Cerca

Newsletter

iscriviti alla newsletter

La tua mail*
Προσφώνησις πρός τήν Α.Θ.Π. τόν Οἰκουμενικόν Πατριάρχην κ.κ. Βαρθολομαίον

Discorso di Sua Em.nza il Metropolita

Ρώμη, Κυριακή της Πεντηκοστής 2014ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΙΣ
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΥΤΟΥ ΘΕΙΟΤΑΤΗΝ ΠΑΝΑΓΙΟΤΗΤΑ
ΤΟΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΝ κ. κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΝ
ΤΗΣ ΑΥΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΟΤΗΤΟΣ
ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΙΤΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΛΙΤΗΣ
κ. ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ
ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΟΡΘΟΔΟΞΟΝ ΙΕΡΟΝ ΝΑΟΝ
ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΤΟΥ ΤΗΡΩΝΟΣ
(ΡΩΜΗ ΙΤΑΛΙΑΣ, 06.06.2014)

Παναγιώτατε Πάτερ καί Δέσποτα,

Μετά τήν νέαν ἐπιφανῆ καί ἱστορικήν Συνάντησιν εἰς Ἱεροσόλυμα τῆς Ὑμετέρας Θειοτάτης Παναγιότητος μετά τοῦ Ἁγιωτάτου Πάπα Ρώμης Φραγκίσκου, ὁ Σωτήρ ἡμῶν Χριστός ὡδήγησε τά ἱερώτατα Αὐτῆς βήματα εἰς τήν Αἰωνίαν Πόλιν, χάρις εἰς τήν ὁποίαν ἔχομεν σήμερον, Κλῆρος καί Λαός τοῦ Θεοῦ, τήν ὑψίστην τιμήν καί τήν ἀνεκλάλητον χαράν νά ἔχωμεν ἐν τῷ μέσῳ ἡμῶν, συμπροσευχόμενον καί εὐλογοῦντα πάντας ἡμᾶς, τόν Πατριάρχην τῆς πίστεως, τῆς ἀγάπης καί τῆς ἐλπίδος, τόν Πατριάρχην τοῦ Γένους καί τῆς Ὀρθοδοξίας.

Θεοτίμητε καί Θεοπρόβλητε Αὐθέντα καί Δέσποτα ἡμῶν, μετά τήν Ἁγίαν Γῆν καί τήν ἄφιξιν Αὐτῆς εἰς τήν εὐκλεεστάτην Αὐτῆς Καθέδραν, ἡ Ὑμετέρα Θειοτάτη Παναγιότης, κατόπιν ἀδελφικῆς προσκλήσεως τοῦ Ἁγιωτάτου Πάπα Ρώμης Φραγκίσκου, εὐρίσκεται εἰς τήν πόλιν τοῦ μαρτυρίου τῶν Πρωτοκορυφαίων Ἀποστόλων Πέτρου καί Παύλου διά ἕνα ἐξαίσιον καί εἰρηνικόν ἱστορικόν γεγονός, τό ὁποῖον λαμβάνει χώραν διά πρώτην φοράν μετά ἀπό πολλούς αἰῶνας καί τό ὁποῖον παρακολουθεῖ μέ ἰδιαίτερον ἐνδιαφέρον καί ἀνάλογον προσοχήν, ὁλόκληρος σχεδόν ὁ κόσμος.

Ὅσοι παρηκολούθησαν, Τιμιώτατε καί Ἁγιώτατε Προκαθήμενε τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, εἴτε ἐκ τοῦ πλησίον, εἴτε ἐκ τοῦ μακρόθεν, τήν νέαν ἐπιφανῆ καί ἱστορικήν Συνάντησιν τῆς Ὑμετέρας Θειοτάτης Παναγιότητος μετά τοῦ Ἁγιωτάτου Πάπα Ρώμης Φραγκίσκου εἰς Ἰεροσόλυμα, (25 Μαΐου 2014), μέ γνώμονα, ὅμως, καί μέτρον τήν καθαρότητα τῆς καρδίας καί τό ἀνυπόκριτον τῆς ψυχῆς, ὅλως δέ ἰδιαιτέρως μέ «Guida - Καθοδηγητήν» τήν ἀγάπην καί τήν πίστιν, αἱ ὁποῖαι ὑπενθυμίζουν εἰς ὅλους ἡμᾶς ἀφ’ ἑνός μέν τό βαρύ κακόν τῆς διαιρέσεως τῶν Χριστιανῶν, ἀφ’ ἑτέρου δέ τήν ἐγωϊστικήν καί ἀγνώμονα συμπεριφοράν, ἀλλά καί τήν ἀπέλπιδα καί ἀρνητικήν στᾶσιν καί θέσιν τοῦ ἀνθρώπου εἰς τήν πραγματοποίησιν τοῦ θελήματος τοῦ Θεοῦ «ἵνα ἕν ὦσι», ὁπωσδήποτε ᾐσθάνθησαν τό μεγαλεῖον καί τήν λαμπρότητα τῆς Συναντήσεως.

