Cerca

Newsletter

iscriviti alla newsletter

La tua mail*
Ἅγιος Γεώργιος - Ἰσλαμ: Εἰσαγωγικὸν σημείωμα

 πρώτη δημοσίευσις ἐν / prima pubblicazione in:
ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ
PASTORALE DELLA DIASPORA ORTODOSSA

Τόμος πρός Tιμήν τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ἰταλίας καὶ Μελίτης κ. Γενναδίου
Volume di Riconoscenza dedicato a Sua Eminenza Reverendissima il Metropolita Gennadios Zervos, Arcivescovo Ortodosso d’Italia e Malta

Βασίλειος Σταυρίδης

2011
 

ΤΟ ΚΥΡΙΟΝ ΘΕΜΑ:
Τό κύριον θέμα εἶναι ὁ Ἃγιος Γεώργιος τῆς Ὀρθοδόξου (Χριστιανικῆς) Ἐκκλησίας καί αἱ σχέσεις αὐτοῦ πρός τήν θρησκείαν τοῦ Ἰσλάμ, μέ δύο ὑποδιαιρέσεις. Η μία εἶναι τό πρόσωπον τοῦ Ἁγίου Γεωργίου καί ἡ δευτέρα τό Ἰσλάμ.
    Ἡ μέν πρώτη ὑποδιαίρεσις ἒχει ὡς ἀντικείμενον ἓνα πρόσωπον: ἓνα Ἃγιον τῆς Ὀρθοδόξου (Χριστιανικῆς) Ἐκκλησίας, ἡ δέ Δευτέρα ἓνα θρησκευτικόν, πολιτικόν πολιτιστικόν (στρατιωτικόν) θεσμόν. Βέβαια, τήν θρησκευτικήν ταύτην ὁμάδα τοῦ Ἰσλάμ συναποτελοῦν καί ἐδῶ τά πρόσωπα, τά ὁποῖα τά ἑνώνει μία ἰδιαιτέρα θρησκεία, μέ τάς θρησκευτικάς κ.λ. πεποιθήσεις καί ἀρχάς καί μέ τό σύστημα διοικήσεως αύτῆς.
    Ἂρα, ἲσως ἠμορεῖ νά λεχθῆ ὃτι εἰς τό ν τελευταῖον παρανομαστήν τό θέμα φέρει τήν μορφήν τῶν σχέσεων ἑνός προσώπου πρός μίαν θρησκευτικήν ὁμάδα καί πρός τά συνιστῶντα ταύτην πρόσωπα.
    Πρός τοῦτο βοηθητική ἲσως νά εἶναι μία σύντομος καί περιεκτική ἐπί τοῦ θέματος, μέ τούς δύο πόλους αὐτοῦ, Βιβλιογραφία, εἰς τήν Ἑλληνικήν καί τάς ξένας γλώσσας, πού δίδεται εἰς τήν συνέχειαν. Αὓτη καλύπτει τρία σημεῖα:
1.    Ἃγιος Γεώργιος
2.    Ἰσλάμ.
3.    Σχέσεις Ἁγίου Γεωργίου πρός τό Ἰσλάμ.

Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ἡ μελέτη τοῦ Ἁγίου τούτου ἐμπίπτει μέσα εἰς τά πλαίσια τοῦ εἰς τήν θεολογίαν τομέως τῆς Ἁγιολογίας. ὃλα τά στοιχεῖα, ὃσα συνιστοῦν τήν ἁγιότητα, τοῦ μεγαλομάρτυρος τούτου. Ἒνταξις του εἰς τήν τάξιν τῶν στρατιωτικῶν Ἁγίων καί τῶν μαρτύρων τῆς Ἐκκλησίας. Ἡ ἀπό μέρους τῶν πιστῶν (τῆς Ἐκκλησίας) προσφορά τιμητικῆς λατρείας πρός τόν μάρτυρα τοῦτον καί ἡ ἒνταξίς του εἰς τό ἁγιολόγιον τῆς Ἐκκλησίας.
Ἡ θέσις αὐτοῦ εἰς τό συναξάριον καί τήν ἐπίσημον θείαν λατρείαν καί τήν λειτουργικήν ζωήν τῆς Ἐκκλησίας.
Ἡ ἰδιαιτέρα θέσις, τήν ὁποίαν κατέχει ὁ Ἃγιος αὐτός ὂχι μόνον εἰς τήν ὀρθόδοξον ἀλλά καί τάς ἂλλας χριστιανικάς Ἐκκλησίας, ἒπί εὐρυτέρου καί παγκοσμίου ἐπιπέδου.
Ὁ μέγας ἀριθμός τῶν παρεκκλησίων, προσκυνημάτων καί λοιπῶν τόπων λατρείας, τιμημένων ἒπ’ ὀνόματι τοῦ Ἁγίου τούτου.
Εἰς τό Παράρτημα δίδεται ἓνας κατάλογος τῶν τόπων λατρείας σήμερον εἰς τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον, μέσα εἰς τήν Τουρκίαν. Ἡ Ἱερά Ἀρχιεπισκοπή ΚΠόλεως καί αἱ ἐν ένεργείᾳ μέτά ποιμνίου Μητροπόλεις.
Βοηθητικός παραμένει καί ὁ ἀκολουθῶν Βιβλιογραφικός ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ, μέ τά ὀνόματα τῶν συγγραφέων καί τά εἰς τό Παράρτημα κείμενα.
Ὁ τρόπος, μέ τόν ὁποῖον τόν ἐκλαμβάνουν καί τόν ἀπεικονίζουν ἡ χριστιανική τέχνη, ἡ ζωγραφική καί οὒτω καθ’ ἑξῆς.
Τά ἢθη καί τά ἒθιμα, αἱ παραδόσεις τῆς λαϊκῆς λατρείας καί τ. λ.

