Cerca

Newsletter

iscriviti alla newsletter

La tua mail*
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗΝ ΕΠΙΣΚΕΨΙΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΙΕΡΑΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΝ ΙΤΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΛΙΤΗΣ

data: 13-09-2017 - Discorso di Sua Em.nza il Metropolita

ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΙΣ ΤΗΣ Α. ΣΕΒΑΣΜΙΟΤΗΤΟΣ
ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΙΤΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΛΙΤΗΣ κ.ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ
ΠΡΟΣ ΤΗΝ Α. Θ. Π. ΤΟΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΝ
κ. κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΝ
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗΝ ΑΥΤΟΥ ΕΠΙΣΚΕΨΙΝ
ΕΙΣ ΤΗΝ ΙΕΡΑΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΝ ΙΤΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΛΙΤΗΣ
(ΒΟΛΩΝΙΑ - ΙΕΡΟΣ ΝΑ
ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΙΣ ΤΗΣ Α. ΣΕΒΑΣΜΙΟΤΗΤΟΣ

ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΙΤΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΛΙΤΗΣ κ.ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ

ΠΡΟΣ ΤΗΝ Α. Θ. Π. ΤΟΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΝ

κ. κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΝ

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗΝ ΑΥΤΟΥ ΕΠΙΣΚΕΨΙΝ

ΕΙΣ ΤΗΝ ΙΕΡΑΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΝ ΙΤΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΛΙΤΗΣ

(ΒΟΛΩΝΙΑ - ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, 13 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017)

 

* * * * *

 

Παναγιώτατε Πάτερ καί Δέσποτα,

Ἡ παρουσία τῆς Ὑμετέρας Θειοτάτης Παναγιότητος εἰς τήν Ὀρθόδοξον Μητρόπολιν Ἰταλίας καί Μελίτης εἶναι εὐλογία Θεοῦ, καί δῶρον τῆς Ἀγάπης Του πρός ὅλον τό φιλόχριστον καί ἀφωσιωμένον τῇ Ἁγίᾳ τοῦ Χριστοῦ Μεγάλῃ Ἐκκλησίᾳ Ποίμνιον Αὐτῆς, τό ὁποῖον ὀφείλει τήν ἐκκλησιαστικήν ὕπαρξιν καί τήν πνευματικήν αὐτοῦ ὑπόστασιν εἰς τόν Πάνσεπτον Οἰκουμενικόν Θρόνον.

Ἡ παρουσία τῆς Ὑμετέρας Θειοτάτης Παναγιότητος, τῆς Κορυφῆς τῆς Ὀρθοδοξίας, εἰς τήν Ἑλληνικήν Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου τοῦ Θαυματουργοῦ, ἔχει πληρώσει τάς καρδίας ὅλων τῶν Ὀρθοδόξων χαρᾶς μεγάλης καί ἀναστασίμου ἀγαλλιάσεως, πλήρεις δέ χάριτος, ἐνθουσιασμοῦ καί ἐλπίδος ποθοῦν νά ἀσπασθοῦν τήν τιμίαν καί σεπτήν Αὐτῆς δεξιάν, διότι πιστεύουν ἀκραδάντως ὅτι θά λάβουν παρ’ Αὐτῆς δύναμιν, παραμυθίαν, ὑπομονήν καί γαλήνην, ἀλλά καί τόλμην, διά νά ἔχουν εἰς τήν πορείαν τῆς ζωῆς των ἐλπίδα σταθεράν καί θάρρος ἀκαταμάχητον, διά νά τρέφωνται ἀπό τά νάματα τῆς πίστεως καί τῆς ἀγάπης, τῶν ὁποίων σύμβολον καί ὕψιστον παράδειγμα ἀποτελεῖ ἡ Ὑμετέρα Θειοτάτη Παναγιότης, ἡ Ὁποία διά τόν λαόν τοῦ Θεου εἶναι ὁ Στρατηλάτης τῆς Στρατευομένης Ὀρθοδοξίας, τό ἀκαταμάχητον Σύμβολον θυσίας καί ἀφοσιώσεως τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας.