Πράγματι, ἡ ὑπομονητική ἁπλότης, ἡ ποιμαντική εὐθύνη καί ἡ εὐσυνείδητος προσευχή Ὑμῶν, ἡ δέσμευσις καί ἡ ὑπόσχεσις Ὑμῶν νά προχωρήσητε μαζί, οἱ δύο Σεπτοί καί Χαρισματικοί Προκαθήμενοι, Ρώμης καί Κωνσταντινουπόλεως, νά πορευθῆτε ὥσάν φίλοι εἰς τήν ὁδόν τῆς ἀγάπης καί τῆς εἰρήνης, νά κάμετε βήματα μαζί, ὡσάν ἀδελφοί, εἶναι δῶρον καί εὐλογία τοῦ Θεοῦ.

Ἡ ἀρχοντική καί γενναιόφρων αὐτή σκέψις, καί εἰς τήν συνέχειαν, ἱερωτάτη πρᾶξις τῆς Ὑμετέρας Θειοτάτης Παναγιότητος καί τοῦ Ἁγιωτάτου Πάπα Ρώμης Φραγκίσκου, πρός συνάντησιν εἰς τούς Ἁγίους Τόπους, διά νά προσκυνήσητε τόν σωτήριον Τάφον καί νά ἀνταλλάξητε τόν χαιρετισμόν τῆς ἀγάπης καί τῆς εἰρήνης μέσα εἰς τόν Πανίερον Ναόν τῆς Ἀναστάσεως, νά προσευχηθῆτε, νά δεσμευθῆτε καί νά ὑποσχεθῆτε πλήρη συνεργασίαν διά τήν πραγματοποίησιν τῆς Βουλῆς τοῦ Θεοῦ «ἵνα ἕν ὦσι» συνεκίνησε καί ἐχαροποίησε μεγάλως ὅλους ὅσους μέ ταπείνωσιν, μέ μετάνοιαν, μέ πίστιν καί ἐλπίδα ἔχουν στρέψει τά βλέμματά των, ἀλλά καί τήν παράκλησιν καί ἱκεσίαν των ἔχουν πρός τόν Μεγαλοδύναμον καί Φιλάνθρωπον Θεόν τῆς ἀγάπης καί τῆς εἰρήνης.

Κάθε φορά καθ’ ἥν ἡ Ὑμετέρα Θειοτάτη Παναγιότης πρωτοστατεῖ καί πρωταγωνιστεῖ διά τήν πραγματοποίησιν τοιούτων μεγάλων καί ἱστορικῶν γεγονότων διά τό πνευματικόν καλόν καί τό ἠθικόν καί κοινωνικόν συμφέρον τοῦ ἀνθρώπου, ἡμεῖς τά πιστά καί ἀφωσιωμένα τέκνα τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας παρακαλοῦμεν ταπεινά τόν Δομήτορα καί Σωτῆρα ἡμῶν Χριστόν ὅπως ἡ Μυσταγωγική καί Χαρισματική Αὐτῆς Μορφή προχωρῇ ἀκάθεκτος καί νικηφόρος πρός ἀντιμετώπισιν τῶν προβλημάτων καί τῶν ποικίλων δυσχερειῶν, ὅπως πορεύεται Αὕτη ἰσχυροτάτη εἰς τήν λύσιν τῶν διαφόρων θεμάτων καί, μέ τήν Ἄνωθεν ἀένναον δύναμιν τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, νά φωτίζῃ, νά προστατεύῃ καί νά σώζῃ τόν ἔχοντα ἀνάγκην πονεμένον ἄνθρωπον.

