Cerca

Newsletter

iscriviti alla newsletter

La tua mail*
ΚΗΡΥΓΜΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΘΕΙΑΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΝ ΤΗΣ 17ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018

 

Αρχιμ. Ευάγγελος Υφαντίδης
 

«Kαὶ ἄλλα πρόβατα ἔχω, ἃ οὐκ ἔστιν ἐκ τῆς αὐλῆς ταύτης· κἀκεῖνά με δεῖ ἀγαγεῖν, καὶ τῆς φωνῆς μου ἀκούσουσι, καὶ γενήσεται μία ποίμνη, εἷς ποιμήν» (Ἰω 10,16). Τάδε λέγει Κύριος Ἰησοῦς, ὅς ἐστι «ἀρχιερεύς ὅσιος, ἄκακος, ἀμίαντος» (῾Εβ 7,26).
Παναγιώτατε Πάτερ καί Δέσποτα,
Σεβασμιώτατε Ποιμενάρχα ἡμῶν,
Εὐσεβές ἐκκλησίασμα,
Ἡ Μήτηρ ἡμῶν Ἁγία τοῦ Χριστοῦ Μεγάλη Ἐκκλησία πανηγυρικῶς ἑορτάζει σήμερον τήν μνήμην τοῦ Ἁγίου Ἐπισκόπου τῆς κατ’ ἐξοχήν Πόλεως, Γενναδίου τοῦ Ὁμολογητοῦ, τοῦ ἀπό Πρεσβυτέρων τῆς Ἁγίας τοῦ Θεοῦ Σοφίας. Ἐκ τῆς ἀξιοθαυμάστου καί ἀξιομιμήτου βιωτῆς καί πολιτείας τοῦ φιλαγίου, φιλομονάχου καί λογίου αὐτοῦ Προκαθημένου, ἄς ἀναλογισθῶμεν, ἰδιαιτέρως κατά τήν σημερινήν ἐποχήν, τούς κόπους Αὐτοῦ διά τήν παῦσιν τῶν ὑφισταμένων κατά τό δεύτερον ἤμισυ τοῦ Ε’ αἰῶνος –ἐποχήν κατά τήν ὁποίαν ἐπατριάρχευσεν Οὖτος– σχισμάτων εἰς τό Σῶμα τῆς Μιᾶς, Ἁγίας, Καθολικῆς καί Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας, τά ἀποτελέσματα τῶν ὁποίων (κόπων), ὁπωσδήποτε, θά μποροῦσαν νά προσδώσουν εἰς Αὐτόν τό χαρακτηριστικόν ἐπίθετον «Πατριάρχης τῆς ἑνότητος».
Μιμητής γενόμενος τοῦ Μεγάλου Ἀρχιερέως, ὁ ὅσιος καί ἄκακος οὖτος Πατήρ ἡμῶν, διακονῶν πάντοτε τήν Ἐκκλησίαν διά τοῦ Συνοδικοῦ θεσμοῦ και συνεργαζόμενος ἀρίστως μετά τῶν Παρέδρων Αὐτῷ Ἀρχιερέων, ὅπως καταφαίνεται ἱστορικῶς καί ἀπό τήν Ἐνδημοῦσαν Σύνοδον, τήν ὁποίαν συνεκάλεσεν διά φλέγον ζήτημα τῆς ἐποχῆς Του, ἔσπευσεν πρός συνάντησιν καί ἐπικοινωνίαν μετά τῶν ἐκτός τῆς νοητῆς νηός εὑρισκομένων ἀδελφῶν Αὐτοῦ ἐν τῇ πίστει. Καί οὕτω, πλεῖστοι ὅσοι Θεοπασχίται καί Νοβατιανοί ἐπέστρεψαν εἰς τήν κανονικότητα, τουτέστιν εἰς τήν αὐλήν τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, δοξάζοντες καί εὐλογοῦντες ἔκτοτε τόν ἀληθινόν Θεόν ἡμῶν, πέριξ τῆς κοινῆς Ἁγίας Τραπέζης, ἐσθίοντες τόν ἀληθινόν Ἄρτον τῆς Ζωῆς. Ἐκ τοῦ γεγονότος τούτου καταφαίνεται καί ὁ λόγος διά τόν ὁποῖον ἡ Ἐκκλησία ἐπέλεξε τάς ἐμμελῶς προαναγνωσθείσας Καινοδιαθηκικάς περικοπάς εἰς τήν ἑόρτιον εἰδικήν ἱεράν Ἀκολουθίαν πρός τιμήν Αὐτοῦ, αἱ ὁποῖαι ἐπιβεβαιοῦν τό ψαλέν εἰς τόν Ὄρθρον: «Νοΐ καθαρῷ καί χερσίν ὁσίαις ἱερούργησας, ἅγιε Γεννάδιε, τοῦ Χριστοῦ τό θεῖον Εὐαγγέλιον» (Ὠδή ε’).