Θεοτίμητε  καί Θεοπρόβλητε Αὐθέντα καί Δέσποτα, ἡ παρουσία τῆς Ὑμετέρας Θειοτάτης Παναγιότητος εἰς τήν Ἱεράν ἡμῶν Μητρόπολιν εἶναι ἐπίσης σύσφιξις τῶν δεσμῶν μεταξύ των ἁρμονίας καί ἀγάπης, μάλιστα, βοηθεῖ, κατά τρόπον νόμιμον καί θετικόν, εἰς τήν ἀμοιβαίαν κατανόησιν καί ἀλληλοεκτίμησιν.

Διά τήν Ὀρθόδοξον Μητρόπολιν Ἰταλίας καί Μελίτης, ὁ Πάνσεπτος Οἰκουμενικός Θρόνος ἀποτελεῖ τόν πλέον ἱερόν, ἁγιώτατον καί ἀληθινόν ἀνεκτίμητον αὐτῆς θησαυρόν.

Ἀκολουθῶν τό πνεῦμα καί τήν γραμμήν συμπεριφορᾶς τοῦ Ἀποστόλου τῶν Ἐθνῶν Παύλου, κατά τήν ὁποίαν ὁ τελῶν τήν Θείαν Λειτουργίαν πρέπει νά εἶναι σοφός, γαλήνιος, ἄκακος, φιλόξενος, ζηλωτής τῶν καλῶν ἔργων, ὁ Κλῆρος τῆς Μητροπόλεως, μέ τούς λαμπρούς συνεργάτας, ὅλοι μαζί ἀγωνιζόμεθα διά τήν τελείαν ἀναγέννησιν τῆς Ὀρθοδοξίας καί τήν καλήν καί εἰρηνικήν συμβίωσιν τῶν λαῶν. Μέγας, ἐκ τῶν πρώτων αὐτῆς στόχων καί σκοπῶν, πραγματικότητες, αἱ ὁποῖαι παίζουν σπουδαιότατον ρόλον εἰς τήν ζωήν καί τήν δρᾶσιν αὐτῆς, εἶναι νά γνωρίσῃ ὁλόκληρος ὁ λαός τῆς πολιτισμένης αὐτῆς χώρας εἰς τρόπον ἀκριβέστατον τήν προσφοράν τοῦ ἐνδοξοτάτου Οἰκουμενικοῦ Θρόνου, τοῦ πρώτου Θρόνου τῆς Στρατευομένης Ὀρθοδοξίας, καθώς καί τά αἰώνια καί σωτήρια αὐτοῦ μηνύματα. Μεγίστης σημασίας, Παναγιώτατε Πάτερ καί Δέσποτα, εἶναι ἡ προσφορά αὐτῆς εἰς τούς μετανάστας, καθόσον βοηθεῖ αὐτούς εἰς τήν εὕρεσιν οἰκίας καί ἐργασίας, σύμφωνα, βέβαια, μέ τάς δυνατότητας αὐτῆς καί τά δεδομένα τῆς περιπτώσεως καί περιστάσεων τῶν τόπων.

Ἡ Μητρόπολις συνεχίζει τήν ἵδρυσιν ἐνοριῶν, τήν ἀνακαίνισιν μονῶν καί ἐκκλησιῶν καί ἀποτελεῖ παράδειγμα προόδου καί ἀναπτύξεως, ἐργατικότητος καί συμμετοχῆς αὐτῆς εἰς συνέδρια, συναντήσεις καί τελετάς, καί εἰς ἄλλας παρομοίας, συνετέλεσαν δέ εἰς τήν ἐξύψωσιν αὐτῆς καί τήν ἀπόκτησιν μεγάλου κύρους καί προβολῆς, εὑρεθεῖσα, ὁπωσδήποτε, μετά κόπων καί ἀντιξοοτήτων, εἰς μίαν εὐλογημένην καί ὑπέρλαμπρον θέσιν ἀναγνωρίσεως τοῦ ρόλου, τῆς προσφορᾶς καί τῆς συμμετοχῆς αὐτῆς εἰς πάσας τάς πορείας ὑπέρ τῆς εἰρήνης, τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων, τοῦ πολιτισμοῦ, καθώς καί εἰς ἐκείνας διά τήν προστασίαν τῆς δημιουργίας τοῦ Θεοῦ, τοῦ ἀνθρώπου, γενικῶς, ὁ ὁποῖος εἶναι «εἰκών τοῦ Θεοῦ».