Κλῆρος καί Λαός τῆς Μητροπόλεως Ἰταλίας καί Μελίτης πιστεύει ὅτι ἡ νέα αὐτή ἐπιφανής καί ἱστορική Συνάντησις εἰς τά Ἱεροσόλυμα μεταξύ Ρώμης καί Κωνσταντινουπόλεως εἶναι ἔργον Θεοῦ, εὐλογημένη ἀπό Αὐτόν καί εὐπρόσδεκτος.

Εὐλόγησον, Παναγιώτατε Πάτερ καί Δέσποτα, τόν ἡρωϊκόν Κλῆρον καί τό εὐσεβές πλήρωμα τῆς Ὀρθοδόξου Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἰταλίας καί Μελίτης καί πάντας τούς προσελθόντας εἰς τήν ἀναίμακτον ταύτην Θυσίαν, τήν πόλιν καί τήν χώραν ταύτην, τήν ἱστορικήν καί λαμπροτάτην Μητροπολιτικήν Ἕδραν ἐν Βενετίᾳ, ἔνθα ἤνθησαν τά Ἐκκλησιαστικά καί Ἑλληνικά Γράμματα, καί ἡ Ὀρθόδοξος Παιδεία, ἔνθα ἔζησε καί ἐδραστηριοποιήθη ἡ μεγαλώνυμος πρώτη Κοινότης τῆς Διασπορᾶς. Ἐπιδαψιλεύσατε εἰς πάντας ἡμᾶς τήν χάριν τοῦ Κυρίου καί Θεοῦ καί Σωτήρος ἡμῶν Χριστοῦ καί προσεύχεσθε ὑπέρ τοῦ ὡραίου καί ὑψηλοῦ, ἀλλά καί ἐπιμόχθου, ποιμαντικοῦ, κοινωνικοῦ καί πολιτιστικοῦ αὐτῆς ἔργου.

Ἡ Μητρόπολις Ἰταλίας καί Μελίτης ἐκφράζει πρός τήν Ὑμετέραν Θειοτάτην Παναγιότητα τήν βαθυτάτην αὐτῆς εὐγνωμοσύνην καί μέ υἱϊκήν ἀφοσίωσιν καί ἀγάπην ἀσπαζόμεθα, Κλῆρος καί Λαός, τήν τετιμημένην καί σεπτήν Αὐτῆς δεξιάν καί παρακαλοῦμεν Αὐτήν ὅπως εὔχεται ὑπέρ ἡμῶν τῶν ταπεινῶν, ἀλλά καί ἀληθινῶν Αὐτῆς τέκνων, καί συνεχίσῃ νά ἐπιδεικνύῃ πάντοτε πρός Αὐτήν τό ἴδιον πατρικόν ἐνδιαφέρον, μή ἐγκαταλείψῃ αὐτήν, ἀλλά νά φιλῇ αὐτήν καί νά χαίρεται διά τόν λαμπρόν ἐκκλησιαστικόν καί πνευματικόν αὐτῆς ἀμπελῶνα, καθώς καί διά τήν ἀνεκτίμητον καρποφορίαν της πρός κοινωνικήν ὠφέλειαν, διαφύλαξιν τῆς πολιτιστικῆς κληρονομίας, πρός στήριξιν καί έμπέδωσιν τῆς Λειτουργικῆς, Ποιμαντικῆς καί Κατηχητικῆς ἡμῶν Παραδόσεως, διά τήν εἰρηνικήν παρουσίαν καί δραστηριότητα τοῦ εὐλογημένου Ποιμνίου τῆς Μητροπόλεως, μέσα εἰς τήν πολιτισμένην καί δημοκρατικήν αὐτήν Εὐρωπαϊκήν Χώραν, ἄνευ δυσκολιῶν, ἐλευθέρως, μάλιστα δέ, ἔχουσα τήν σφραγίδα τοῦ κῦρους καί τῆς τιμῆς ἀπό μέρους τῆς Πολιτείας, διό καί εὐχαριστοῦμεν αὐτήν ἀπείρως καί ἀνυποκρίτως, καθώς καί τήν ἐν Ἰταλίᾳ Ρωμαιοκαθολικήν Ἐκκλησίαν, ἰδίᾳ τό Pontificio Consiglio per la promozione dell’unità dei Cristiani καί τό Vicariato di Roma, διά τήν ἀδελφικήν κατανόησιν, βοήθειαν καί συμπαράστασιν εἰς τό ἔργον τῆς Μητροπόλεως, ἡ ὁποία, ἱδρυθεῖσα ὑπό τῆς Ὑμετέρας Θειοτάτης Παναγιότητος, ἀποτελεῖ ἰσχυράν καί σταθεράν γέφυραν ἀγάπης καί εἰρήνης, ἐλπίδος καί ἑνότητος διά κάθε ἄνθρωπον καλῆς θελήσεως.

