Ὀρθόδοξος Ἱερά Μητρόπολις Ἰταλίας καί Μελίτης

ημερομηνία: 28 Feb 2014

Σύγχρονη Ἱστορία 

Ἱδρύθη διά Πατριαρχικοῦ καί Συνοδικοῦ Τόμου τήν 5ην Νοεμβρίου 1991. Τὸν Μάρτιον τοῦ 2005 ὑπήχθη εἰς αὐτὴν καὶ ἡ χώρα τῆς Μελίτης (Μάλτα). Ὁλόκληρος δὲ ἡ Μητρόπολις περιλαμβάνει τὴν Ἰταλίαν, τὴ Μελίτην καὶ τὸν Ἅγιον Μαρίνον.


Ἡ Ἱερὰ Μητρόπολις Ἰταλίας ἀνεγνωρίσθη ὡς Νομικὸν Πρόσωπον Δημοσίου Δικαίου ὑπὸ τοῦ Ἰταλικοῦ Κράτους διὰ Προεδρικοῦ Διατάγματος τὴν 16ην Ἰουλίου 1998. Τὴν 18ην Ἰουλίου 2012, μετὰ τὴν ὑπὸ τοῦ Κοινοβουλίου καὶ τῆς Γερουσίας ὁμόφωνον ἔγκρισιν τῆς INTESA (Συμφωνίας – Concordato) μεταξὺ τοῦ Ἰταλικοῦ Κράτους καὶ τῆς Ὀρθοδόξου Μητροπόλεως τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, τήν ὑπογραφήν αὐτῆς ὑπὸ τοῦ Προέδρου τῆς Δημοκρατίας ἐξοχ. κ. Giorgio Napoletano καὶ τήν δημοσίευσίν της εἰς τὴν ἐφημερίδα τῆς Κυβερνήσεως, λαβοῦσα ἰσχὺν ἀπὸ τῆς 22ας Αὐγούστου 2012, ἡ Ὀρθοδοξος Μητρόπολις ἀπέκτησε ἰδιαίτερα προνόμια, ἀνάλογα πρὸς ἐκεῖνα τὰ ὁποῖα ἔχει ἡ Ρ.καθολικὴ Ἐκκλησία.


Ἡ Ὀρθόδοξος Μητρόπολις Ἰταλίας καὶ Μελίτης, τὴν 24ην Σεπτεμβρίου 2010, ἀνεγνωρίσθη ἐπισήμως ὑπὸ τῆς Δημοκρατίας τοῦ Ἁγίου Μαρίνου.

 


Δωρισε το 8 τοις χιλιοις

ΑΓΙΟΙ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ

i santi di oggi 15-10-2019

San Luciano di Antiochia, ieromartire; San Sabino, vescovo di Cipro; San Barses, vescovo di Edessa, confessore; San Eutimio, il nuovo.

i santi di domani 16-10-2019

San Longino il centurione e compagni, martiri; Santi Leonzio, Domezio, Terenzio e Domnino, martiri; San Malo.

Μοιραστειτε το

Bookmark This

Follow Us

TOP