Μία ἡμέρα τοῦ μηνός Σπετεμβρίου εἶναι ἀφιερωμένη ὑπό τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως εἰς τήν προστασίαν καί διαφύλαξιν τοῦ περιβάλλοντος. Εἶναι ἡμέρα προσευχῆς διά τήν διαφύλαξιν καί προστασίαν τῆς δημιουργίας, ἀλλά καί προσευχή ὑπέρ τῆς Ὑμετέρας Θειοτάτης Παναγιότητος, ἡ Ὁποία ὑπῆρξεν ὁ Πρῶτος προστάτης αὐτῆς, ἀλλά καί αὐτός ὁ Ὁποῖος ἔπεισε Βασιλεῖς καί Πρίγκηπες, Στρατηγούς καί ἐφοπλιστάς, μεγάλους καί μικρούς, νέους καί παιδιά, ἀλλά καί Πάπας καί Πατριάρχας, νά ἀγαπήσουν, νά ἐνδιαφερθοῦν καί νά γίνουν ἐνεργέστατοι φίλοι καί προστάται τῆς δημιουργίας τοῦ Θεοῦ.

Σοφέ καί Στρατηλάτα τῆς Στρατευομένης Ὀρθοδοξίας, ἔντεινε καί κατευοδοῦ καί Πατριάρχευε. Οὐδείς πράττει τελειότερα καί ἀκριβέστερα ἀπό τήν Ὑμετέραν Θειοτάτην Παναγιότητα τά Ὀρθόδοξα αὐτοῦ καθήκοντα καί τάς Ὀρθοδόξους ὑποχρεώσεις του ἔναντι τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, ὅπως ἡ Ὑμετέρα Θειοτάτη Παναγιότης. Ὁ Λαός τοῦ Θεοῦ, οἱ ὑγιεῖς καί Καθαροί τῇ καρδίᾳ, γεραίρουν τό ὄνομα Αὐτῆς καί εἶναι εὐγνώμονες. Χωρίς τήν Ὑμετέραν Θειοτάτην Παναγιότητα, ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία θά ἦτο ἄγνωστη, ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία θά ἦτο στατική καί ἀδύναμη διά νά κερδίσῃ ἀθέους καί μή Χριστιανούς, διότι δέν εἶχε κῦρος εἰς τόν ξένον κόσμον, ἑκατομμύρια δέ ἐγνώρισαν αὐτήν καί εἰσῆλθον εἰς τούς κόλπους αὐτῆς καί ἔγιναν Ὀρθόδοξοι, ἀγωνιζόμενοι, μέ τήν Χάριν τοῦ Θεοῦ, διά τήν σωτηρίαν αὐτῶν.

Παναγιώτατε Πάτερ καί Δέσποτα,

Συνεχίσατε νά εἶσθε ὁ διδάσκαλος, ὁ ὁδηγός καί τό φῶς ἡμῶν, ὁ στοργικός καί τίμιος ἡμῶν Πατήρ, πάντοτε πλησίον ἡμῶν, διότι, Σεπτέ Πατριάρχα, δι’ ὅλους ἡμῶν εἶσθε ἡ ἀγάπη, ἡ εἰρήνη, ἡ ἑνότης, ὁ διάλογος, ὁ Στρατηλάτης τῆς Ὀρθοδοξίας, ὁ Ὁποῖος δέν πτοεῖται, δέν ἀπελπίζεται, δέν καταπίπτει, διότι μέσα Του ζεῖ ἡ χαρά καί ἡ αἴγλη τῆς Ἀναστάσεως, ἡ θυσία τῶν μεγάλων Πατριρχῶν τῆς Ἐκκλησίας Κωνσταντινουπόλεως, διά τοῦτο εἶσθε πάντοτε νικητής μέ τήν «χρυσῆ σιωπήν» καί μέ τήν δύναμιν τῆς συνέσεως δίδετε ἀπάντησιν εἰς τούς ὑβριστάς καί ἀνευθύνους.