Τό παράδειγμα τοῦ ὁσίου τούτου Πατρός ἡμῶν ἀκολουθοῦντες καί ὁ σήμερον εὐρισκόμενος ἐν μέσῳ ἡμῶν Παναγιώτατος διάδοχος αὐτοῦ, Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ. κ. Βαρθολομαῖος, καί ὁ φέρων τό τίμιον ὄνομα αὐτοῦ, Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης ἡμῶν κ. Γεννάδιος, ἐπί δέ τοῦ παρόντος Πάρεδρος τῇ Α. Θ. Παναγιότητι εἰς τήν Ἁγίαν καί Ἱεράν Σύνοδον, ὁμοῦ μετά τῶν λοιπῶν ἁγίων Ἀρχιερέων, συνεχίζουν τήν διακονίαν τῆς ἑνότητος τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας ἐν Οὐκρανίᾳ, Σκοπίοις καί ἀλλαχοῦ. Καί ἐν τῷ μέλλοντι ἡ ἱστορία θά καταγράψῃ εἰς τάς δέλτους αὐτῆς ὅτι, ἐν τῷ ἱερῷ τῆς Ὀρθοδοξίας Κέντρῳ, τῷ μαρτυρικῷ καί ἐνδόξῳ ταυτοχρόνως Φαναρίῳ, οἱ διάδοχοι τῶν ἁγίων Ἀποστόλων, καί μιμηταί Αὐτῶν, καθώς καί μιμηταί τῶν Προφητῶν, τῶν Μαρτύρων, τῶν Ἡσυχαστῶν καί πάντων τῶν ἀνά τούς αἰώνας «ἀνθρώπων τοῦ Θεοῦ», ἐν οἶς καί ὁ Ἅγιος Γεννάδιος ὁ Ὁμολογητής, δέν προσβλέπουν ἁπλῶς καί μόνον εἰς τήν θεραπείαν τῆς πληγῆς τοῦ σχίσματος, ἀλλά προστρέχουν, μετά σοφίας καί συνέσεως καί φόβου Θεοῦ, εἰς τήν ἐπούλωσιν αὐτῆς ταύτης τῆς αἰτίας τοῦ σχίσματος, ἡ ὁποία δέν εἶναι ἀλλοτρία, «ἀπό τήν ἐμφάνισιν τοῦ ἀντιχρίστου ἐκκοσμικευμένου πνεύματος ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ», ὅπως σθεναρῶς πρό δεκαπενταετίας περίπου εἰς συνέντευξίν του ἐδήλωσεν ἡ Σεπτή Κορυφή τῆς Ὀρθοδοξίας (Intervista di S. S. il Patriarca Ecumenico Bartolomeo a Gianni Valente, “30 giorni” 2004). Αὐτήν τήν αἰτίαν τοῦ σχίσματος ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ, ἡ ὁποία γεννᾷ τόν τε «Καισαροπαπισμόν» καί τόν «ἐθνοφυλετισμόν», καταστάσεις αἱ ὁποῖαι καθιστοῦν ἀνελεύθερον τόν ἄνθρωπον, «διά τόν ὁποῖον ὁ Κύριος ἐγεννήθη, ἐσταυρώθη καί ἀνέστη», κατά τήν λίαν ἀγαπητήν εἰς τόν Μητροπολίτην ἡμῶν ἔκφρασιν, ἀγωνίζονται «ὅλῃ καρδίᾳ καὶ ψυχῇ καὶ διανοίᾳ» (πρβλ. Μτ 22,37) ὅπως ἀποκαταστήσουν οἱ σήμερον ὑπό πάντων ἡμῶν τιμώμενοι, εἰς τόν ἱστορικόν καί μεγαλοπρεπῆ τοῦτον