ΙΣΛΑΜ
Ἡ θέσις τῶν ἁγίων εἰς τό Ἰσλάμ. Ἐξαιρετικῶν θρησκευτικῶν προσωπικοτήτων μουσουλμάνων, πρός τάς ὁποίας ἀποδίδεται ἰδιαιτἐρα τιμή ἀπό μέρους τῶν πιστῶν τῆς θρησκείας ταύτης. Καί ἡ ἒναντι τῶν χριστιανῶν Ἁγίων, καί ἐνταῦθα τοῦ Ἁγίου Γεωργίου, ἐκδηλουμένη ἰδιαιτέρα στάσις ἂπό μέρους τῶν ἰδίων.
Ἡ τιμή αὓτη δέν φαίνεται νά ἀποδίδεται τόσον ὑπό τῶν ὀπαδῶν τῆς σουνιτικῆς καθεστηκυίας τάξεως, ἀλλά περισσότερον ἀπό μέρους τῶν Ἀλευήδων καί τῶν ἀνηκόντων εἰς τά διάφορα τάγματα καί κυρίως τῶν μπεκτασήδων.. ὑπό τήν μορφήν τῆς λαϊκῆς λατρείας.
Τά περί τοῦ Ἰσλάμ θέματα ἐντάσσονται ἐντός τοῦ θεολογικοῦ μαθήματος τῆς ἱστορίας τῶν θρησκευμάτων.
Καί ἐδῶ βοηθητικός παραμένει ὁ προαναφερθείς βιβλιογραφικός κατάλογος, τόσον μέ τάς γενικάς περί τοῦ Ἰσλάμ ὃσον καί τάς ἐπί μέρους ἐντός τοῦ ὑπό μελέτην θέματος μονογραφίας, μέ ἓτερα γραπτά.

ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΕΥΡΥΤΕΡΟΝ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ (ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ, ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΥ) ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΘΡΗΣΚΕΙΑΝ ΤΟΥ ΙΣΛΑΜ
Αἱ διά μέσον τῶν αἰώνων σχέσεις, ἀρχῆς γενομένης ἀπό τήν ἐμφάνισιν τῆς θρησκείας ταύτης κατά τόν Ζ΄μ.Χ. αἰῶνα, μέχρι τῶν ἡμερῶν μας καί ἰδίως μέ ἀναφοράν πρός τό θέμα τοῦ παρόντος σημειώματος.
Ἐκτός, ἂλλων, εἰς τήν Βιβλιογραφίαν άναφέρονται αἱ νεώτεραι ἐργασίαι, αἱ ὁποῖαιθ σχετίζονται γενικῶς πρός τό θέμα τῶν σχέσεων τούτων. Κατά χρονολογικήν σειράν αὗται εἶναι:
1.    Ἀδριανουπόλεως Δαμασκηνός (1994)
2.    Χαλκηδόνος Ἀθανάσιος (1997)
3.    Εὐστράτιος Ζεγκίνης (1998)
4.    Γρηγόριος Ζιάκας (2001), ἡ εὐρυτέρα πασῶν.
Αἱ ἐργασίαι αὑταί, ὑπό μίαν εὐρυτέραν ἢ συντομωτέραν μορφήν, κινοῦνται μέσα, κατά τό μᾶλλον ἢ ἦττον, εἰς τά ἲδια πλαίσια καί ἀλληλοσυμπληροῦνται.
Ὁ Ζεγκίνης δίδει περισσοτέραν ἒμφασιν εἰς τό ἒπί μέρους θέμα τῆς λαϊκῆς λατρείας.
Ὁρισμέναι ἀπό αὐτάς ἐμφανίζονται εἰς τό Παράρτημα.
Αἱ ἀρχαί ἢ τά εἰσαγωγικά τῶν γραπτῶν καί τά ἀκολουθοῦντα συμπεράσματα εἶναι ἂκρως διαφωτιστικά, ἐνῶ τό ἱστορικόν αὐτῶν μέρος μᾶς δίδει τά δεδομένα καί τήν ὓλην διά μέσου τῶν αἰώνων ἐξέλιξιν τῶν σχέσεων, αἱ ὁποῖαι διῆλθον μέσα ἀπό διαφόρους φάσεις.
Τῆς πολεμικῆς καί τῆς ἀντιπαλότητος Χριστιανῶν καί Μουσουλμάνων.
Τῆς γεωγραφικῆς γειτονίας μεταξύ Χριστιανῶν καί Μουσουλμάνων.
Τῆς συναντήσεως εἰς τοῦς τομεῖς τῶν γραμμάτων, τοῦ πολιτισμοῦ, τῶν τεχνῶν, τῶν ἐπιστημῶν κ.λ.π.
Τῶν προσωπικῶν συναντήσεων, τῆς διπλωματίας, τοῦ διαλὀγου, τῆς ἀνταλλαγῆς συγγραμάτων.
Τῶν κοινῶν λατρευτικῶν ἐκδηλώσεων (τῆς κοινῆς λατρείας).
Κατά τούς αἰῶνας Κ’καί ΚΑ’ συναντῶμεν ὡρισμένα φαινόμενα ὃπως εἶναι ἡ εἰρηνική ἒλευσις καί ἒνταξις τῶν μουσουλμάνων κατά ἑκατομμύρια μέσα εἰς τά πλαίσια καί τήν ζωήν τῆς Εὐρώπης, τῆς ἀμερικῆς, τῆς Αὐστραλίας καί ἡ μόνιμος διοργάνωσις τοῦ Ἰσλάμ, εἰς τάς περιοχάς ταύτας τοῦ κόσμου.
Ἐδῶ ἐντάσσεται καί ὁ παρόμοιος διάλογος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου μετά τοῦ Ἰσλάμ ὡς καί τοῦ Ἰουδαϊσμοῦ.
Εἰς τό Παράρτημα δίδεται εἰς τά Ἑλληνικά καί τά Ἀγγλικά ὁ κατάλογος τῶν μέχρι σήμερον γενομένων συναντήσεων.

ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΙΣΛΑΜ: ΜΙΑ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ (ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΗ)
Ἃγιος Γεώργιος: Θρησκευτική καί Ἠθική Ἐγκυκλοπαίδεια (ΘΗΕ). 4 (1964) 429 – 445. Γράφουν διάφοροι:
Στυλιανός Παπαδόπουλος - Γεώργιος Γ. Μπεκατῶρος
Μαρία Γ. Σωτηρίου - Δημήτριος Β. Οἰκονομίδης.
Ἃγιος Γεώργιος ὁ Κουδουνᾶς, Συλλόγου Πριγκηπιανῶν, Ἀνθολόγιον τῆς Ἱερᾶς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Ἁγίου Γεωργίου Κουδουνᾶ Πριγκήπου, Ἀθ. 2008. Γράφουν διάφοροι.
    Ἀραμπατζόγλου Γενναδίου, Ἠλιουπόλεως καί Θείρων, Ἱστορία τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, Βυζαντινοί Χρόνοι, τ. Α’, β’ ἒκδ. Θεσ. 1986
    Ἀργυρίου Ἀστερίου, Κοράνιο καί Ἱστορία, Ἀθ., 1992.
Ἀτζέμογλου Νικολάου, Τά Ἁγιάσματα τῆς Πόλης, Ἀθ. 1990.
    Γιαννουλάτου Άναστασίου, Ἀλβανίας, Θέσεις τῶν Χριστιανῶν ἒναντι τῶν ἂλλων Θρησκειῶν, β’ ἒκδ. Ἀθ. 1975.
----, Ἰσλάμ, Θρεισκηολογική Ἐπισκόπησις, δ΄ ἒκδ. Ἀθ. 1985.
    Γκἰνη, Νίκου – Στράτου, Κωνσταντίνου, Ἐκκλησίες στήν ΚΠολη, Ζῶντα Μνημεῖα τῆς Ὀρθοδοξίας, Ἀθ. 1999, Ἑλλην. Ἀγγλ.
    Εὐστρατιάδου Σωφρονίου, πρώην Λεοντουπόλεως, Ἁγιολόγιον τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, β΄ ἐκδ. Ἀθ. 1995, σελ. 94.
    Ζιγκίνη Εὐστρατίου, Ὁ Μπεκτασισμός στή Δυτική Θράκη.
____, Οἱ Ἑτερόδοξοι Τουρκομάνοι τῆς Μικρᾶς Ἀσίας. Βαλκανικά σύμμεικτα, τεῦχος 3 (1989) 9 – 22.
____, Κοινοί Λατρευτικοί Οἶκοι Χριστιανῶν καί μουσουλμάνων στήν Ἀνατολή ἐν Ἀθ. Ἀγγελοπούλου, ἐπιτ., Ἱερά Προσκυνήματα τῆς Ὀρθοδοξίας, 2 τ., Ἀθ. 1998 (;), Ι, 356 – 393.
____, Ἑορτολόγιο καί Ἁγιολατρεία τῶν Μπεκτασήδων τῆς Δυτικῆς Θράκης.
Ι Μ Χ Α Πρακτικά τοῦ ΣΤ΄ Συμποσίου Λαογραφίας τοῦ Βορειοελλαδικοῦ Χ.ωρου. Ἱστορική Ἀρχαιολογική Ἒρευνα γιά τή Θράκη, Κομοτηνή - Ἀλεξανδρούπολη, 7 – 10 Μαΐου 1989 Θεσσ. ΙΜΧΑ, 1991.
    Zιάκα Γρηγορίου Δ. Ἱστορία τῶν Θρησκευμάτων, Β΄ Τό Ἰσλάμ, Θεσσ. γ΄ ἒκδ. 1988.
    ____, Τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο καί ὁ Διάλογος μέ τό Ἰσλάμ ἐν Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, Φανάρι, 400 χρόνια, 2001, σελίδες 575 – 725.
Ζάρα, Γεωργίου, Γεώργιος ὁ Τραπεζοῦντιος καί αἱ πρός Ἑλληνο – Τουρκικήν Συννενόησιν προαπάθειαι Αὐτοῦ, Ἀθ., 1954
Θέμελη, Χρυσοστόμου, Μεσσηνίας, Ὁ Ἃγιος Γεώργιος ἐν τῆ Ὑμνογραφίᾳ, Ἀθ. 1960.
Ἰορδάνογλου Ἀναστασίου, Ἡ Μητρόπολις Χαλκηδόνος. Ἀπό τήν ἀρχαιότητα ἓως σήμερα. Ἀθ. 2000.
    Καλαϊτζῆ, Χρυσοστόμου, Μύρων, Ἱερά Ἀρχιεπισκοπή ΚΠόλεως, Ὀρθόδοξοι Ἐνοριακοί Ναοί καί Ἁγιάσματα τῆς Περιφερείας Βλάγκας – Κοντοσκαλίου - Ὑψωμαθείων, Ὁδηγός, Ἀθ. 2004.
    Κουρίλα, Εὐλογίου, Κορυτσᾶς, Ὁ Καβαλάρης Ἃγιος Γεώργιος ΑΘΛΓΘ 22 (1957).
    Κύρρη, Κώστα Ε. Τουρκία καί Βαλκάνια, Ἀθ. 1986.
    Μάζη, Ἰ. Θ., Γεωγραφία τοῦ Ἰσλαμικοῦ Κινήματος στή Μέση Ἀνατολή, Ἀθ. 1922.
    Μαμαλάκη, Ἰ., Γεμιστός Πλήθων, Ἀθ. 1939.
    Μήλλα, Ἀκύλα, Ἡ Χάλκη τῶν Πριγκηποννήσων, 2 τ., Ἀθ., 1984 – 2010.
____, Ἡ Πρίγκηπος. Ἀθ., 1939.
____, Πρώτη, Ἀντιγόνη, Τά Πριγκηπόννησα, Ἀθ., 1992.
____, Προποντίδα, Ἀθ., 1992.
____, Σφραγίδες ΚΠόλεως, Ἐνορίαι Ἁγιωτάτης Ἀρχιεπ. (ΚΠ), Ἀθ., 1996.
____, ΚΠολις ἐντός τῶν Τειχῶν Ὀρθοδοξία, Ἀθ.,
Μιρμίρογλου, Βλαδιμήρου, Οἱ Δερβίσσαι, Ἀθ. 1940.
    Μπούρα, Κατερίνης, Οἱ Μπεκτασῆ Δερβίσιδες. Μερικές πτυχές συνύπαρξης μεταξύ Ἑλλήνων καί Τούρκων στή Μικρά Ἀσία, 1826 – 1922, Δελτίον Κέντρου Μικρασιατικῶν Σπουδῶν 3 (1982) 185 – 197.
    Παπᾶ, Ἀθανασίου, Χαλκηδόνος, Προοπτικές Συνεργασίας καί συμετοχῆς μεταξύ Χριστιανῶν καί Μουσουλμάνων. Προοπτικές καί ἱστορικές πρακτικές σέ τοπικό καί περιφερειακό ἐπίπεδο. Ὀρθοδοξία, περ. Β΄ 4 (1997) 347 – 358.
    Παπανδρέου, Δαμασκηνοῦ, Ἀδριανουπόλεως, Ὁ Ἀκαδημαϊκός Διάλογος Χριστιανῶν καί Μουσουλμάνων, ΕΠΕΘΧ 3 (1994) 167 – 192.
    Πασαδαίου, Ἀριστείδου Γ., Ὁ Πατριαρχικός Οἶκος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου, β΄ ἒκδ., εἰς 2 τόμους, Ἀθ. 1995.
    Πολίτου, Ν. Γ., Ἃγιος Γεώργιος, Λαογραφικά Σύμμεικτα 1 (1920) 80 -85.
    Σδράκα, Εὐαγγέλου, Ἡ κατά τοῦ Ἰσλάμ πολεμική τῶν Βυζαντινῶν Θεολόγων, Θεσσ. 1961.
    Σταυρίδου, Βασιλείου Θ., Ἡ Ἱστορία τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου (1453 – Σήμερον), 2 τ., Θεσσ. 1987 – 2004. Τ. Β΄ Βιβλιογραφία.
____, Ἐπισκοπική Ἱστορία τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, Θεσσ. 1996.
____, Αἱ εἰς τήν Πόλιν Χριστιανικαί Ἐκκλησίαι, Ὁμολογίαι, Κοινότητες καί Παροικίαι, Θεσσ. 2005.
____, Οἰκ. Π/ον, Ἡ Ἱερά Μητρόπολις Χαλκηδόνος, τ. Β΄ Θεσσ. 2009.
    Χαραλαμπίδου, Κωνσταντίνου Π., Παρατηρήσεις σέ Εἰκονογραφικές παραστάσεις τοῦ Ἁγίου Γεωργίου Κεφαλοφόρου στό Ἃγιον Ὂρος, Μακεδονικά 22 (1986) 363 – 370.
    Παπαδάκη, Χρυσοστόμου Σ. Τοῦ Κρητός, Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου τοῦ Τροπαιοφόρου, Ὑμνογραφικά καί Ἐγκωμιαστικά ἒπί τῆ συμπλητρώσει 1700 ἐτῶν ἀπό τῆς μαρτυρικῆς τελειώσεως Αὐτοῦ, 303 – 2003 μ. Χ. Ἀθῆναι, Ἑπτάλοφος, 2003, σελ. 830, Εἰκόνες – Φωτογραφίαι, Μέγα Σχῆμα, Ἒκδ. Μεγαλοπρεπής – μνημειώδης.    
    Arnold, T. W., Painting in Islam. A study of the Place of Piotorial art in Muslim culture, N.Y. 1965
Aydin, Mehmet, Muilumanlarin Hiristiyanliga Karsi Yazdigi Reddiyeler ve Tartisma Konulart, Konya, 1989.
Biscorfi, Robert-Zabbal, Francois, Islam d’ Europe, Paris, 1995.
Delehaye, H., les legends Grecques des Saints Militaires, Paris, 1909.
Harissiadis Constantine of Derkoi, The importance of Orthodox-Christian – Muslim dialogue, The Greek Orthodox Theological Review 31 (1986) 9 – 16.
Hasluchk, F. W., Christianity and Islam under the Sultans, sec. vol., NY, 1973
Karaca, Zafer, Istanbul’ da TanzimatCncesi Rum Kiliseleri, sec. Ed., Istanbul, 2008.
Khoury, Th., Les Theologiens Byzantines et l’ Islam, sec. ed., Louvain, Paris.
____, La polemique Byzantine contre l’ Islam, sec. Ed., Frorence, 1969.
Kufrali, Kasim, CIRCIS, Islam Ansikiopedisi.
Milliyet Ufurukcu Papazlar, 10.9.1989.
Mislivec, J., St Georges dans l’ Art Chretien Oriental,
Ozturk, Yasar Nuri, Tarihi Boyunoa Bektasilik, Istanbul, 1990.
Spyridakis, G., St. Georges dans la vie popoulaire, l’ Hellenisme contemporain 5 (1952) 126-
Sapoiyo, Enver Behnan, Mezhepler ve Tarikatlar Tarihi, Istanbul, 1964.
Turker, Orhan, Halki’ den Heybell’ye. Bir Ada Hikayesi. Istanbul, 2003 (2002).
____, Prinkipo’dan Buyuk ada’ya. Bir Prens Adasinin Hikayesi, Istanbul, 2004.   
____, Antigoni’ den Burgaz’a. Kucuk bir Adanin Hukayesi. Istanbul, 2007.
____, Halkidona’ dan Kadikoy’e, Korler Ulkesini Hikayesi. Istanbul 2008.
Uoar, Sahin, Islam-Bizans Mucadelesi, Istanbul, 1990.
Vryonis, Spiros, Jr., The decline f Medieval Hellenism in Asia Minor and the process of Islamization from the eleventh throught the Fifteenth century, Berkeley, Calif. 1971.
____, The Byzantine Patriarchate and Turkish Islam, Byzantinoturoica LVII (1966) 69 – 111.