Ἡμεῖς, Τιμιώτατε καί θεσπέσιε τῆς Ὀρθοδοξίας Πάτερ καί Δέσποτα, πιστοί διάκονοι καί ταπεινά καί ἀφοσιωμένα Αὐτῆς τέκνα προσευχόμεθα ἀδιαλείπτως ὑπέρ Αὐτῆς καί τοῦ θεαρέστου Αὐτῆς ἔργου.

Ἐπιτρέψατέ μοι, παρακαλῶ τήν Ὑμετέραν Θειοτάτην Παναγιότητα, ὅπως χαιρετίσω τόν Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην Ἰκονίου, ὁ ὁποῖος εἶναι ἐπικεφαλῆς τῆς τιμίας Αὐτῆς Συνοδείας, ἀλλά καί ὅλα τά λαμπρότατα Αὐτῆς Μέλη, καί νά εὐχηθῶ αὐτοῖς «Καλήν Παραμονήν εἰς τήν πλουσίαν καί πολιτισμένην γῆν τῆς Βολωνίας».

Περαίνων τήν ταπεινήν αὐτήν προσφώνησίν μου, ἐπιτρέψατέμοι νά ἐπαναλάβω ὅτι ἡ Ὑμετέρα Θειοτάτη Παναγιότης δέν παύει νά εἶναι ὁ προστάτης τῆς Πανορθοδόξου ἑνότητος, ὁ ἄριστος ρυθμιστής τῶν σχέσεων αὐτῶν, παράδειγμα πρός μίμησιν διά τήν πίστιν, τήν ἀγάπην καί τήν πλουσίαν Αὐτῆς καρδίαν, ἀλλά καί ὁ πρῶτος σεβόμενος τήν Ἱεράν Παράδοσιν καί τούς Ἁγίους Πατέρας τῆς Ἐκκλησίας ἡμῶν. Σεβόμεθα καί ἀγαπῶμεν, ἀλλά καί θά τιμῶμεν ἐσαεί τόν Πατριάρχην τοῦ Γένους, τόν Στρατηλάτην τῆς Ὀρθοδοξίας, εἰς τόν Ὁποῖον ὀφείλεται τό μέγα ἱστορικόν γεγονός, τό ὁποῖον ἐσημείωσεν ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία μέσα εἰς τήν τρομερήν πνευματικήν καί οἰκονομικήν κρίσιν τῆς ἀνθρωπότητος, τῆς συγκλίσεως τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας. Εἴμεθα εὐγνώμονες!

Ὅλοι εἴμεθα εὐγνώμονες δι’ ὅ,τι ἡ Ὑμετέρα Θειοτάτη Παναγιότης ἔπραξε, πράττει καί θά πράξῃ εἰς τάς ἑπομένας, τῇ δυνάμει τοῦ Τιμίου Σταυροῦ, δεκαετίας, ἀνέλπιστα καί μέγιστα καλά, διά τήν Ἐκκλησίαν. Ὅλοι μαζί ἐν ἑνί στόματι καί μιᾷ καρδίᾳ, ἀναφωνοῦμεν:

«Ὡς ευ παρέστητε Παναγιώτατε Πάτερ καί Δέσποτα»!

«Εἰς πολλά ἔτη», «Ad multos Annos»!

Βολώνια, 13 Σεπτεμβρίου 2017

† Ὁ Ἰταλίας καί Μελίτης Γεννάδιος


 

Il Metropolita Gennadios
Arcivescovo Ortodosso d’Italia e MaltaDona l'otto per mille

Santi di oggi

i santi di oggi 25-02-2021

i santi di domani 26-02-2021

Condividi

Bookmark This

Follow Us

TOP