ἐν Βενετίᾳ ἀδάμαντα τῆς Ἑλληνικῆς Ὀρθοδόξου Διασπορᾶς, Οἰκουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαῖος καί Μητροπολίτης Ἰταλίας καί Μελίτης Γεννάδιος, ἔχοντες εἰς τήν «φαρέτραν» αὐτῶν τά ὅπλα τῆς προσευχῆς, τῶν ἱερῶν Κανόνων, τῆς δικαιοσύνης, τῆς ἀνεξικακίας, κυρίως δέ τό ὅπλον τῆς ἀγάπης, ἡ ὁποία «οὐ χαίρει ἐπὶ τῇ ἀδικίᾳ, συγχαίρει δὲ τῇ ἀληθείᾳ» (Α Κορ. 13,6). Καί οἰ σήμερον τιμώμενοι Ἐπίσκοποι τῶν καρδιῶν ἡμῶν καλοῦνται, ἐν ὁμοψυχίᾳ μετά τῶν λοιπῶν Σεβασμιωτάτων Παρέδρων τῆς ἐν Κωνσταντινουπόλει Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, ἀντί τοῦ ἀντιχρίστου ἐκκοσμικευμένου πνεύματος, τό ὁποῖον φέρεται νά ἐπικυριαρχῇ εἴς τινας κατά Τόπους Ἐκκλησίας, (καλοῦνται) νά ἐπανευαγγελισθοῦν τόν λαόν τοῦ Θεοῦ –κατά τήν προτροπήν τῆς ἐν Κρήτῃ Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας– μέ τό πνεῦμα τῆς Ἁγιότητος, τό ὁποῖον εἶναι ἱκανόν ὅπως, διά τοῦ ἀκτίστου Θαβωρείου φωτός, ἀναγεννήσῃ τόν ἄνθρωπον καί χαρίσῃ εἰς αὐτόν τήν πραγματικήν ἐλευθερίαν, ἐν «ᾗ Χριστὸς ἡμᾶς ἠλευθέρωσε» (Γαλ 5,1).
Παναγιώτατε Πάτερ καί Δέσποτα,
Σεπτέ Ποιμενάρχα ἡμῶν,
Μεγίστη ἡ εὐθύνη τῆς ἐν Συνόδῳ διακονίας Ὑμῶν κατά τοῦτον τόν καιρόν· εὐθύνη ἑνότητος καί ἐπανευαγγελισμοῦ τοῦ εὐλογημένου λαοῦ τοῦ Θεοῦ, ὡς καί κατά τούς χρόνους τοῦ σήμερον ἑορταζομένου Ἁγίου.
Κλῆρος, Ἄρχοντες καὶ Λαός τῆς Ὀρθοδόξου ταύτης Μητροπόλεως τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου ἀνανεοῦμεν τήν ὑπόσχεσιν ἡμῶν ὅπως, καθημερινῶς ἐν τοῖς ταμείοις ἡμῶν, ἀλλά καί πρό τοῦ ἱεροῦ Θυσιαστηρίου εὐρισκόμενοι, προσευχώμεθα ταπεινῶς ὑπέρ τῆς Ἀρχιερωσύνης Ὑμῶν, ἵνα, διά πρεσβειῶν τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρός ἡμῶν Γενναδίου Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως, καθοδηγῆτε τήν ὁλκάδα τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ εἰς νομὰς σωτηρίους. Ἀμήν! Γένοιτο!

 


Dona l'otto per mille

Santi di oggi

i santi di oggi 16-05-2022

Notice: Undefined variable: nome in /web/htdocs/www.ortodossia.it/home/w/tmp/htmla96oFX on line 37

i santi di domani 17-05-2022

Notice: Undefined variable: nome2 in /web/htdocs/www.ortodossia.it/home/w/tmp/htmla96oFX on line 65

Condividi

Bookmark This

Follow Us

TOP