ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗΝ ΑΥΤΟΥ ΕΠΙΣΚΕΨΙΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΔΡΑΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΙΤΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΛΙΤΗΣ

ημερομηνία: 17-11-2018 - λόγου Σεβ. Μητροπολίτου

ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΙΣ ΤΗΣ Α. ΣΕΒΑΣΜΙΟΤΗΤΟΣ
ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΙΤΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΛΙΤΗΣ κ. ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ
ΠΡΟΣ ΤΗΝ Α. Θ. Π. ΤΟΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΝ
κ. κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΝ
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗΝ ΑΥΤΟΥ ΕΠΙΣΚΕΨΙΝ
ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΔΡΑΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ
ΙΤΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΛΙΤΗΣ
ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΙΣ ΤΗΣ Α. ΣΕΒΑΣΜΙΟΤΗΤΟΣ
ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΙΤΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΛΙΤΗΣ κ. ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ
ΠΡΟΣ ΤΗΝ Α. Θ. Π. ΤΟΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΝ
κ. κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΝ
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗΝ ΑΥΤΟΥ ΕΠΙΣΚΕΨΙΝ
ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΔΡΑΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ
ΙΤΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΛΙΤΗΣ
ΒENETΙΑ
MHTΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
17 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018