ΝΑΟΙ ΤΙΜΩΜΕΝΟΙ ΕΠ’ ΟΝΟΜΑΤΙ ΤΟΥ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΙΣ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑΝ
    Α. ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΚΠΟΛΕΩΣ.
    Πατριαρχικός Ναός Ἁγ. Γεωργίου.
    Β. Περιφέρεια Σταυροδρομίου. Οὐδείς
    Γ. Περιέρεια Ταταούλων. Οὐδείς
    Δ. Περιφέρεια Βοσπόρου.
    Ἁγ. Γεώργιος Κοιμητηριακός, Μεσαχάρου (Ὀρτόκιοϊ)
    Ε. Περιφέρεια Ὑψωμαθείων.
    Ἁγ. Γεώργιος Κυπαρισσᾶ Ὑψωμαθείων.
    ΣΤ. Περιφέρεια Φαναρίου – Κερατίου Κόλπου
    Ἁγ. Γεώργιος Ἀντιφωνητοῦ Φαναρίου
    Ἁγ. Γεώργιος Ἐδιρνέ Καποῦ.
ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΑΙ – ΣΤΑΥΡΟΠΗΓΙΑΚΑΙ ΜΟΝΑΙ
    Ἁγ. Γεώργιος Κουδουνᾶ Πριγκήπου.
    Ἁγ. Γεώργιος Καρύπη Ἀντιγόνης

ΜΕΤΟΧΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ
    Παναγίου Τάφου.
    Α. Φαναρίου
    Β. Χάλκης
    Γ. Νεοχωρίου, ἃπαντες τοῦ Ἁγ. Γεωργίου.

ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΙΣ
1.     Χαλκηδόνος
Ἁγ. Γεώργιος Γελντεγιρμέν
Ἁγ. Γεώργιος Κουσκουντουκίου
Ἁγ. Γεώργιος Τσεγκελκιοϊ
2.     Δέρκων
Ἁγ. Γεώργιος Μητροπολιτικός Θεραπείων
(Κατεδαφίσθη ἀπό μέρους τῶν ἀρχῶν τόν Αὐγουστον 1958)
Ἁγ. Γεώργιος Μακροχωρίου
Ἁγ. Γεώργιος Βαθυρρύακος, κοιμητηριακός (Μπουγιούκ Ντερέ)
3.     Ἲμβρου καί Τενέδου
α) Κοινότης Παναγιάς Ἲμβρου.
Ἐξωκκλήσια:
 β) Ἁγία Θεοδώρα (Κοινότης)
 Ἁγ. Γεωργίου Μεγαλομάρτυρος τοῦ Τροπαιοφόρου.
 Παρεκκλήσια: Ἁγ. Γεωργίου Πούλ καί Φαράδα.
 γ) Κοινότης Σχοινουδίου
 Παρεκκλήσια Ἁγ. Γεωργίου
 δ) Κοινότης Ἀγριδίων
 Ἐξωκκλήσια: Ἁγ. Γεώργιος Ἀταλίρι
 ε) Κοινότης Γλυκέας:
 Παρεκκλήσια: Ἁγ. Γεωργίου Φκαδᾶ καί Πετρογοῦρνι
 στ) Κοινότης Εὐλαμπίου.
    Παρεκκλήσια: Ἁγ. Γεωργίου Λαζαράδου καί Πλάκιά.
4.    Πριγκηποννήσων. Οὐδείς

