Cerca

Newsletter

iscriviti alla newsletter

La tua mail*
Προσφώνησις πρός τήν Α.Θ.Π. τόν Οἰκουμενικόν Πατριάρχην κ.κ. Βαρθολομαῖον

data: 20-10-2007 - Discorso di Sua Em.nza il Metropolita

Κατά τήν ἐπίσημον Ἐπίσκεψιν Αὐτοῦ εἰς Νεάποιν
Παναγιώτατε Πάτερ,
            καὶ Δέσποτα,
    Μὲ ἄπειρον εὐγνωμοσύνην, υἱϊκὴν ἀφοσίωσιν, καὶ ἀγάπην ἀνυπόκριτον, Κλῆρος καὶ Λαὸς τῆς Ὀρθοδόξου Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἰταλίας καὶ Μελίτης, παρουσίᾳ δὲ τῶν Ἐξοχωτάτων Πρέσβεων τῆς Ἑλλάδος, παρὰ τῇ Ἰταλικῇ Δημοκρατίᾳ κ. Χαρ. Ροκανά, παρὰ τῷ Βατικανῷ κ. Σταύρου Λυκίδη, Χριστοδούλου Λάζαρη, καὶ τοῦ Γενικοῦ Προξένου ἐν τῇ πόλει ταύτῃ Ἀθαν. Ἰωάννου, ὑποδέχονται τὴν Ὑμετέραν Θειοτάτην Παναγιότητα εἰς τὴν ἱστορικὴν καὶ μεγαλώνυμον ἐκκλησίαν τῶν ἁγίων πρωτοκορυφαίων Ἀποστόλων Πέτρου καὶ Παύλου τῆς Ἀδελφότητος τῶν Ἑλλήνων καὶ χαίρουσιν ἐπὶ τῇ ἱστορικῇ ταύτῃ ἐπισκέψει τῆς Κορυφῆς τῆς Ὀρθοδοξίας εἰς τὰ τετιμημένα καὶ ἐνδοξότατα ταῦτα χώματα τῆς πρωτευούσης τῆς Νοτίου Ἰταλίας, καὶ κατ’ ἐπέκτασιν τῆς Μεγάλης Ἑλλάδος, ἔνθα ἤνθησε καὶ ἐμεγαλούργησε ἡ Ὀρθόδοξος Spiritualità καὶ ἡ Ἑλληνικὴ Cultura
    Ἡ σημερινὴ Ἀδελφότης τῶν Ἁγίων Πέτρου καὶ Παύλου, Θεοτίμητε καὶ Θεοπρόβλητε Αὐθέντα καὶ Δέσποτα ἡμῶν, συνεχίζουσα, μὲ τὰ ἔντιμα αὐτῆς Μέλη, τὴν ἀνεκτίμητον κληρονομίαν τῶν προγόνων αὐτῶν, τὴν ὁποίαν, μὲ ζῆλον, ἐνδιαφέρον, καὶ θυσίας διετήρησαν μέσῳ τῶν αἰώνων μέχρι σήμερον, κατέχει τὴν πρώτην θέσιν εἰς τοὺς κόλπους τῆς Ὀρθοδόξου Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἰταλίας καὶ Μελίτης, βοηθοῦσα τὸ ἐπίμοχθον ἰεαποστολικὸν καὶ πολιτιστικὸν αὐτῆς ἔργον καὶ ὑποστηρίζουσα τάς ὑπερανθρώπους προσπαθείας, κινήσεις καὶ πράξεις αὐτῆς εἰς τὴν λεπτοτάτην ἀπὸ πάσης πλευρᾶς θέσιν αὐτῆς, εἰς τὴν σπουδαιοτάτην ταύτην ἔπαλξιν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, εἰς Ὃ ὅλοι οἱ Ὀρθόδοξοι ἀνὰ τὴν οἰκουμένην ὀφείλομεν τὴν πνευματικὴν καὶ ἐκκλησιαστικὴν ἡμῶν ὕπαρξιν.