* * * * *

Ὑπέρπλεοι χαρᾶς ἀρρήτου, Παναγιώτατε Πάτερ καί Δέσποτα, καί φιλογενοῦς ὑπερηφανείας, ἀπό τῆς σωτηρίου ἐκείνης ἡμέρας, καθ’ ἥν, θείᾳ εὐδοκίᾳ, ὁ σεμνότατος καί ἱερώτατος τῆς Ὀρθοδοξίας πόθος, ὅλων, δηλαδή, ἡμῶν, ἐξεπληροῦτο, τῆς Ὑμετέρας λαοποθήτου Θειοτάτης Παναγιότητος, ἐν τῷ πανευκλεεστάτῳ Οἰκουμενικῷ Θρόνῳ, αἴγλῃ ἀνερχομένης τάς βαθμίδας τοῦ θεοφρουρήτου Θρόνου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου, ἀπό τότε, ὅλως ἰδιαιτέρως, καί μέχρι τῆς σήμερον καί πάντοτε, θά διερμηνεύωμεν εἰς πάντας τά καταυγάζοντα τάς ψυχάς ἡμῶν αἰσθήματα ὑπάτης χαρᾶς καί δικαίας, καί φιλοτίμου ὑπερηφανείας, αἰσθήματα τά ὁποῖα ἔγιναν κτῆμα ἀναφαίρετον μυριάδων Χριστιανῶν Ὀρθοδόξων, μεμνημένων ὅτι τούς οἴακας τῆς Ἐκκλησίας καί τά ὕψιστα τοῦ Γένους συμφέροντα διευθύνει ἡ στιβαρά καί ὑπό τοῦ Μεγαλοδυνάμου καί φιλανθρώπου Θεοῦ ἐκλεκτή καί ἰσχυροτάτη χείρ Βαρθολομαίου, τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου.
Καί λογιζόμεθα, Θειότατε Πάτερ, Αὐθέντα καί Δέσποτα, λίαν εὐτυχεῖς, συνενοῦντες τήν ταπεινήν καί ἀσθενῆ, ἀλλά διακαῆ καί ἐπίμονον προσευχήν ἡμῶν, καθώς καί τήν φωνήν τῆς καρδίας καί τῆς συνειδήσεως ἡμῶν, πρός τόν ἐν χρόνῳ μετ’ ὀλίγον νά γεννηθῇ, Ἄναρχον, Ἀρχηγόν τῆς Πίστεως ἡμῶν, μετά μυρίων ἄλλων εἰς ἐκδήλωσιν τῶν τιμίων καί σεβασμίων τῆς καρδίας ἡμῶν αἰσθημάτων πρός τήν Κορυφήν τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, τόν Μέγαν Στρατηλάτην τῆς Ὀρθοδοξίας.
Ἡ σημερινή χαρμόσυνος καί εὐλογημένη ἑορτή τοῦ Ἁγίου Γενναδίου τοῦ Ὁμολογητοῦ, Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως, βροντοφωνεῖ: Ὤν τῆς ἀγάπης, τῆς εἰρήνης, τοῦ διαλόγου καί τῆς ἑνότητος διδάσκαλος πιστός καί κῆρυξ ὑπέρμαχος τῶν προνομίων καί τῶν δικαιωμάτων τοῦ Θρόνου τῆς Βασιλίδος, φέρει εἰς τό προσκήνιον τῆς ζωῆς καί μνημονεύει τά ἔκπαγλα ἀποτελέσματα τῶν ἀγώνων Του κατά τῶν αἱρετικῶν, ἐναντίον π.χ. τῶν Μονοθελητῶν, τῶν Σιμωνιακῶν, κ.ἄ., «δεινός πολεμήτωρ τῶν αἱρέσεων», μέσῳ τῶν Συνόδων, ἀλλά καί μέσῳ τῆς βαθείας αὐτοῦ ταπεινώσεως, τῆς διακρίσεως καί τῆς ἐργατικότητος αὐτοῦ, ἀρεταί, αἱ ὁποῖαι, μεταξύ τῶν ἄλλων, ἐστόλιζον τήν ἄφθαρτον ἠθικήν καί κοινωνικήν Προσωπικότητά Του, διεφύλαξε, διετήρησε, ἀλλά καί διέσωσε τό περικαλλέστατον Σεπτόν Κέντρον τῆς Ὀρθοδοξίας, τόν Πάνσεπτον Οἰκουμενικόν Θρόνον, ὁ ὁποῖος, κατά τό χρονικόν διάστημα αἰώνων πολλῶν, καλῶν ἤ σκληρῶν, τῆς ζωῆς, τοῦ ρόλου καί τῆς δράσεώς Του, ἔδωσεν εἰς ἄλλους λαούς τήν θρησκευτικήν ἐλευθερίαν καί τήν τιμήν τῆς ἀξιοπρεπείας, καί, μάλιστα, ἔδωσε τμήματα τοῦ Σώματος αὐτοῦ, ἔδωσε τά φῶτα τοῦ Πολιτισμοῦ, τήν ἀκτινοβολίαν Του, τήν δόξαν Του, διά νά δοξασθοῦν καί οἱ ἄλλοι λαοί καί γίνουν ἐλεύθεροι, πολιτισμένοι, τετιμημένοι καί ἔνδοξοι.