ΔΙΑΘΡΗΣΚΕΙΑΚΟΙ ΔΙΑΛΟΓΟΙ ΕΠΙΤΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΥΠΟ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ
Α) ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΙΣΛΑΜ
1.    Αὐθεντία καί Θρησκεία, Σμπεζύ, Ἑλβετία 15-19 Νοεμβρίου 1986.
2.    α) Πρότυπα Ἱστορικῆς Συνυπάρξες Χριστιανῶν καί Μουσουλμάνων
καί Μελλοντικαί προοπτικαί.
β) Κοινά άνθρωπιστικά ἰδεώδη (Συμπόσιον).
Ἀμμάν, Ἰορδανία, 21 – 23 Νοεμβρίου 1987.
3.    Εἰρήνη καί Δικαιοσύνη εἰς τήν παράδοσιν τῶν δύο Μονοθεϊστικῶν Θρησκειῶν, Σαμπεζύ, 12 – 15 Δεκεμβρίου 1988.
4.    Θρησκευτικός Πλουραλισμός, ΚΠολις, Τουρκία, 10 -14 Σεπτ. 1989.
5.    Οἱ νέοι καί αἱ ἀξίαι τῆς μετριοπαθείας, Ἀμμάν, 26-28 Ἰουλίου 1993.
6.    Παιδεία διά τήν κατανόησιν καί τήν συνεργασίαν, Ἀθῆναι, Ἑλλάς, 8 – 10 Σεπτεμβρίου 1994
7.    Τό Ἐκπαιδευτικόν Σύστημα εἰς τό Ἰσλάμ καί τόν Χριστιανισμόν, Ἀμμάν, 3 – 5 Ἰουνίου 1996.
8.    Προοπτικαί συνεργασίας καί συμμετοχῆς μεταξύ Χριστιανῶν καί Μουσουλμάνων ἐνώπιον τῆς Γ΄χιλιετίας, ΚΠολις, 3 – 5 Ἰουνίου 1997.
9.    Μουσουλμάνοι καί Χριστιανοί εἰς τήν σύγχρονον κοινωνίαν. Ἡ Εἰκών τοῦ ἂλλου εἰς τό νόημα τῆς ίσοπολιτείας. Ἀμμάν, 10 – 12 Νοεμβρίου 1998.
10.     Ἀρχαί τῆς εἰρηνικῆς συνυπάρξεως, Μπαχραίϊν, 28 – 30 Ὀκτωβρίου 2002.
11.     Πρόσκλησις ὑπό τοῦ Παγκοσμίου Ὀργανισμοῦ Ἰσλαμικοῦ κηρύγματος, Τρίπολις, Λιβύη, 10 -12 Σεπτεμβρίου 2003.
12.     Πρωτοβουλία διά την Διαθρησκειακήν συνεργασίαν εἰς τήν Ἐκπαίδευσιν, Συγκληθεῖσα ὑπό τῆς Ἐπιτροπῆς τῆς Παγκοσμίου Κλήσεως, Ἀθῆναι, 11 – 13 Δεκεμβρίου 2008.
Β) ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΚΑΙ ΙΟΥΔΑΪΣΜΟΣ
1.    Ὁ Νόμος κατά τήν Χριστιανικήν καί τήν Ἰουδαϊκήν Διδασκαλίαν, Λουκέρνη, Ἑλβετία, 16 – 18 Μαρτίου 1977.
2.    Παράδοσις καί Κοινότης εἰς τὀν Ἰουδαϊσμόν καί τήν Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν, Βουκουρέστιον, Ρουμανία 26 – 31 Ὀκτωβρίου 1979.
3.    Συνέχεια καί ἀνανέωσις, Ἀθῆναι, Ἑλλάς, 21 – 24 Ματρίου 1993.
4.    Ἡ Ἀντιμετώπισις τοῦ συγχρόνου κόσμου ἀπό τήν Ὀρθοδοξίαν καί τόν Ἰουδαϊσμόν, 13 – 16 Δεκεμβρίου 1998.
5.    Πιστότης εἰς τάς Πηγάς: Κοινή δέσμευσις διά τήν Εἰρήνην καί τήν Δικαιοσύνην, Θεσσ/νίκη, Ἑλλάς 27 – 29 Μαρτίου 2003.
6.    Θρησκευτική Ἐλευθερία καί σχέσεις μεταξύ Ἐλευθερίας καί Θρησκείας, Ἱερουσαλήμ, Ἰσραήλ, 14 – 15 Μαρτίου 2007.
7.    Ὁ Κόσμος εἰς μίαν περίοδον Κρίσεως. Ἠθικαί προκλήσεις καί θρησκευτικαί πεποιθήσεις. Ἀθῆναι, 10 – 12 Νοεμβρίου 2009.
Γ) ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ ΙΟΥΔΑΙΣΜΟΣ & ΙΣΛΑΜ
1.    Εἰρήνη καί Θρησκευτική ἀνοχή Ι. Ἡ Διακήρυξις τοῦ Βοσπόρου. ΚΠολις, Τουρκία, Νοέμβριος, 1994.
2.    Ἡ Εἰρήνη τοῦ Θεοῦ ἐν τῶ κόσμῳ, Βρυξέλλαι, Βέλγιον, Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον – Εὐρωπαϊκή Ἓνωσις, 19 – 20 Δεκεμβρίου 2001.
3.    Θρησκεία, Εἰρήνη, Ὀλυμπιακόν Ἰδεῶδες, Ἀμαρούσιον, Ἑλλάς 10 – 11 Αὐγουστου 2004.
4.    Εἰρήνη καί Θρησκευτική ἀνοχή ΙΙ., ΚΠολις, 7 – 9 Νοεμβρίου 2006.

