δύναμιν καὶ τὸ σθένος, διὰ τὴν χαρὰν καὶ ἀγαλλίασιν, ἃ ἐλάβομεν ἐξ Αὐτῆς, κατὰ τὴν ἱστορικὴν Αὐτῆς ἐπίσκεψιν εἰς τὴν Βολωνίαν, ἄς εὐχαριστήσωμεν τὸν Μεγαλοδύναμον καὶ φιλάνθρωπον Θεὸν διὰ τὸ πολυτιμώτατον καὶ ἱερώτατον τοῦτο Δῶρον, ὃ ἐχάρισε πρὸς ὅλους ἡμᾶς ὁ Παντοδύναμος Θεός, τὴν Πατριαρχικὴν παρουσίαν καὶ εὐλογίαν, καὶ μάλιστα, πρὸ τῶν μεγάλων καὶ χαρμοσύνων ἑορτῶν τοῦ Ἁγίου Δωδεκαημέρου.
Ἡ Ἱερὰ Μητρόπολις Ἰταλίας, ὅπως δεικνύουν τὰ ἐκκλησιαστικὰ αὐτῆς πράγματα, ἔχει τὴν προστασίαν καὶ τὴν εὐλογίαν τοῦ Θεοῦ, διότι Οὗτος δημιουργεῖ εὐτυχεῖς εὐκαιρίας καὶ ἱστορικὰ γεγονότα, μέσα εἰς τὴν ζωὴν καὶ τὴν πορείαν αὐτῆς ἐν τῷ κόσμῳ.
Βλέποντες τὴν Ὑμετέραν Θειοτάτην Παναγιότητα, βλέπομεν τὸν Πανάγαθον Θεὸν καὶ εὐλογούμενοι ὑπ’ Αὐτῆς, εὐλογούμεθα ὑπ’ Αὐτοῦ. Δόξα τῷ Θεῷ, κατὰ τὸν Ι. Χρυσόστομον, πάντων ἕνεκα.


 

Il Metropolita Gennadios
Arcivescovo Ortodosso d’Italia e MaltaDona l'otto per mille

Santi di oggi

i santi di oggi 09-12-2019

i santi di domani 10-12-2019

Condividi

Bookmark This

Follow Us

TOP