Τό φιλοστοργότατον τοῦτο χρέος διδάσκει καί διακηρύσσει ἡ Ὑμετέρα Θειοτάτη Παναγιότης, μέ λόγους καί μέ ἔργα, ὁ Πατριάρχης καί Πατήρ ὅλης τῆς Ὀρθοδοξίας, ὁ Ὁποῖος ἀγωνίζεται, ὅπως ὁ ἑορταζόμενος Ἅγιος: διά Συνόδων, διά τῆς ἀγάπης, τῆς διακρίσεως, τῆς ταπεινώσεως, ἀλλά καί διά τῆς τόλμης, τῆς γενναιοψυχίας, τῆς ἄνδρείας, γνωρίζει νά μάχεται, διά νά διαφυλάξῃ, νά διατηρήσῃ καί νά διασώσῃ τόν Θρόνον Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου ἀπό τούς ἀλλοτρίους, τούς ματαιοφρονοῦντας καί φαντασιοπλήκτους, ἀπό τούς καθυστερημένους, τούς θρησκολήπτους, τούς κακίστους καί τούς κατηγόρους, ἀπό τούς ἀνοικείους καί ἰδιοτελεῖς, δῆθεν, φίλους.
Καί τό, κατά Θεόν, καί μέ τήν προστασίαν τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, περικαλέστατον δένδρον, ὁ Οἰκουμενικός Θρόνος, ἐποτίσθη καί τελευταίως, μέ τήν σοφίαν καί τήν σύνεσιν Αὐτῆς, καί οὕτω μεγαλώνει καί ἰσχυροποιεῖται καί γίνεται ἀκαταγώνιστος, ὅσον καί ἐάν θέλουν «οἱ περίεργοι καί οἱ μικρόψυχοι» νά Τό προσβάλουν καί νά Τό διασύρουν. Ἐποτίσθη μέ τά νάματα τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου, συνελθούσης ἐν Κρήτῃ, ἔργον θεάρεστον καί σωτήριον διά τήν ὕπαρξιν καί ὑπόστασιν τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας.
Καί ὑπό τάς συνθήκας αὐτάς, ἡ ἱστορική καί περίλαμπρος ἐπίσκεψις τῆς Ὑμετέρας Θειοτάτης Παναγιότητος εἰς τήν μοναδικήν ἀνά τόν κόσμον πόλιν, μέ ὑπερανθρώπους ἰδιαιτερότητας, τήν πόλιν τῆς Coltura καί τῆς Arte, τήν ἄλλοτε Πρωτεύουσαν τῆς Δημοκρατίας τῆς Γαληνοτάτης, ἔνθα βασιλεύει ἡ εἰρήνη καί ἡ καλή συμβίωσις τῶν λαῶν, εἶναι δεδικαιολογημένη, ἐφόσον εἰς τήν πόλιν αὐτήν ἱσρύθη ἡ Κοινότης τῶν Ὀρθοδόξων Ἑλλήνων, ἡ ὁποία, ἀπό τῆς ἀρχῆς τῆς ζωῆς καί τῆς δράσεως αὐτῆς, ἀπέκτησε ἰδιαίτερα προνόμια ἀπό τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον καί ἐπροστατεύθη ὑπ’ αὐτοῦ.
Κλῆρος καί λαός, Σεπτέ καί Σοφέ Πρωθιεράρχα τῆς Ὀρθοδόξου Οἰκουμένης, οἱ Ἄρχοντες, ὅλοι, ἤλθαν νά χαιρετίσουν βαθυσεβάστως καί εὐγνωμόνως τήν Ὑμετέραν Θειοτάτην Παναγιότητα, νά ἀσπασθοῦν τήν σεπτήν Αὐτῆς δεξιάν καί νά ἐκζητήσουν τήν Πατριαρχικήν εὐλογίαν καί εὐχήν ἀπό τόν Πατριάρχην τῆς Ἀγάπης καί τῆς Εἰρήνης, τόν Πατριάρχην τῆς καταλλαγῆς καί τῆς ἐλπίδος, τόν Πατριάρχην τοῦ διαλόγου καί τῆς ἑνότητος.
Τάς συγχαρητηρίους, τιμίας καί σεβασμίους ὅλων ἡμῶν εὐχάς ἄς δεχθῇ ἡ Ὑμετέρα Θειοτάτη Παναγιότης διά τό ὑψηλόν καί πρόσφορον εἰς ἀγλαούς καρπούς θεοτίμητον καί χριστοφόρον δένδρον, τό ὁποῖον Αὕτη ἰσχυροποίησεν, ἀνέδειξε καί ἐφανέρωσεν εἰς ὅλον τόν κόσμον, μέ τά ἱστορικά Διεθνῆ Συνέδρια καί τάς μοναδικάς Αὐτῆς ἐπισκέψεις ἀπό τοῦ κέντρου τῆς Ὀρθοδοξίας πρός Βορρᾶν καί Νότον, Ἀνατολήν καί Δύσιν.
Ἐπιτρέψατέ μοι, Σεπτέ καί Παναγιώτατε δέσποτα, νά χαιρετίσω τούς παρόντας εἰς τήν Θείαν Λειτουργίαν συμμαθητάς καί συνταξιώτας ἡμῶν, τούς Ὁμογαλάκτους ἡμῶν ἀδελφούς, μετά τῶν ἐριτίμων αὐτῶν Συζύγων. Ἐν μέσῳ ἡμῶν ὁ Αἰδεσιμολογιώτατος πατήρ Θεοφάνης Νακόπουλος, ἱερεύς εἰς τήν Ἀμερικήν, ἐκ Καρδίτσης, καί οἱ Καθηγηταί Βάλλας Σωτήριος καί Χαλκίτης Ἀριστείδης, ὁ πρῶτος καταγόμενος ἐκ Πάτμου, καί ὁ δεύτερος ἐκ Καλύμνου, ἀμφότεροι ἐκ τοῦ Νομοῦ Δωδεκανήσου. Τούς χαιρετίζω ἀδελφικῶς καί τούς εὐχαριστῶ ἐκ βάθους καρδίας διά τήν εὐγενῆ αὐτῶν ἀνταπόκρισιν εἰς τήν πρόσκλησίν μου. Τούς εὐχαριστῶ ἐνθέρμως καί ἰδίᾳ τήν Α. Θ. Παναγιότητα, τόν Οἰκουμενικόν Πατριάρχην κ. κ. Βαρθολομαῖον, διότι, χάρις εἰς τήν εὐγενεστάτην καί φιλάδελφον αὐτοῦ ἀνταπόκρισιν, ἐσυνεχίσθη ἡ μεταξύ ἡμῶν, τῶν συνταξιωτῶν, τελειοδιδάκτων τῆς γεραρᾶς Θεολογικῆς Σχολῆς τῆς Χάλκης, πρόσωπον πρός πρόσωπον, συνάντησις ἡμῶν, ἡ ζῶσα ἐπικοινωνία καί ἐπαφή ἡμῶν, ἡ ὁποία ὀφείλεται εἰς τήν γενναιόδωρον καί πάνυ συγκινητικήν φιλόξενον μεγάλην καρδίαν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου. Ἔγινε παράδοσις, μεταξύ ἡμῶν, τῶν Συνταξιωτῶν, ἡ δέ χαρά ἡμῶν δέν περιγράφεται. Ἐκ τῶν 13 ἀποφοίτων τοῦ 1961 τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Χάλκης ὀκτώ ἐξ αὐτῶν ἀνήκουν εἰς τήν θριαμβεύουσαν Ἐκκλησίαν. Αἰωνία ἡ μνήμη αὐτῶν!
Εὐσπλαχνίᾳ καί ἐλέει θείῳ, κλῆρος καί λαός συμπροσευχήθημεν, κατά τήν ἱερωτάτην καί χαρμόσυνον ἑορτήν τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρός ἡμῶν Γενναδίου, Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως, τοῦ Ὁμολογητοῦ, ἐκ καθήκοντος δέ καί ἐξ αἰσθήματος εὐγνωμοσύνης, δεχθεῖτε ὅλοι, Ἄρχοντες καί ἀδελφοί Ὀρθόδοξοι, Ἐκπρόσωποι Ἐκκλησιῶν, Ταγμάτων, Ἱδρυμάτων καί πολιτικῶν, στρατιωτικῶν, διπλωματικῶν, κοινοτικῶν καί λοιπῶν Ἀρχῶν, τήν ἔκφρασιν τῶν εὐχαριστιῶν μου διά τήν ζῶσαν ὑμῶν συμμετοχήν, μέ τήν εὐτυχῆ εὐκαιρίαν τοῦ ἐρχομοῦ τῆς Α. Θ. Παναγιότητος εἰς τόν Μητροπολιτικόν Ἱερόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Γεωργίου τῶν Ἑλλήνων, μέ τήν ἱστορικήν ἐπίσκεψιν τοῦ Πατριάρχου τῆς Ὀρθοδοξίας.
Ἡ Ὑμετέρα Θειοτάτη Παναγιότης, ἀξιωθεῖσα, τῇ βοηθείᾳ τοῦ Παναγάθου καί Πανοικτίρμονος Θεοῦ, νά διέλθῃ καί ἕτερον ἐνιαυτόν εὐδαιμόνως πνευματικά, καρποφόρως καί ἐνδόξως, χαιρόμεθα, εὐχόμεθα καί συγχαίρομεν, ἐάν, βεβαίως, εἶναι δίκαιον καί ἀληθές νά λεχθοῦν τοιοῦτοι λόγοι εἰς τόν Οἰκουμενικόν Πατριάρχην ὑφ’ ἡμῶν τῶν ἐλαχίστων, ἀλλά ἀφωσιωμένων καί πιστῶν Αὐτοῦ τέκνων! Εὐχόμεθα, ὅθεν Αὐτῷ νέας ἀφετηρίας καλῶν καί θαυμασίων ἔργων νά ἄρξηται ὑπέρ τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας καί τῆς ἀνθρωπότητος:
«Ὕψιστε Θεέ· κραταίωσον τόν Οἰκουμενικόν Πατριάρχην Βαρθολομαῖον, τόν Πατριάρχην τῆς Ἀγάπης, τοῦ διαλόγου καί τῆς ἑνότητος, τοῦ Γένους καί τῆς Ὀρθοδοξίας, καί διατήρησον Αὐτόν ὑπό τήν ἄμαχόν Σου αἱγίδα»
Εἰς πολλά ἔτη, Παναγιώτατε Πάτερ, Αὐθέντα καί Δέσποτα ἡμῶν!

 


 

Ὁ Μητροπολίτης Ἰταλίας καί Μελίτης
ΓεννάδιοςΔωρισε το 8 τοις χιλιοις

ΑΓΙΟΙ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ

i santi di oggi 13-08-2020

La traslazione delle reliquie di san Massimo il Confessore; San Serido di Gaza; San Doroteo di Gaza; San Dositeo; Santa Eudocia, imperatrice; Santa Irene (Xenia), imperatrice e fondatrice del monastero di Pantokrator; San Coronato, martire; Santi Pamfilo e Capitone, martiri; Santi Sergio e Stefano.

i santi di domani 14-08-2020

San Michea, profeta; San Marcello, vescovo di Apamea, ieromartire; San Ursicio, martire; San Lucio, il soldato, martire; San Simeone di Trebisonda, neomartire.

Μοιραστειτε το

Bookmark This

Follow Us

TOP