Ἐπιτρέψατέ μοι, Παναγιώτατε Πάτερ καί Δέσποτα, ὅπως χαιρετίσω τά ἐκλεκτά Μέλη τῆς τιμίας Ἀκολουθίας τῆς Ὑμετέρας Θειοτάτης Παναγιότητος, τόν Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην Γαλλίας κ. Ἐμμανουήλ, τόν Πανοσιολογ. Ὑπογραμματέα τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου κ. Ἰωακείμ, τόν Ἐντιμολογ. Ἄρχοντα Μέγαν Λογοθέτην κ. Θεόδωρον Ἀγγελόπουλον καί πιστότατον τέκνον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας, Μέγαν Αὐτῆς Εὐεργέτην, καί τόν Ἐντιμ. κ. Νικόλαον Μαγγίναν. Εὐχαριστῶ τῷ Πανοσιολογιωτάτῳ Ἀρχιμανδρίτῃ Συμεών, Ἱερατικῶς Προϊσταμένῳ καί Ἀρχιερατικῷ μου Ἐπιτρόπῳ, ὁ ὁποῖος, ἀκολουθῶν πιστῶς τήν γραμμήν καί τό πνεῦμα τῆς Μητροπόλεως, καί συμβουλευθείς καταλλήλως, ἐπικοινωνῶν διά πᾶσαν λεπτομέρειαν μετά τῆς ταπεινότητός μου, διωργάνωσε τά πάντα, μετά τῶν Συνεργατῶν του, κατά θαυμάσιον τρόπον. Παρόντες, Σοφέ καί Σεμνέ Πατριάρχα, οἱ ἐξοχώτατοι Πρέσβεις τῆς Ἑλλάδος καί τῆς Κύπρου, καθώς καί οἱ Πρέσβεις ἄλλων κρατῶν, μετά τῶν ὁποίων ἔχομεν ἀγαστήν συνεργασίαν, καί οἱ ὁποῖοι ἀναφωνοῦν πρός Αὐτήν τό «Ἄξιος» καί τό «Καλῶς ἤλθατε».

Ζητῶν συγγνώμην δι’ ὅσα εἶπον, ἐπικαλοῦμαι ἐπ’ ἐμέ καί τό ἔργον μου τήν Πατριαρχικήν εὐλογίαν καί ἀναφωνῶ πρός τήν Ὑμετέραν Θειοτάτην Παναγιότητα, μέ υἱϊκήν ἀφοσίωσιν καί σεβασμόν ἀνυπόκριτον, τό «ὡς εὗ παρέστητε».

 

Εἰς πολλά ἔτη,

Παναγιώτατε Πάτερ καί Δέσποτα!


 

Il Metropolita Gennadios
Arcivescovo Ortodosso d’Italia e MaltaDona l'otto per mille

Santi di oggi

i santi di oggi 15-12-2019

San Eleuterio, vescovo di Illiria e compagni, martiri; San Eleuterio, il cubiculario, martire; Santa Susanna, martire; San Bacco il nuovo, martire; San Stefano, vescovo di Sourozh; San Paolo del Monte Latro.

i santi di domani 16-12-2019

Santo Profeta Aggeo; San Marino, martire; Santi Promo, Ilarione, e compagni, martiri; San Memnone, arcivescovo di Efeso; San Modesto, arcivescovo di Gerusalemme; Santa Teofano, imperatrice; San Nicola II, patriarca di Costantinopoli.

Condividi

Bookmark This

Follow Us

TOP