Inter – Religious Dialogues οrganized by the Ecumenical Patriarchate
Christianity and Islam
1.    “Authority and Religion”. Chambesy, Switzerland, 17 – 19.11.1986
2.    a) “Model of Historical Co-existence between Muslims and Christians and its Future Prospects”
b) “Common Humanitarian Ideals for Muslims and Christians” (Symposium) Amman, Jordan, 21-23.11.1987.
3. “Peace and Justice”. Chambesy, Switzerland, 12-15.12.1988
5.    “Religious Pluralism”. Istanbul, Turkey, 10-14.09.1989
6.    “Youth and Values of Moderation”. Amman, Jordan, 26-28.07.1993.
7.    “Education for Understanding and Co-operation”. Athens, Greece, 08-10.09.1993.
8.    “The Educational System in Islam and Christianity”. Amman, Jordan, 03-05.06.1994.
9.    “Perspectives of Co-operation and Participation between Muslims and Christians on the Eve of the New Century”. Istanbul, Turkey, 03-05.06.1996.
10.     “Muslims and Christians in Modern Society: Images of the other and the Meaning of Co-citizenship”. Amman, Jordan, 10-12.11.1998.
11.    “Principles of Peaceful Co-existence”. Bahrain, 28-30.10.2002
12.     Tripoli, Libya, 10-12.09.2003. (Invitation by the “World Islamic Call Society”).
13.     Inter-Religious Training Partnership Initiative. (Organized with the “World Islamic Call Society”) Athens, Greece, 11-13.12.2008.

Orthodoxy and Judaism
1.    “The Law in the Christian-Orthodox and Jewish Understanding”. Lucerne, Switzerland, 16-18.03.1977
2.    “Tradition and Community in Judaism and the Orthodox Church”. Bucharest, Romania, 26-31.10.1979.
3.    “Continuity and Renewal”. Athens, Greece, 21-24.03.1993.
4.    “The Encounter of Orthodoxy and Judaism with Modernity”. Kibbutz Maaleh Ha Chamisha, Israel, 13-16.12.1998.
5.    “Faithfulness to Our Sources: Our Commitment to Peace and Justice”. Thessaloniki, Greece, 27.05.2003.
6.    “Religious Liberty and the Relationship between Freedom and Religion”. Jerusalem, Israel, 14-15.03.2007.
7.    “The World in Crisis: Ethical Challenges and Religious Perspectives”. Athens, 10-12.11.2009.

Christianity, Judaism and Islam
1.    “Peace and Tolerance I: The Bosphorus Declaration”. Istanbul, Turkey, November 1994.
2.    “The Peace of God in the World”. Brussels, Belgium, 19-20.12.2001.
3.    “Religion, peace and the Olympic Ideal”. Amarousion, Athens, Greece, 10-11.08.2004
4.    “Peace and Tolerance II: Dialogue and Understanding in Southeastern Europe, the Caucasus and Central Asia”. Istanbul, Turkey, 7-9.11.2006.

ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΙΣΛΑΜ. ΕΙΔΙΚΟΙ ΕΠΙ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ
ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Καρατζᾶ, Ζαφέρ
Μαγγίνας Νικόλαος
Ἀκύλας Μήλλας, Ἀθῆναι
Παπᾶς, Ἀθανάσιος, Χαλκηδόνος καί Σχέσεις
Σκαλτσῆς, Παναγιώτης, μέλος Καθ. Συλλόγου Θ.Σ. ΑΠΘ
Τσέτσης, Γεώργιος, Γενεύη
Χαρισιάδης, Κωνσταντῖνος, Δέρκων καί Σχέσεις.

ΙΣΛΑΜ
Γιαννουλᾶτος, Ἀναστάσιος, Ἀλβανίας καί Σχἐσεις.
Ζεγκίνης, Εὐστράτιος, Ὁμ. Καθ. Θ.Σ. ΑΠΘ καί σχἐσεις εἰδικῶς
Ζιάκας, Γρηγόριος, Ὁμοτ. Καθηγ. Θ.Σ. ΑΠΘ καί σχέσεις.
Ἰορδάνογλου, Ἀναστάσιος, μέλος τοῦ Συλλόγου Π/μίου Δυτ. Μ/ν Θεσσαλονίκη.
Παπανδρέου, Δαμασκηνός, Ἀδριανουπόλεως, Γενεύη.
Παπᾶς, Ἀθανάσιος, Χαλκηδόνος καί σχέσεις.
Χαρισιάδης Κωνσταντῖνος, Δέρκων καί σχέσεις.

 


Dona l'otto per mille

Santi di oggi

i santi di oggi 07-07-2022

Notice: Undefined variable: nome in /web/htdocs/www.ortodossia.it/home/w/tmp/htmlRtaWeE on line 37

i santi di domani 08-07-2022

Notice: Undefined variable: nome2 in /web/htdocs/www.ortodossia.it/home/w/tmp/htmlRtaWeE on line 65

Condividi

Bookmark This

Follow Us

TOP