    Εἰς τὴν ὡραιοτάτην καὶ ἀρχοντικὴν ταύτην πόλιν, τὴν ἄλλοτε Παρθενόπην, ἀποικίαν τῶν Ροδίων, ὁ Θωμᾶς Παλαιολόγος, υἱὸς τοῦ Δημητρίου Παλαιολόγου, ἀδελφοῦ τοῦ τελευταίου Αὐτοκράτορος Κωνσταντίνου, ἔκτισε κατ’ ἀρχὴν τὴν ἐκκλησίαν τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων, ἡ ὁποία ἐν συνεχείᾳ μετωνομάσθη εἰς ἐκκλησίαν Πέτρου καὶ Παύλου, καί ἡ ὁποία, Παναγιώτατε, εἶναι ἡ πρώτη ἐκκλησία κτισθεῖσα εἰς τὴν Ὀρθόδοξον Διασποράν, ἐν ἔτει 1518, καὶ τὴν ὁποίαν ἡ ἐλαχιστότης μου διηκόνησε ἐπὶ 35ετίαν, ἀποσταλεῖσα ἐν Ἰταλίᾳ ὑπὸ τοῦ ἀοιδίμου Μεγάλου Πατριάρχου Ἀθηναγόρου Α΄.
    Δι’ ὅλους ἡμᾶς, Σεπτὲ καὶ Σοφὲ Πατριάρχα, ἡ ὑπέρλαμπρος αὕτη ἐπίσκεψις τῆς Ὑμετέρας Θειοτάτης Παναγιότητος εἰς τὸ περιώνυμον καὶ περίλαμπρον τοῦτο Ὀρθόδοξον Τμῆμα τῆς πόλεως ταύτης, ἀποτελεῖ εὐλογίαν ἀληθινὴν καὶ δῶρον πλουσιώτατον, ἀπὸ Θεοῦ ἐρχόμενον.
    Διὰ πρώτην φοράν εἰς τὴν ἱστορίαν τῆς Ἐκκλησίας καὶ Ἀδελφότητος τῶν Ἁγίων Πέτρου καὶ Παύλου τῶν Ἑλλήνων τῷ Ἔθνει, ἡ ὁποία ἔχει ζωὴν καὶ δρᾶσιν πέντε καὶ πλέον αἰῶνας, ἐπισκέπτεται, εὐλογεῖ καὶ ἁγιάζει ταύτην ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης, ὁ Πατριάρχης τῆς Ἐκκλησίας, ὁ Πατριάρχης τῆς Ἱστορίας, ὁ Πατριάρχης τοῦ Γένους. Διὸ καὶ ἀποτελεῖ διὰ ταύτην μέγα ἱστορικὸν γεγονός, τιμὴ ὑψίστη, ἡ μεγίστη αὐτῆς πνευματικὴ καὶ ἐκκλησιαστικὴ χαρὰ καὶ ἀγαλλίασις.
    Καλῶς ἤλθατε, Παναγιώτατε Πάτερ καὶ Δέσποτα, μὲ τὴν τιμίαν Συνοδείαν Σας, τῆς ὁποίας τὰ ἐκλεκτὰ Μέλη ἀνυποκρίτως ἀσπάζομαι καὶ ἀδελφικῶς χαιρετίζω.


 

Il Metropolita Gennadios
Arcivescovo Ortodosso d’Italia e MaltaDona l'otto per mille

Santi di oggi

i santi di oggi 09-08-2020

San Mattia, apostolo; Santi dieci martiri di Costantinopoli; San Antonio di Alessandria, neomartire; San Psoes l'Egiziano; Il ritrovamento dell'icona non fatta da mani umane di Camuliana; San Nicola di Stilo; San Falco di Palena.

i santi di domani 10-08-2020

San Lorenzo, arcidiacono, san Sisto Papa e Ippolito di Roma, martiri; San Erone, il filosofo; I Santi Sei martiri di Libia; San Lorenzo d'Antiochia e compagni, martiri.

Condividi

Bookmark This

Follow Us

TOP